1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

Els síndromes limfoproliferatius crònics de cèl·lula B (B-CLPD) engloben diverses entitats heterogènies de tumors hematològics. Aproximadament un 15% dels casos no es poden classificar correctament en cap entitat mitjançant els criteris diagnòstics convencionals. Aquests casos sense un diagnòstic definitiu es consideren B-CLPD, not otherwise specified (B-CLPD, NOS). Determinades informacions moleculars, com són l'expressió gènica i les alteracions en el material genètic, podrien contenir trets específics de cada entitat. La tecnologia dels microarrays permet mesurar l'expressió de milers de gens o la quantitat de material genètic en milers de regions de manera simultània, el qual facilita la identificació de biomarcadors candidats. El primer objectiu d'aquesta tesi ha sigut el de construir un predictor, basat en informació de dues plataformes de microarrays diferents (expressió i copy-number), capaç de classificar les diferents entitats de B-CLPD. Per tal de construir-lo, s'ha utilitzat una cohort de 159 pacients leucèmics distribuïts en nou entitats de B-CLPD diferents. Degut al cost econòmic d'utilitzar dues plataformes, ha sigut molt important avaluar l'increment que suposa en la precisió del predictor utilitzar-ne dues en comptes d'una. La metodologia utilitzada ha permès concloure que l'expressió gènica, com a font única, obté precisions similars a les de combinar les dues fonts. El segon objectiu ha sigut construir un predictor utilitzant només la font d'expressió. Per tal de minimitzar el risc d'overfitting, la metodologia proposada ha permès obtenir un predictor senzill i fàcil de contrastar amb coneixements biològics previs. Aquest predictor ha inclòs 55 gens i ha sigut capaç de distingir sis de les nou entitats. Les tres restants s'han categoritzat com Miscellaneous. Els predictors basats en tecnologies d'alt rendiment, com són els microarrays, són difícils d'implementar a la rutina clínica. Existeixen tècniques més simples, com la quantitative PCR (qPCR), però que tenen l'inconvenient de només poder mesurar uns pocs gens simultàniament. El primer pas per tal de construir un predictor basat en qPCR és seleccionar un petit subconjunt de gens a mesurar en aquesta tecnologia, on la selecció es fa en base a la informació obtinguda dels microarrays. Aquest canvi de tecnologia té dos inconvenients: i) el nombre de gens a traslladar a qPCR és limitat, i ii) la correlació entre les dues tecnologies no és perfecta, provocant que les capacitats predictives observades en els microarrays no sempre es reprodueixin en qPCR. El tercer objectiu d'aquesta tesi ha sigut seleccionar un subconjunt de 35 gens a traslladar a qPCR, on la metodologia proposada ha tingut en compte tres rellevàncies (biològica, estadística i multivariant) dels gens per tal de maximitzar la reproductibilitat de la informació al canviar de plataforma. Degut a que la metodologia que s'ha utilitzat per a la selecció de gens és complexa d'aplicar a la pràctica, s'ha proposat lassoVoting, un mètode més senzill i que s'ha demostrat que és adequat quan l'estructura de correlació està ordenada. Amb els 35 gens seleccionats, s'ha utilitzat una mostra de 44 pacients dels 159 inicials per construir el predictor en qPCR. Aquest predictor ha inclòs 8 gens i s'ha provat exitosament en una cohort de validació independent de 63 pacients. Degut a la incapacitat de l'expressió gènica per distingir les tres entitats Miscellaneous, el quart objectiu d'aquesta tesi ha sigut avaluar si altres trets moleculars i genètics publicats en la literatura permeten distingir-les. S'han identificat diversos trets que, un cop s'han descartat les altres sis entitats en base a l'expressió gènica, les poden discriminar. Finalment, en una cohort de 64 B-CLPD, NOS, s'han classificat a una entitat específica 29 casos utilitzant només l'expressió gènica i 14 utilitzant l'expressió i trets moleculars/genètics. En els 21 restants, només s'han pogut descartar sis entitats.

Pertenece a

TDX/TDR Tesis Doctorales en Red  

Autor(es)

Clot Razquin, Guillem - 

Id.: 71077547

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf -  214 p. - 

Palabras claveMètodes estadístics - 

Tipo de recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  -  info:eu-repo/semantics/publishedVersion  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Formatos:  application/pdf -  214 p. - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Fecha de contribución: 12-mar-2018

Contacto:

Localización:

Otros recursos que te pueden interesar

  1. Mètodes computacionals per a la identificació de virus emergents analitzats per seqüenciació en massa en aigua i aliments Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties d'origen alimentari són un problema d...

Otros recursos de la mismacolección

  1. Linear and nonlinear approaches to unravel dynamics and connectivity in neuronal cultures In the present thesis, we propose to explore neuronal circuits at the mesoscale, an approach in whic...
  2. Unveiling the role of DXS-Interacting (DXI) proteins in the regulation of plastidial isoprenoid biosynthesis Chloroplasts provide plants with metabolic pathways that are unique among eu- karoytes, including th...
  3. Parasitación de Cornu aspersum Müller, 1774 (Helicidae) por metacercarias del género Brachylaima sensu lato Dujardin, 1843 (Brachylaimidae): tratamiento antihelmíntico y consumo humano El caracol de consumo humano Cornu aspersum actúa como hospedador intermediario en el ciclo biológic...
  4. Differential responses of historical cereal lines to water stress: phenotype and gene expression = Respuesta diferencial de líneas históricas de cereales frente al estrés hídrico: fenotipo y expresión genómica Los futuros cambios climáticos ocasionarán una subida de las temperaturas y déficit en la disponibil...
  5. Novel Lipases: Expression and Improvement for Applied Biocatalysis = Nuevas lipasas: expresión y mejoras para biocatálisis aplicada This thesis is focused in the identification and improvement of lipases for biotechnological applica...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.