Saturday, August 23, 2014

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Recursos de colección

DIALNET OAI Articles (537,031 recursos)
Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es una plataforma de recursos y servicios documentales, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la literatura científica hispana a través de Internet.

Filologías

Mostrando recursos 1 - 20 de 62,563

1. Capeverdean reflexives: the importance of a silent Voice - Pratas, Fernanda
In Capeverdean, a Portuguese-based Creole language, many reflexive contexts do not show any overt reflexi­ve expression. This is the case of transitive verbs like bisti �dress� in simple clauses: Ana bisti �Ana has dressed herself�. This is a perplexing fact, given that there is an anaphor of the SELF-type available in the language: (si) kabesa � literally �his/her head� �, meaning �himself/ herself�, which participates in reflexive clauses with other verbs. The current paper explores this puzzle, en­ding with a proposal supported empirically and also by recent studies for other languages. This novel analysis goes as follows: all Capeverdean finite...

2. Malos, Perros e Cas, topónimos interditos - Palacio Sánchez, Antón
Na primeira parte do traballo, exemplifícase a inter­vención señorial para cambia-lo nome dalgunhas loca­lidades, un feito que non era insólito na Idade Media. A seguir, enuméranse as causas máis frecuentes da retoponimización, con especial atención ós motivos es­téticos e as denominacións ofensivas, que foron causa de que catro parroquias galegas (Malos, Perros e Cas) perdesen os seu antigo nome e pasasen a denominarse Os Ánxeles. Como queira que tal cambio denominativo se produciu no séc. XVI, pouco despois da clausura do concilio de Trento, o autor defende a hipótese de que foi promovido polos bispos das respectivas dioceses, movidos polo...

3. A construção de um dicionário histórico: o caso do Dicionário Histórico do Português do Brasil - séculos XVI, XVII e XVIII - Almeida Azevedo Murakawa, Clotilde de
O projeto Dicionário Histórico do Português do Brasil ¿ séculos XVI, XVII e XVIII (DHPB) (CNPq), concluído em dezembro de 2012 com uma nomenclatura de 10.470 entradas, foi elaborado a partir de banco de dados constituído por documentos de gênero e natureza va­riados, localizados nos séculos XVI, XVII e XVIII do pe­ríodo do Brasil colônia. Os textos selecionados para o banco foram produzidos no período mencionado por portugueses que vieram para o Brasil ou por aqueles que já no país haviam se fixado. Este banco registra, aproximadamente, 10 milhões de ocorrências. Neste artigo, apresenta-se o percurso teórico-metodológico que foi construído...

4. Os códigos lingüísticos da rede e a paisaxe lingüística galega - Mosquera Castro, Estefanía; Wellings, Matthew
Neste artigo analízase a proxección social dos novos códigos lingüísticos xurdidos na esfera tecnolóxica e nomeadamente a través dos sistemas de comunicación mediatizada por computador. En particular, tenciona verificar, por unha parte, a súa presenza na linguaxe pu­blicitaria, esfera onde estas prácticas son cada vez máis habituais e, por outra, as súas repercusións na paisaxe lingüística, que manifesta unha moi alta concentra-ción de textos publicitarios e onde estes novos sistemas de escrita están a gañar cada vez maior visibilidade. Os obxectivos que se perseguen son varios: primeiramente, constatar o grao de expansión dos sistemas de escrita xerados na Rede e...

5. O discurso económico alternativo galego: análise dun novo marco cognitivo - Lago Martínez, Alba
Este traballo ten o obxectivo de analizar o discurso de varios colectivos galegos que defenden un modelo económico alternativo, oposto ao que impera na actua­lidade. Este discurso desenvólvese nun contexto de cri­se económica e política e trata de satisfacer a demanda cidadá de solucións para os problemas que se están a padecer. Un novo sistema require unha nova constru­ción ideolóxica que é elaborada e transmitida a través de prácticas discursivas innovadoras. Por este motivo abordamos a análise desde unha dobre perspectiva teórica: socio-cognitiva e retórico-construtivista. Con­sideramos este marco teórico variado, que parte das razóns polas que xorde a necesidade de...

