Mostrando recursos 1 - 20 de 1.336

 1. Software per l'anàlisi de sistemes de suspensió de doble triangle per quads

  Herencia Mora, Rubén
  El projecte que es presenta en aquest document recull el disseny i la metodologia de treball d'un software per a l'anàlisi de sistemes de suspensió d'un vehicle, concretament en un vehicle tipus quad, analitzant en detall els sistemes i elements associats emprats en l'eix anterior (sistemes de doble triangle) i l'eix posterior (sistema de basculant). L'objectiu és elaborar un programa que permeti amb una ràpida inserció de les dades extreure múltiples característiques dels sistemes de suspensions per tal que l'usuari pugui jutjar el funcionament del sistema i provar nous dissenys per tal de millorar el model d'estudi. Per a cada sistema de suspensió, s'estudiaran cinc blocs temàtics....

 2. Implantación de un laboratorio de prácticas de Mantenimiento Electrónico e Informático en un centro de formación profesional en Conakry (Guinea)

  Echeverría Murguía, Iñigo; Martínez Franco, Elena
  La República de Guinea es un país sub-sahariano con un nivel de pobreza muy elevado. El sector secundario juega un papel poco significativo ya que ha iniciado su actividad en los últimos años. Este proyecto tiene la finalidad de preparar a la juventud guineana para su inserción en el mundo laboral, crear clase obrera que tenga un sueldo, produzca y consuma así como mejorar la economía global del país. El centro de formación profesional de la Salle Conakry (CFP de la Salle), es un centro privado dirigido por Hermanos Lasalianos que ofrece una formación profesional media en Electricidad Industrial (EI) y Mantenimiento Electrónico e Informático (MEI), entre...

 3. Estudi i Simulació Tèrmica d'una Vivenda Bioclimàtica

  Forné Massoni, David
  Les activitats energètiques (processat, transformació, consum,..) representen un 80% de les emissions de CO2 a escala mundial, és per aquest fet que diem que la energia posseeix la clau del canvi climàtic. La motivació d'aquest projecte es centra en el fet de que el consum d'energia final al sector residencial és el 27% del total de l'energia final consumida a l'Europa dels 25 (MITYC, 2006, p16) i en la necessitat de construir, per tant, vivendes d'alta eficiència energètica que redueixin aquestes necessitats energètiques. Aquest document combina noves solucions constructives amb estratègies solars passives aplicades a una vivenda estudi, amb l'objectiu d'aconseguir una vivenda prototipus de baix consum energètic...

 4. Estudi i simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics per a la producció d'aigua calenta sanitària

  Gulín Font, Daniel
  El deteriorament del medi ambient, la disminució dels recursos energètics convencionals i unes necessitats energètiques creixents han potenciat tot un seguit de tecnologies destinades a l'aprofitament de les tan esmentades energies renovables. Ara bé per tal de vèncer les inèrcies econòmiques i de mercat que frenen la seva implementació real són necessàries actuacions legals que facilitin o fins hi tot obliguin a la seva utilització. Amb aquesta finalitat van néixer les ordenances solar municipals, com la de la ciutat de Barcelona; per les que s'estableix la obligatorietat d'instal·lar un sistema capaç de cobrir les necessitats d'aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica, si més no de forma...

 5. Disseny i realització del sistema electrònic/elèctric d'un vehicle solar de segona generació

  Farré Torrents, Ferran
  Es desitja millorar la cadena energètica i el sistema de gestió de dades d'un vehicle solar ja existent. S'ha dividit el camp fotovoltaic en varis mòduls independents, per poder regular superfícies més petites i així optimitzar més la captació. Dividir el camp permet reduir els efectes que provoca el mal funcionament d'una sola cèl·lula (degut a ombres locals, desperfectes, ...). El substrat dels mòduls tenen conductes interiors que permeten la circulació d'aire per poder refrigerar el mòduls. A més a més, els mòduls són desmuntables per substituir-los en cas de desperfectes i allargats per reduir les pèrdues per ombres en carretera i facilitar l'acoblament al perfil del cotxe...

 6. El agua como fuente de conflictos. Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris

  Garrido Caballero, Agustin
  En el Proyecto se muestra una visión a nivel global del estado y reservas de los recursos hídricos en nuestro planeta, posteriormente se ofrece una visión más concreta de la cuenca del Éufrates y Tigris, desarrollando sus características más importantes. Utilizando indicadores se analizará las causas de los posibles conflictos, según aspectos ambientales, sociales, institucionales y económicos.

