Recursos de colección

Document Server@UHasselt (58.026 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Dept. Management (BEDR) - Overheid en Recht

Mostrando recursos 1 - 20 de 397

 1. Over het herstel van putten in de weg en andere gebrekkige zaken: de gemeente heeft recht op terugbetaling door de bewaarder

  Vanheusden, Bernard; Dekoninck, Dennis

 2. Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 1 mei 2012 tot en met 22 juni 2012

  Vanheusden, Bernard

 3. Selectie van rechtsleer verschenen in de periode van 21 februari 2012 tot en met 30 april 2012

  Vanheusden, Bernard

 4. Ik ben bezorgd

  Vanheusden, Bernard
  Eind juni maakte de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een tussenbalans op van het milieubeleid van de Vlaamse regering. En die balans is behoorlijk negatief. De BBL gaat in het rapport in op de volgende beleidsthema's : klimaat, luchtkwaliteit, logistiek, ruimtelijke ordening, natuur, energie, duurzaam materialenbeheer, geluid, snellere en betere procedures, en innovatie. Voor meerdere van deze thema's zijn de cijfers allerminst rooskleurig.

 5. A techno-economic evaluation of a biomass energy conversion park

  Van Dael, Miet; Van Passel, Steven; Pelkmans, Luc; Guisson, Ruben; Reumerman, Patrick; Marquez-Luzardo, Nathalie; Witters, Nele; Broeze, Jan
  Biomass as a renewable energy source has many advantages and is therefore recognized as one of the main renewable energy sources to be deployed in order to attain the target of 20% renewable energy use of final energy consumption by 2020 in Europe. In this paper the concept of a biomass Energy Conversion Park (ECP) is introduced. A biomass ECP can be defined as a synergetic,multi-dimensional biomass conversion site with a highly integrated set of conversion technologies in which a multitude of regionally available biomass (residue) sources are converted into energy and materials. A techno-economic assessment is performed on a...

 6. Tax rulings as the ultimate remedy for legal certainty? A comparative analysis from a Belgian - German perspective

  Van de Velde, Elly; Seer, Roman

 7. Boekbespreking van Handboek van het Belgisch Staatsrecht

  Ooms, Anne; Foubert, Petra

 8. De “uiterst dringende noodzakelijkheid” is voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen steeds minder uiterst dringend

  Ooms, Anne
  De aanleiding voor het schrijven van deze bijdrage is het arrest van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens M.S.S. tegen Griekenland en België van 21 januari 2011. Hiermee werd België veroordeeld in het kader van een aspect uit het vreemdelingencontentieux. Dit arrest, dat overigens zeer lang is, kreeg reeds zeer veel aandacht in de rechtsleer. Een bepaald aspect ervan kwam echter nog niet aan bod met name de evolutie die het met zich meebracht in de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen omtrent de interpretatie van het begrip 'uiterst dringende noodzakelijkheid". Deze bijdrage...

 9. De gevolgen van schuldvernieuwing bij gehoudenheid in solidum

  Van den Bergh, Bart
  Verweermiddelen en excepties, behalve de persoonlijke, die de schuld betreff en, mogen door alle schuldenaren die in solidum tot deze schuld gehouden zijn, worden tegengeworpen. De schuldvernieuwing overeengekomen door de schuldeiser en één van de in solidum gehouden schuldenaars, mag in beginsel ook worden ingeroepen door de andere medeschuldenaren.

 10. Le réglement européen concernant les successions: D.I.P., reconnaissance et certificat successoral

  Torfs, Nan; Van Soest, Ernst

 11. Ontstaat tussen ongehuwd samenwonende partners die samenwerken een commerciële maatschap?

  Torfs, Nan

 12. De invoering van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst en andere evoluties in verband met levensverzekeringen en familiaal vermogensrecht.

  Torfs, Nan

 13. De begunstigingsclausule in een individuele levensverzekering door de wet aangepast.

  Torfs, Nan

 14. Begunstigingsclausule in een levensverzekering

  Torfs, Nan
  In deze uitspraak komen, buiten een aantal procedurekwesties, vooral twee elementen naar voor. Vooreeerst buigt het hof van Beroep van Antwerpen zich over de vraag welke bevoegdheden een voorlopig bewindvoerder heeft. Verder wordt uitgeklaard aan wie precies moet worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij wanneer bij een levensverzekeringsovereenkomst geen begunstigde is aangeduid.

 15. Long-term phytoremediation using fodder maize: an integrated approach leads to economic synergies

  Van Dael, Miet; Witters, Nele; Guisson, Ruben; Van Passel, Steven

 16. Patrimonium 2012


  De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2012 vormt het zevende boekdeel van deze reeks. Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2012 beslaat de periode 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. Het tweede deel van Patrimonium 2012 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de...

 17. Erfrecht

  Declerck, Charlotte; Deknudt, Guillaume
  Bespreking rechtspraak en rechtsleer van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012.

 18. Secundair huwelijksvermogensstelsel

  Declerck, Charlotte
  Bespreking van rechtspraak en rechtsleer 1 juli 2011-30 juni 2012 inzake het secundair huwelijksvermogensrecht.

 19. De vervanging van de boedelnotaris

  Van Den Bergh, Bart
  Er kan niet, op een ontvankelijke wijze, om vervanging van een boedelnotaris worden verzocht zonder dat deze, nu hij bezig is met de uitvoering van zijn gerechtelijke opdracht van vereffening en verdeling, de gelegenheid is gegeven voorafgaandelijk zijn stelling kenbaar te maken en zijn middelen te laten gelden in het kader van een tegensprekelijk debat.

 20. De syndicus als procespartij: een orgaan is geen (gewone) lasthebber

  Van Den Bergh, Bart
  Uit art. 577-9, § 1 en art. 577-8, § 4, 6° BW en art. 703 Ger.W. volgt dat de syndicus het wettelijk bevoegde orgaan is om de vereniging van mede-eigenaars, die rechtspersoonlijkheid heeft, in rechte te vertegenwoordigen, dat de syndicus dan in rechte optreedt als eisende of als verwerende partij en dat hij dan ook een tegenvordering kan instellen, zonder dat hij daartoe een volmacht of een beslissing van de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars moet overleggen.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.