Recursos de colección

NDLTD Union Catalog (1.532.874 recursos)

The NDLTD Union Catalog is an OAICat server containing thesis and dissertation records harvested from registered NDLTD OAI repositories

Universitat de Girona

Mostrando recursos 1 - 20 de 370

 1. Aproximació hermenèutica al "tolle, lege" agustinià. Per una lectura al·legòrica de Confessions VIII, 6-12

  Ponsatí-Murlà, Oriol
  RESUM Aquest treball gira entorn a la controvèrsia que, des de finals del segle XIX, va generar el passatge de les Confessions (VIII, 6-12) on Agustí relata la seva crisi decisiva, viscuda a Milà lestiu de lany 386, que l'acabaria portant a l'aparent definitiva conversió al cristianisme. Els motius de fons de la controvèrsia són dos de clars. En primer lloc, i a la llum del que nosaltres entenem per gènere autobiogràfic, simposa aclarir si un relat com el de les Confessions shi pot adscriure, i per tant si ens relata una sèrie desdeveniments viscuts per Agustí històricament, o bé si...

 2. Resolució de l'estructura tridimensional de l'helicasa hexamètrica DnaB

  Arribas Bosacoma, Raquel
  RESUM Es presenta el model atòmic a 4.5 Å de DnaB, la principal helicasa replicativa bacteriana, dAquifex aeolicus. És un anell hexamèric de 100 Å damplada i 80 Å dalçada amb dues capes de simetria diferenciada, la dels dominis N-terminals en C3 i la dels C-terminals propera a C6. El diàmetre central és de 25 Å al llarg dambdues capes, principal diferència amb les estructures prèvies, on era 25 Å més estret a la capa N-terminal. Lestretament sorigina pel trencament duna de les dues superfícies dinteracció entre monòmers N-terminals, cosa que augmenta la flexibilitat del subdomini implicat. Només lssDNA pot atravessar...

 3. En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de Girona, 1486-1730)

  Gifre Ribas, Pere
  RESUM A la vegueria de Girona, entre 1486 i 1730, es produeix el procés de formació històrica d'un grup social que sorgit de la pagesia s'anirà diferenciant progressivament d'aquesta: els senyors útils i propietaris de masos. Aquest grup social basa el seu poder econòmic i polític en l'acumulació de masos: font de rendes i font de l'estatus social assolit dins la parròquia i la universitat on fixa la seva residència. El seu pes social el manifesta a través dels seus espais de sociabilitat (especialment la parròquia, veritable espai de representació), però també manifesta la seva posició de preeminència, fet que pot...

 4. La formació de la imatge turística induïda: el paper de les xarxes relacionals

  Camprubí Subirana, Raquel
  RESUM El principal objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar quin és l'efecte de la xarxa de relacions en la formació de la imatge turística induïda d'una destinació. A fi de poder assolir aquest objectiu es desenvolupa un model conceptual en el qual es detecten tres possibles gaps en la formació de la imatge turística induïda, i un total de set proposicions que expliquen les raons per les quals es produeixen aquestes disfuncions en la imatge turística induïda. El model conceptual desenvolupat es complementa amb un estudi comparatiu de dos casos destudi: Girona i Perpinyà. La metodologia emprada combina metodologies quantititives i...

 5. Diversitat genètica de la truita comuna (Salmo trutta L.) a la Península Ibèrica: biogeografia i gestió

  Sanz Ball-llosera, Núria
  NOTA L'article 2 de la tesi enviat a la revista Conservation Biology, finalment va ser publicat a la revista Conservation Genetics 3: 385-400, 2002 RESUM Lestudi de la diversitat i la diferenciació genètiques de les poblacions de truita comuna (Salmo trutta L.) a la Península Ibèrica ha confirmat lelevada diferenciació observada en treballs previs i la divergència, ja descrita, entre les poblacions de la vessant atlàntica i la mediterrània. El resultats obtinguts, però, ens permeten observar patrons destructura poblacional tant en les poblacions atlàntiques com les mediterrànies. A lAtlàntic sobserva un marcat patró hidrogràfic en la distribució de la diferenciació genètica, que contrasta...

 6. Semiactive control strategies for vibration mitigation in adaptronic structures equipped with magnetorheological dampers

  Zapateiro de la Hoz, Mauricio Fabián
  RESUMEN Los sistemas tales como edificios y veh¨ªculos est¨¢n sujetos a vibraciones que pueden causar mal funcionamiento, incomodidad o colapso. Para mitigar estas vibraciones, se suelen instalar amortiguadores. Estas estructuras se convierten en sistemas adaptr¨®nicos cuando los amortiguadores son controlables. Esta tesis se enfoca en la soluci¨®n del problema de vibraciones en edificios y veh¨ªculos usando amortiguadores magnetoreol¨®gicos (MR). Estos son unos amortiguadores controlables caracterizados por una din¨¢mica altamente no lineal. Adem¨¢s, los sistemas donde se instalan se caracterizan por la incertidumbre param¨¦trica, la limitaci¨®n de medidas y las perturbaciones desconocidas, lo que obliga al uso de t¨¦cnicas complejas de control....