 7. Aplicació del mètode d'elements finits en el dimensionat de reactors químics catalítics (model heterogeni)

  Magaña i Montasell, Isaac
  Aquest projecte consisteix en la utilització d'un software comercial, COMSOL Multiphysics, per a simular un reactor químic catalític, mitjançant un model heterogeni on estiguin presents les partícules de catalitzador. En concret, s'estudiarà el reactor d'hidrogenació d'oli de girasol utilitzant com a solvent un fluid supercrític. El programa informàtic utilitzat està basat en la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) i treballa amb el Mètode d'Elements Finits. Aquest projecte consta d'una part teòrica on s'expliquen, per una banda, les principals característiques de la hidrogenació supercrítica i les millores que presenta respecte els processos tradicionals, i, per l'altra, el disseny de reactors mitjançant la computació. A més, consta d'una part on es...

 8. Caracterització del funcionament del sistema de control de run-back de turbina per a una central PWR. Interacció control-protecció

  Valls López, Jordi
  L'objectiu d'aquest projecte és caracteritzar el funcionament del sistema de control de runback de turbina per a una central nuclear del tipus PWR (reactor d'aigua a pressió). Per tal d'aconseguir-ho s'ha analitzat fins a un total de quatre escenaris per a la planta d'Ascó (un mal funcionament en l'esprai del pressionador, en els escalfadors del pressionador, una petita pèrdua de refrigerant i, per últim, un mal funcionament en el sistema de càrregadescàrrega). Tots ells tenen en comú una despressurització. En primer lloc, s'ha partit de la configuració de la planta de desembre del 2005 i, posteriorment, se li han realitzat els transitoris pertinents....

 9. Aplicació de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) a la generació de dades de disseny d'agitadors mecànics a partir de la simulació de recipients agitats

  Bosch Collado, Josep
  La utilització de la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) és una eina cada vegada més estesa a l'hora de planificar projectes on el moviment del fluid tingui un paper destacat. L'Enginyeria Química és un dels camps d'aplicació més importants de CFD ja que amb un bon ús i una correcte interpretació d'aquests programes es poden abaratir costos en projectes de qualsevol índole. La tècnica de CFD té una aplicació important en el disseny de recipients agitats. Aquests es solen utilitzar en un ampli ventall de sectors industrials on l'Enginyeria Química té un paper destacat. Indústries com el tractament d'aigües, alimentaria, farmacèutica, polimèrica o...

 10. Anàlisi de les pèrdues per radiació EC a ITER

  Corrales Rovira, Jordi
  En l'actualitat hi ha un problema amb el model energètic existent. Es preveu que els recursos naturals de combustibles fòssils s'esgotin en els propers anys, i es pensa que l'emissió de CO2 a l'atmosfera està portant a un canvi climàtic i un escalfament global del planeta. En aquesta situació, l'energia provinent de la fusió nuclear és una alternativa real a les fonts d'energia actuals, doncs depèn de recursos inesgotables i no emet gasos d'efecte hivernacle. Aquesta tecnologia es troba en fase de desenvolupament i el fenomen de la radiació ciclotró en concret és un dels camps menys coneguts fins al moment. L'objectiu d'aquest projecte ha...

 11. Accionamiento y diseño del aparato mecatrónico de control de un sistema de regulación de posición de un asiento de automóvil

  Alcaide Hernández, Olallo
  El objetivo de este proyecto es desarrollar el sistema de control de los movimientos de un asiento de automóvil para ajustar su posición. Para llevar a cabo esta función se ha diseñado un dispositivo que estará montado en la parte inferior izquierda del asiento. Este dispositivo incluye una botonera en la que están montados todos los botones necesarios para gobernar los diferentes grados de libertad del sillón del automóvil. Cuando esta botonera no es utilizada permanecerá oculta y solo será mostrada mediante el accionamiento de un botón cuando sea necesario algún ajuste en la posición del asiento. El sistema empleado en los...

 12. Simulación de una turbina radial mediante CFD FLUENT: caso de una turbina Rushton

  Martínez López, David
  El presente trabajo está basado en la utilización de un código comercial de CFD (FLUENT)para la simulación del flujo generado por turbinas radiales dentro de recipientes de agitación. Como el propio título indica, el trabajo se centra especialmente en un tipo concreto de impulsor radial, la denominada turbina Rushton. El lector encontrará dentro de este trabajo una breve explicación de las ecuaciones matemáticas que gobiernan el comportamiento de los fluidos, así como la mención de algunos modelos, métodos y estrategias que FLUENT tiene implementados para predecir los efectos que produce la turbulencia. Una gran parte del tiempo dedicado a la realización de este proyecto...

