Recursos de colección

DIALNET OAI Articles (803.276 recursos)

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es una plataforma de recursos y servicios documentales, cuyo objetivo fundamental se centra en mejorar la visibilidad y el acceso a la literatura científica hispana a través de Internet.

Filologías

Mostrando recursos 1 - 20 de 31.251

 1. Semantic change and intersubjectification: The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan

  Martines Peres, Josep
  El condicional evidencial de report (CER) no és gaire habitual en català: està restringit al llenguatge periodístic i a alguns registres molt formals (com el llenguatge acadèmic o el legal) i no es troba en el discurs espontani. D’una banda, s’ha descrit entre els nous valors modals del condicional. De l’altra, la normativa l’ha rebutjat com a gal·licisme o com neologisme inapropiat. Mitjançant l’anàlisi de corpus textuals, hem documentat el CER en català des dels inicis del segle XIV a l’actualitat, amb matisos semàntics i pragmàtics i diferents graus de gramaticalització.A causa de l’actual interès en l’evidencialitat, el CER s’ha...

 2. «Voler» + infinitive in Catalan: From the imminence aspectual periphrasis to the epistemic and evidential marker (from the 13th century to the present day)

  Antolí Martínez, Jordi M.
  El català actual coneix les locucions vol ploure i vol caure, amb el significat ‘presentar indicis que ha de [esdevenir-se alguna cosa]’ (DDLC, s.v. voler, 5). Aquestes estructures són solament una resta de la perífrasi aspectual d’imminència voler + infinitiu present en català antic i modern, així com en altres llengües romàniques, si més no en època medieval (com l’occità, el francoprovençal, el francès o l’italià). En aquest estudi provem de descriure i explicar el procés de construccionalització (seguint Traugott 2012 i Traugott i Trousdale 2013) pel qual aquest estructura, saturada amb els infinitius ploure o caure, assumirà un valor...

 3. Meaning construction in creative metaphors: Conventional meaning integration through «generic interfacing» in a blend, and conditions of propagation and lexicalization

  Urquidi, Alicia
  Quan es donen les condicions semàntiques i pragmàtiques que expliquem en aquest article, les metàfores i metonímies innovadores poden donar lloc a la propagació de nous significats en el sistema lingüístic i a la seva lexicalització posterior. Si atenem a les mostres d’usos creatius del llenguatge figurat en el seu context, podem obtenir dades valuoses sobre aquests canvis en el sistema. La innovació crea nous significats, però el llenguatge figurat creatiu també ha de fer servir elements convencionals en la construcció del significat. No obstant això, com que no processem el significat figuratiu convencional i el nou de la mateix...

 4. Paradigms as triggers of semantic change: Demonstrative adverbs in Catalan and Spanish

  Pérez Saldanya, Manuel
  L’objectiu d’ aquest article és analitzar l’evolució dels adverbis demostratius de lloc del català i l’espanyol. Les principals preguntes que es plantegen en aquest treball són les següents: (i) per què els sistemes díctics binaris i ternaris mostren sovint una certa inestabilitat i diacrònicament els sistemes binaris es converteixen a vegades en ternaris (com s’esdevingué en el català i l’espanyol antics) o, a l’inrevés, els ternaris passen a ser binaris (com en el llatí tardà i en el català durant l’edat moderna); (ii) si allò més habitual i esperable és que els díctics assumeixin valors anafòrics, per què en el...

 5. Semantic and pragmatic values of the Italian imperfetto: Towards a common interpretive procedure

  Baranzini, Laura; Ricci, Claudia
  Aquest article dóna compte de la semàntica i la pragmàtica de l’imperfet italià. A la nostra descripció es mostra que aquest temps verbal deriva tots els seus usos d’un nucli extremadament reduït de trets semàntics, que són el punt de partida d’una sèrie de camins interpretatius que ens porten a diferents interpretacions possibles lligades al context mitjançant un procés d’enriquiment pragmàtic. Pel que fa al paràmetre temporal, mostrem que la semàntica de l’imperfet denota una referència temporal de passat d’abast indeterminat. Pel que fa al paràmetre aspectual, aquest temps no està semànticament definit en absolut. A partir de la integració...

 6. The Polysemy of the verbs «pegar», «apegar» and «empegar» in Catalan: A synchronic manifestation of semantic change

  Ramos Alfajarín, Joan-Rafael
  En aquest article estudiem la polisèmia que tenen els verbs pegar, apegar i empegar en el català actual. Primer de tot, fem una descripció completa dels significats que han adquirit aquests verbs no tan sols en la llengua estàndard, sinó també en la col·loquial. Per distingir-ne els significats hem analitzat els diccionaris actuals més rellevants i un corpus de textos escrits. A més, també hem tingut en compte unes quantes mostres de la llengua oral. La nostra recerca ha posat de manifest que no hi ha els mateixos significats ni les mateixes formes en tots els dialectes. Per poder entendre...

