1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

RESUM En aquest treball parlem de models cosmològics conformement plans en dos sentits, aquells que tenen una mètrica associada que és conformement plana en el sentit de mètrica d'espai-temps 4-dimensional, i aquells que tenen associades unes seccions espacials conformement planes en el sentit de mètriques 3-dimensionals. Ambdós sentits de mètriques conformement planes simplifiquen considerablement el tractament de les equacions d'Einstein al restringir-nos a espai-temps els quals tenen un únic grau de llibertat representat per una funció arbitrària de les coordenades. Als espais-temps conformement plans aquesta funció està representada pel factor de conformitat corresponent; mentre que als espais-temps amb seccions espacials conformement planes será el potencial gravitatori. En primer lloc estudiem els camps conformes Killing radials i les seues propietats (corbes integrals, caràcter causal, etc.) a lespai-temps de Minkowski, especialment aquestes que no són invariants sota conformitats (acceleració, expansió, ...). A continuació establim un mètode cinemàtic per a l'obtenció de factors de conformitat a espai-temps conformement plans. Aquest mètode consisteix en imposar diferents condicions sobre les propietats cinemàtiques associades a aquests camps. Imposem principalment tres condicions: acceleració nulla, la qual ens fa caure en el factor de conformitat de les mètriques de Robertson-Walker; expansió homogènia i seccions espacials amb curvatura seccional constant, les quals donen lloc a factors de conformitat despai-temps que generalitzen els universos de Robertson-Walker. El cas dexpansió homogènia és interpretable també mitjançant el transport Fermi de lacceleració al llarg de les corbes integrals del camp. Les dues últimes condicions considerades conjuntament porten a una subclasse dels universos de Stephani. En segon lloc tractem el cas corresponent a models cosmològics inhomogenis conformement plans en el sentit que admeten seccions espacials conformes a la mètrica plana 3-dimensional. Ací s'hem plantejat un sistema més realista, estudiem la teoria relativista de les pertorbacions dun univers dEinstein-de Sitter. És a dir, tractem les equacions d'Einstein en forma evolutiva (formalisme 3+1) per a la mètrica dEinstein-de Sitter i on el contingut material estarà generat per una funció de distribució de matèria freda i sense collisions que verifica l'equació de Vlasov. Tractem per tant el problema dEinstein-Vlasov. Primerament tenim que les equacions dEinstein es redueixen a una única equació diferencial de segon ordre per al potencial gravitatori  on els coeficients depenen del contingut energètic considerat. Aquests coeficients són determinats al resoldre lequació de Vlasov sobre una funció de distribució de matèria fosca sense collisions considerada com una pertorbació analítica en els moments del cas de quasi-equilibri. La resolució daquesta equació fins a tercer ordre en els moments ens porta a la construcció dun model sense anisotropies. A continuació, l'acoblament final de les equacions d'Einstein-Vlasov, una vegada obtinguda la forma de la densitat d'energia, la pressió mitjana i el fluxe de calor, ens porta a un problema de Cauchy de valors inicials per a levolució del potencial gravitatori. Finalment resolem lesmentat problema de Cauchy, en el cas en què fem una teoria linealitzada de levolució, utilitzant la tècnica de les transformades de Fourier. Com l'equació és de segon ordre, cal considerar dues condicions inicials, una sobre el potencial i una altra sobre la seua primera derivada temporal. Trobem la solució general daquest problema linealitzat a lespai real i en el cas de simetria esfèrica expressem aquesta solució en termes dintegrals unidimensionals de les condicions inicials. Laplicació a Cosmologia via el contrast de densitat ens permet estudiar la formació de cúmuls de galaxies i analitzar els resultats corresponents. Això porta a que la teoria relativista linealitzada de levolució de les pertorbacions de Friedmann pot donar creiximents considerables del contrast de densitat, la qual cosa pot ser relevant per a la formació destructures. __________________________________________________________________________________________________ SUMMARY Firstly, we study inhomogeneous cosmological models whose 4-dimensional metric is conformally flat. In these space-times we analyse the properties of radial conformal Killing vector fields (RCKF) as a way to obtain conformal factors. For example, the condition of nullity for the acceleration leads to the conformal factor of the Robertson-Walker metrics. Other conditions like homogeneous expansion or the existence of orthogonal (to a RCKF) surfaces with constant curvature allow obtaining conformal factors of space-times that generalise the Robertson-Walker universes. Secondly, we study cosmological models that admit conformally flat space-like sections. Concretely, we examine the relativistic theory of perturbations of an Einstein-de Sitter Universe in evolutive form. We consider that the energetic content is generated by a distribution function of collision-less cold matter (Einstein-Vlasov problem). The Einstein equations lead to a second order differential equation for the gravitational potential. We solve the Cauchy problem in the linealized case and for a model without anisotropies. It is necessary to consider two initial conditions, one of them over the potential and the other one over its first time derivative. In the spherical symmetric case the solution is expressed in terms of one-dimensional integrals of the initial conditions. This analysis leads to that the linealized relativistic theory of evolution of Friedmann perturbations can give big enhancements of the density contrast. This can be relevant to structure formation.

Pertenece a

Universitat de València   NDLTD Union Catalog  

Autor(es)

Herrero Debón, Alicia - 

Id.: 20690

Idioma: cat  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Palabras claveASTRONOMIA I ASTROFÍSICA - 

Tipo de recurso: Texto Narrativo  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

: Copyright information available at source archive

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Relación: [IsBasedOn] http://www.tesisenxarxa.net

Fecha de contribución: 22-jun-2010

Contacto:

Localización:

Otros recursos del mismo autor(es)

  1. New matrix partial order based spectrally orthogonal matrix decomposition [EN] We investigate partial orders on the set of complex square matrices and introduce a new order r...
  2. Sobre la adaptación, aplicación y evaluación de cursos abiertos masivos online de Matemáticas en la plataforma EdX [EN] In the last years, supported by the Technical University of Valencia, several MOOC's have been ...
  3. Constraining Secluded Dark Matter models with the public data from the 79-string IceCube search for dark matter in the Sun The 79-string IceCube search for dark matter in the Sun public data is used to test Secluded Dark Ma...
  4. Time calibration with atmospheric muon tracks in the ANTARES neutrino telescope The ANTARES experiment consists of an array of photomultipliers distributed along 12 lines and locat...
  5. Ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales con parámetros por el método de Gauss. En este objeto se muestran ejemplos de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales donde todos los...

Otros recursos de la mismacolección

  1. Cloud screening algorithm for MERIS and CHRIS multispectral sensors. ABSTRACT Earth Observation systems monitor our Planet by measuring, at different wavelengths, the el...
  2. La calidad de servicio desde un enfoque psicosocial: Estructura, diferencias individuales y análisis multinivel. RESUMEN El interés por la calidad de servicio responde en buena medida a cambios que se han ido prod...
  3. Desarrollo de métodos analíticos para la estimación de la seguridad y en control de calidad de los productos cosméticos. RESUMEN Esta Tesis Doctoral forma parte de una línea de investigación dedicada al control analítico ...
  4. Rendimiento diagnóstico de la tomografía de emisión de positrones por coincidencia (PET-c) en la estadificación del carcinoma pulmonar de célula no pequeña (CPCNP). RESUMEN Se analiza el rendimiento diagnóstico de la tomografía de emisión de positrones por coincide...
  5. Conducta y asesoramiento vocacional/preprofesional de los estudiantes universitarios: variables individuales el desarrollo de la carrera y servicios institucionales. RESUMEN La tesis doctoral CONDUCTA Y ASESORAMIENTO VOCACIONAL / PREPROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UN...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.