6. A lingua tiveran por lingua d'escravos: o autoodio como concepto sociolingüístico - Freixeiro Mato, X. Ramón
O obxectivo do presente traballo é comprobarmos se o autoodio lingüístico é un concepto vigorante e de utilidade nos estudos de sociolingüística con carácter xeral, e tamén se ten aplicación ao contexto sociolin­güístico galego. Unha vez constatada a presenza do fenómeno, prestarase atención ao modo como se vai xerando e á súa relación con conceptos afíns como os preconceptos lingüísticos, a baixa autoestima, o com­plexo de inferioridade ou a deslealdade lingüística. A partir de aquí lévase a cabo unha descrición do autoo­dio en xeral e do autoodio lingüístico en particular, até chegar á súa definición como categoría sociolingüísti­ca singular. A...

7. Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de 'o' e 'a' - Ferreiro Fernández, Manuel
A frecuente aparición da terminación <-a> e <-o> (ás veces elemento inicial) en numerosas unidades lingüísticas é un feito que multiplica as posibilidades segmentativo-interpretativas de tales vogais finais (ou iniciais), pola polivalencia destes elementos, xa que combinan as funcións de artigo e de pronome en fun­ción de complemento directo, para alén de poder ser tamén preposición (a), forma verbal (á), contrac­ción da preposición a co artigo feminino (à) e, mesmo, prefixo (a-). Partindo da importancia que o proceso de segmen­tación ten para o estabelecemento do texto crítico me­dieval, e tendo en conta os factores condicionantes e mais certo carácter de...

8.
O problema da diversidade dialectal do Centro-Sul português: informação perceptiva versus informação acústica - Brissos, Fernando; Saramago, João
O presente artigo parte dos dados acústicos de Brissos (2014) sobre o Centro-Sul português e divide-se em dois planos: a) sistematização da informação que a literatura tem fornecido sobre ou de interesse para o problema da diversidade dialectal do Centro-Sul português, numa correspondência geográfica linear com a área estudada por Brissos (2014); b) confrontação dessa informação, que é de base perceptiva, com os resultados de Brissos (2014). Os resultados perceptivos dos estudos de caso (estudos que incidem sobre falares ou localidades espe­cíficos) concordam com os dados acústicos de Brissos na informação fundamental; permitem por isso sugerir a revisão das ideias...

9. (Re)presentar as identidades: a construción discursiva do xénero na conversación - Basanta Llanes, Noemi
Nas últimas décadas, xurdiron no ámbito académico inves­tigacións realizadas desde a psicoloxía, socioloxía, antro­poloxía, historia ou lingüística que comezaron a contem­plar a creación das identidades como o resultado dunha elaboración contextualmente dependente e lingüistica­mente mediada que pode ser levada a cabo de maneira máis ou menos consciente por parte dos individuos. No presente traballo centraremos a atención neste proceso de (re)construción das identidades de xénero, afastándonos do esencialismo e á luz das transformacións históricas da argumentación feminista no seu estado actual. Emprega­remos un corpus de dúas horas de gravación realizadas a tres matrimonios heterosexuais, primeiro distribuídos en dous grupos homoxenéricos...

10. Correspondencias léxicas entre a fala de Cáceres e o portugués - Alvarez Pérez, Xosé Afonso
No Val de Xálima fálanse tres variedades romances es­treitamente relacionadas que, no seu conxunto, son co­ñecidas co glotónimo fala. Desde o seu redescubrimento, vai xa para un cuarto de século, a polémica sobre a súa adscrición lingüística é intensa. Unha das posturas reivin­dica o carácter galego da fala, apoiándose en argumen­tos históricos (procesos medievais de repoboamento) e lingüísticos (supostas similitudes destas variedades co galego que non existirían nas linguas veciñas). En 2013, o Prof. Xosé-Henrique Costas, o maior referente da reivin­dicación da galeguidade dos falares de Xálima, publicou un volume que recompila diversos traballos sobre varios aspectos da fala; entre...

11. Fam i publicitat. La comunicació publicitària de les ONGD - Alfonso, Pilar

12. Maurice Blanchot i els doblecs de la imatge - Masó, Joana

13. En nom de l'inconfessable - Mora, Antoni

14. Un viatge pel Mediterrani. Notes antropològiques - Escuder, Tomás

15. Sentit de la Renaixença - Llorente, Teodor

16. Discurs sobre l'estil - Leclerc, Georges Louis

17. Geopolítica del turisme - Buades Beltrán, Joan

18. Turisme de masses i societat. Les Balears com a paradigma - Amer Fernández, Joan

19. El turisme de masses. Limitacions, reptes, oportunitats - Pedro Bueno, Aurora

20. Turisme i ecologia - Terradas, Jaume

Página de resultados:
 

Busque un recurso