 7. Semantic change

  Martines Peres, Josep; Montserrat Buendía, Sandra
  Presentació del volum.

 8. Phraseologization as a process of semantic change

  Sánchez López, Elena
  Per una part, la fraseologia ha aconseguit definir el significat fraseològic des d’una perspectiva sincrònica. Per l’altra, la lingüística cognitiva diacrònica ha descrit el procés de canvi semàntic i els mecanismes que el provoquen, però centrant-se sobretot en el procés de gramaticalització. L’objectiu del present article és conjugar aquestes dues perspectives a fi de retre compte de l’aparició d’Unitats Fraseològiques, és a dir, el sorgiment del significat fraseològic. La integració d’aquestes perspectives requerirà un marc teòric ben definit. En primer lloc, establirem la definició d’unitat fraseològica i l’abast del significat fraseològic. Després, compararem els processos de gramaticalització i de fraseologització....

 9. Competition of synonyms through time: Conceptual and social salience factors and their interrelations

  Silva, Augusto Soares da
  Aquest article se centra en tres observacions teòriques i descriptives sobre la sinonímia, la variació lèxica i el canvi lèxic: (1) el desenvolupament diacrònic de formes sinònimes revela aspectes essencials de la naturalesa i la motivació de la sinonímia; (2) l’aparició de formes sinònimes i de la competició que en resulta es pot deure a factors de rellevància conceptual o de rellevància social; (3) la competició entre sinònims aporta llum als processos de variació i canvi lingüístics. Des de la interacció entre els aspectes conceptuals i socials de la variació i el canvi lingüístics, aquest estudi s’integra en el model...

 10. Modal verbs, future and grammaticalization in Old Catalan: A cognitive approach

  Sentí Pons, Andreu
  La gramaticalització de les perífrasis verbals modals deure + Inf, haver (a/de) + Inf i tenira/de + Inf, i va comportar una evolució semàntica i un procés de polisemització ric i complex. Les perífrasis d’obligació desenvolupen, per una banda, uns valors evidencials d’inferència i, per l’altra, uns valors de posterioritat temporal o futur. Aquest estudi de corpus mostra el sorgiment i evolució dels valors de futur de la perífrasi amb deure entre els segles XII-XVI. Amb les eines informàtiques d’un corpus del català antic (CICA i CIGCA) prou representatiu podrem observar el procés de gramaticalització amb la màxima fiabilitat possible....

 11. «Luego entonces». An argumentative intersubjective marker

  Maldonado, Ricardo; Guzmán, Rocío
  Aquest article mostra que luego entonces és el resultat d’una fusió conceptual, un blend (Turner i Fauconnier 2002), entre un marcador consecutiu luego que s’ha dessemantitzat i d’un marcador consecutiu entonces, menys dessemantitzat, la qual cosa va portar a la formació d’un marcador argumentatiu que permet al parlant oferir una afirmació que l’oient ha de prendre com una conseqüència lògica i, per tant, irrefutable. Aquest marcador serveix per validar l’afirmació del parlant. A diferència de les anàlisis tradicionals, que consideren que luego és un marcador lògic consecutiu, l’article mostra, amb dades des del segle XIII al XVII, que luego mai...

 12. Literary Monuments: "Home" as a Commemorative Novel

  Vega González, Susana
  When asked about the genesis of her novel Home, Toni Morrison argues that it was her intention to “take the scab off the 50s” in the United States, dig underneath and bring to the fore the silenced (hi)stories concerning African Americans. In the fashion of a true archeologist —a literary one— Morrison, once again, rips the veil of enforced deliberate oblivion and commemorates the lives, ordeals and achievements of the historically and socially dispossessed. This essay aims to explore and analyze such commemoration and how it is undertaken. Home, and its (re)creation, is an important object of remembrance and commemoration...

 13. Women’s Network behind Frances Perkins’s Appointment

  Torres Marquínez, Catalina
  This article explores and analyses a particular group of middle-class social reformers who, sharing a mutual kinship directed towards social welfare during the Progressive era, achieved political prominence during the New Deal period, developing powerful networks as a means of transcending and defying the limited domestic sphere, and acquiring a larger voice in the public arena, a male-dominated realm for years. Looking back to the first women’s groups from the antebellum period to demonstrate the origin of the first political organization and the outset of a new concept about female friendship, this article maintains the hypothesis that Frances Perkins’s unprecedented appointment...

