1) La descarga del recurso depende de la página de origen
2) Para poder descargar el recurso, es necesario ser usuario registrado en Universia


Opción 1: Descargar recurso

Detalles del recurso

Descripción

Deze zaak heeft betrekking op een verleende stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een windpark bestaande uit drie windturbines en twee middenspanningscabines. In dit dossier had het Agentschap Natuur en Bos in zijn advies gewezen op de mogelijke cumulatieve effecten die zouden kunnen ontstaan indien andere bijkomende windturbineprojecten zouden worden vergund. Evenwel stelt de GSA in zijn beslissing dat er geen rekening moet worden gehouden met deze effecten, aangezien deze projecten op dat moment nog niet vergund waren. De Raad oordeelt dat deze laatste zienswijze niet strookt met wat van een vergunningverlenende overheid kan worden verwacht in het kader van haar zorgvuldigheidsplicht en dat de negatie van de cumulatieve effecten eveneens haaks staat op de visie dat windturbines dienen geclusterd te worden. De Raad stelt dat de omstandigheid dat het advies van het Agentschap Natuur en Bos niet bindend is, de vergunningverlenende overheid er niet van ontslaat om – bij afwijking ervan – haar motivering des te concreter en preciezer te maken en in het licht van artikel 16 Decreet Natuurbehoud afdoende te motiveren waarom zij van oordeel is dat er geen vermijdbare schade kan ontstaan aan de in het advies vastgestelde natuurwaarden. Door in de bestreden beslissing de cumulatieve effecten naast zich neer te leggen en te stellen dat een afstand van 150 à 250 m ten aanzien van de kanaalkom voldoende is – daar waar in het advies reeds gesteld wordt dat, zelfs als de projecten afzonderlijk worden bekeken, een afstand van 500 m ten aanzien van de percelen die potentieel in aanmerking komen als pleisterplaats en/of broedplaats moet worden gehouden – worden volgens de Raad de natuurtoets en de zorgplicht, zoals vervat in artikel 16 van het Decreet Natuurbehoud, de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden.

Pertenece a

Document Server@UHasselt  

Autor(es)

Loose, Tom - 

Id.: 69523760

Idioma: neerlandés  - 

Versión: 1.0

Estado: Final

Tipo:  application/pdf - 

Tipo de recurso: Journal Contribution  -  Refereed  -  Article  - 

Tipo de Interactividad: Expositivo

Nivel de Interactividad: muy bajo

Audiencia: Estudiante  -  Profesor  -  Autor  - 

Estructura: Atomic

Coste: no

Copyright: sí

Formatos:  application/pdf - 

Requerimientos técnicos:  Browser: Any - 

Fecha de contribución: 07-ene-2017

Contacto:

Localización:
* Milieu- en energierecht, 2016(3), p. 222-234
* 1373-4342

Otros recursos del mismo autor(es)

  1. Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (januari 2016 - juni 2016) In deze zaak wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevochten voor het oprichten van een meergezi...
  2. Het standstill-beginsel: afdwingbaar in het kader van individuele vergunningsbeslissingen? Noot bij RvVb 22 september 2015, nr. A/1516/0018 In deze noot wordt de beoordeling van de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangaande de afdwingbaarh...
  3. Rechtspraak in kort bestek: Raad voor Vergunningsbetwistingen (1 januari 2015 – 30 juni 2015) Het toegenomen belang van de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor het Vlaamse o...
  4. De omgevingsvergunning: een nieuwe wind? In deze bijdrage wordt de bestaande rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad ...
  5. Europese luchtkwaliteitsnormen inzake fijn stof en hun impact op het Vlaamse omgevingsrecht In deze bijdrage worden de Europese kwaliteitsnormen en planverplichtingen inzake fijn stof besproke...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.