 13. Degradación mecánica de argilitas sulfatadas y su efecto sobre la expansividad

  Tarragó Munté, Dani
  Un túnel de la nueva Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona experimentó importantes fenómenos expansivos durante su construcción. El material excavado es una argilita anhidritico-yesífera, típica de cuenca baja del río Ebro. Se estima que las deformaciones y las presiones de hinchamiento que se observaron en el túnel están muy relacionadas con la degradación química y mecánica de la roca excavada. En el estudio se realiza un protocolo de degradación, y una caracterización geotécnica y petrológica de los materiales antes y después de la degradación. La roca argilítica sulfatada se degrada por la parte donde esta la fracción arcillosa.

 14. Telecos Sense Fronteres: Pla de telecomunicacions per a la regió del Kukra River. Fase I.

  Pulido Rodríguez, Antonio; Torró Vilert, Albert
  Des de Telecos Sense Fronteres en aquest treball es pretén donar una solució tècnica al problema de la incomunicació de diferents entitats mèdiques del país de Nicaragua. A la conca del Kukra River, riu de la regió de la RAAS de Nicaragua, hi viuen diverses comunitats en situació molt precària. Una d'elles és La Aurora, l'única que disposa d'un Puesto de Salud molt rudimentari per atendre les necessitats de totes les comunitats. El personal sanitari d'aquesta comunitat ha de fer viatges de fins a deu hores a peu, a cavall o en barca per arribar a les altres comunitats o a un hospital amb recursos. L'hospital més proper es...

 15. Simulació de codificadors de forma d'ona en MATLAB

  Rubio Vilà, Josep
  Desenvolupament d'una interfície gràfica en MATLAB per a la simulació dels codificadors de veu i àudio de forma d'ona PCM, DPCM i G.711. S'han programat les funcions bàsiques de codificació i descodificació, i una aplicació gràfica per a la demostració.

 16. Servidor de vídeo sobre IP utilitzant programari lliure

  Albà i Cantero, Xènia; Gomes i Carrégalo, Lorena
  Configuració d'una xarxa d'àrea local (LAN) per a la transmissió de vídeo sobre IP utilitzant el programari lliure VideoLAN. El projecte descriu la configuració de dues targes DVB-T i DVB-S sobre un GNU/Linux Fedora Core 4 i explica el procés de traducció del programari al català seguint les guies d'estil de Softcatalà.

 17. CRTV Fòrum 2004

  Moix López, Robert
  El CRTV és el Centre de Ràdio i TV del Fòrum de les Cultures 2004. En el Projecte es detalla el disseny, muntatge, posada en marxa i operació de tot l'equipament tècnic necessari per tal dur a terme la TV del Fòrum. S'especifiquen també els objectius i serveis del CRTV i el tipus d'equips audiovisuals que hi ha, el seu funcionament i com s'interconnecten entre sí.

 18. Codificador de veu basat en la recomanació UIT-T G.722

  García Burgueño, Anna
  Desenvolupament d'un programa de codificació/decodificació de veu en entorn MATLAB segons l'estàndar UIT-T G.722. Aquest és una tècnica basada en la codificació PCM diferencial adaptativa sub-banda. S'han programat les funcions de processament de senyal i una aplicació gràfica interactiva per a la demostració.

 19. Parametrització dels llavis per a un sistema de reconeixement multimodal

  Viñals Saez, Albert
  En aquest projecte final de carrera es tracta el processat digital d'imatge com a font de recursos per a l'obtenció de paràmetres d'un retrat.

 20. Control amb DSP d'un motor de corrent continu per simular càrregues mecàniques per a una nova plataforma docent de control de màquines elèctriques

  Ortiz Verdura, Xavier
  Actualment, el control de motors és una aplicació de gran importància tant en el món industrial com en el domèstic. Per aquest motiu és interessant fomentar l'educació en aquest camp. A més, degut a la ràpida evolució d'aquesta tecnologia, no hi ha gaire material didàctic en el mercat. D'aquesta manera el present projecte pretén desenvolupar un control amb DSP d'un motor de corrent continu per tal de simular càrregues mecàniques per a una nova plataforma docent. Així doncs, servirà per complementar unes pràctiques ja existents utilitzant aquest motor com a càrrega mecànica acoblada a l'actual motor controlat amb la mateixa plataforma. Primerament...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.