 14. Hybrid Subjects and Fluid Identities in Women’s Indian Captivity Narratives: the Stories of Frances Slocum and Olive Oatman

  Ortells Montón, Elena
  During the 17th, 18th and 19th centuries, adoptions of white children by Native American tribes and interracial marriages were extremely disturbing issues for Euro- American society. Women such as Eunice Williams, Mary Jemison or Frances Slocum chose not to return to the “civilized” territory they had been forced to abandon. For others such as Olive Oatman and Cynthia Ann Parker, their restoration was extraordinarily traumatic since indigenous culture had left a profound imprint on both their bodies and their minds. The stories of these transculturated women complicate the notions of identity and “belonging” and invite us to think about modern conceptualizations...

 15. The Complex Interrelations of Home, Body, Identity and Otherness in Tony Kushner’s "Homebody/Kabul"

  Neuman, Claus-Peter
  Juxtaposing two terms, at once separated by and connected through a slash, the title of Tony Kushner’s play Homebody/Kabul (2001) raises questions about the constitution of identity and its relation to place. The play suggests the home and the body, evoked by the title’s first term, to act as safeguards for a stable and unified identity in privileged regions while the homes and bodies of other places are continually exposed to the threat of violence. Systemic and symbolic violence (Žižek) are revealed to enforce totalizing boundaries (Bhaba) projecting a homogeneous Other that serves as an object to be conquered. At...

 16. The Haunted House in Toni Morrison’s "A Mercy"

  López Ramírez, Manuela
  In "A Mercy" Toni Morrison tackles the multilayered and striking lypowerful Gothic “haunted” house metaphor from a female perspective. Her revenants and hauntings are not just individual, but also historical, political and cultural manifestations. Through the Gothic dwelling, Morrison explores the fragmented personal and familial identities, conventional gender arrangements, failed domestic ideology, racist and colonial past, etc., in a patriarchal society dominated by whites. Her transgressive rewriting draws attention to the impact of slavery and racism and, consequently, to the othering of ethnic females, especially blacks. Morrison not only depicts the unspeakable horrors of American history, but also provides ways...

 17. Walking out on Language: Verbal Spaces in Junot Diaz’s “Invierno"

  Gerke, Amanda Ellen
  Junot Díaz has gained much attention for his pervasive themes of social, cultural, and linguistic identity through his multilingual writing. In “Invierno,” This Is How You Lose Her (2012), Díaz presents a crossing of spatial and verbal concepts that creates a system of isolation and oppression through a story of reclusion and imprisonment. This article places “Invierno” within a linguistic framework in which verbal, psychological, and physical categories involve movement, and thus, possess a spatial dimension. The multidisciplinary perspective from which this story is analyzed reveals the notion of imprisonment as a complex and dynamic interplay of the material and...

 18. Repurposing ‘Disreputable Genre Materials’: E.L. Doctorow’s Subversion of Hegemonic Gender Configurations in Welcome to Hard Times

  Ferrández San Miguel, María
  Welcome to Hard Times (1960) is not a conventional Western. The novel constitutes E.L. Doctorow’s first attempt to turn what at the time was considered “disreputable genre material” into a work of fiction that could yield relevant meanings for contemporary society. This is crucially achieved through the subversion of hegemonic gender configurations in the novel. Hence, the purpose of this article is to assess the extent to which Welcome to Hard Times demythologizes traditional views of the West, as portrayed in the classical Western.The focus will be on the representation of gender, highlighting Doctorow’s preoccupation with identity and its artificial...

 19. Pixar’s New Fairy Tale Brave: A Feminist Redefinition of the Hero Monomyth

  Domínguez Morante, Laura
  Literature has been traditionally shaped by the paradigm of Western culture, characterized by the hegemony of white, male ideals. The literary impact of these biased ideas is considerably evident in the fairy -tale genre, relevant as the traditional vehicle for certain values. This article uses a feminist approach to examine the fairy -tale form and analyzes Pixar’s fantasy film Brave (2012) as illustrative of the gradual substitution of the male hero monomyth for new literary paradigms in which the female experience is constructive and fundamental: The heroes’ quests offer an insight into Merida’s forced heterosexual alliance and Elinor’s experience on...

 20. The (Mis)Education of “The American Girl” in Europe in Anita Loos’s Gentlemen Prefer Blondes

  Cortés Vieco, Francisco José
  Set during the “Roaring Twenties”, Anita Loos’s Gentlemen Prefer Blondes revisits the myth of “The American Girl,” dyed as a “dumb blonde” and plagued with humor, not only to twist the traditional gender paradigm of female victimization at the hands of a male tyrant, but also to vindicate a unique identity for the United States, eventually released from transatlantic influences.The heroine Lorelei travels to Europe on a Grand Tour to “improve her mind,” but she actually reveals the smart use of her “stupidity” to “educate” men to spend money on her, to hunt the wealthiest potential husband, and to discover...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.