 7. Fate and effects of copper in fluvial ecosystems: the role of periphyton

  Serra Gasa, Alexandra
  RESUM Lactivitat humana és una de les majors causes delevades concentracions de nutrients i substàncies tòxiques en els ecosistemes fluvials. Entre la gran varietat de factors que alteren aquests ecosistemes, leutrofització i la contaminació per metalls pesants són dos dels principals problemes ambientals en països desenvolupats. Els biofilms fluvials (també anomenats comunitats perifítiques) representen una eina valuosa per avaluar els efectes dels contaminants (ex. nutrients i metalls) en els ecosistemes aquàtics. Aquest treball pretén investigar el destí i els efectes del Cu en els ecosistemes fluvials centrant-se en les comunitats perifítiques. Diferents metodologies han estat desenvolupades i/o adaptades per investigar específicament...

 8. Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX

  Garcia Orallo, Ricard
  RESUMEN Esta tesis doctoral examina las repercusiones de la llamada "Gran Depresión" de finales del siglo XIX sobre la sociedad rural catalana a partir del análisis del que puede ser visto como uno de los síntomas más característicos de cualquier crisis agraria: la pérdida de derechos de propiedad sobre la tierra o sobre otros inmuebles de carácter rural como consecuencia de reclamaciones de deudas, promovidas por particulares o por el Estado, que culminaron en subasta pública. El trabajo ha sido dividido en dos secciones. En la primera se analiza la desposesión causada por procedimientos ejecutivos impulsados por la Administración de Hacienda por...

 9. Avaluació dels efectes d'un programa d'exercici físic individualitzat sobre la Qualitat de Vida (QdV), la incontinència urinària, la fatiga i la resistència muscular amb malalts del càncer de pròstata

  Serdà Ferrer, Bernat-Carles
  RESUMEN El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en los hombres en muchos países industrializados. Considerando el porcentaje de supervivencia relativa a los 5 años (76,5%) y el estado de morbilidad que generan los tratamientos vigentes, el concepto de Calidad de Vida (CdV) del hombre mayor con cáncer de próstata pasa a ser un objetivo prioritario en la intervención sociosanitaria. Clásicamente la evaluación del impacto que generan los síntomas se ha determinado por la frecuencia y el número de síntomas asociados a la enfermedad y al tratamiento. A nuestro parecer, lo más apropiado es realizar el análisis objetivando además...

 10. L'expressió escrita i els continguts de l'humor a la literatura infantil i juvenil catalana de 1904 a 2004: educació en els valors

  Estrada Luttikhuizen, David
  RESUM Lhumor permet entendre i organitzar el món. És un aspecte en leducació de la identitat cultural que comença tan aviat com la canalla pot seguir una narració oral, i que sintensifica a mesura que la lectura esdevé un hàbit. Lhumor escrit ofereix recursos expressius i camps semàntics determinats per la llengua, i continguts i referents culturals determinats pels valors socials; el seu codi inclou convencions amb el lector sobre la presentació i largument. Com a estratègia dadaptació, lhumor es va modificant segons les circumstàncies socials al llarg del temps. El present treball es centra en la literatura per a infants...

 11. Allocation of GHG emissions in a paper mill, an application tool to reduce emissions

  Aldrich Tomàs, Remei
  RESUM El sector de pasta i paper és considerat un dels set sectors industrials més intensius en consum energètic. La producció i consum delectricitat i de vapor esdevenen les fonts majoritàries demissions de gasos defecte hivernacle en aquest sector industrial. Les fàbriques papereres poden assolir objectius de reducció d'emissions mitjançant reducció en origen (substitució de combustibles, introducció d'energies renovables) o bé a partir de mesures deficiència energètica en el propi procés. En aquest context, sha desenvolupat un mètode de distribució demissions que permet assignar a cada unitat doperació del procés paperer, el seu grau de responsabilitat en emissions. També shan avaluat...

 12. Síntesi de base sòlida de pèptids biarílics contenint 5-arilhistidines

  Cerezo Frias, Vanessa
  RESUM Els aminoàcids biarílics es troben en una àmplia varietat de pèptids naturals amb important activitat biològica. Concretament, les arilhistidines formen part de les aciculitines, pèptids amb activitat citotòxica i antifúngica, La reacció de Suzuki-Miyaura és el mètode més versàtil per obtenir biarils assimètrics, encara que, fins el moment, no shavia aplicat per a larilació de limidazole de la histidina. Lobjectiu general daquesta tesi fou demostrar que es podia arilar limidazole de la histidina en fase sòlida mitjançant una reacció de Suzuki-Miyaura. En primer lloc, es sintetitzaren 4(5)-metil-5(4)-fenilimidazole i 4(5)-metil-5(4)-(2-metoxifenil)imidazole a través de lacoblament creuat entre un N-benzilbromoimidazole i el corresponent...

 13. Aspectes metodològics i aplicacions de la modelització del temps de supervivència multivariant mitjançant models mixtes

  Renart Vicens, Gemma
  RESUM Els estudis de supervivència sinteressen pel temps que passa des de linici de lestudi (diagnòstic de la malaltia, inici del tractament,...) fins que es produeix lesdeveniment dinterès (mort, curació, millora,...). No obstant això, moltes vegades aquest esdeveniment sobserva més duna vegada en un mateix individu durant el període de seguiment (dades de supervivència multivariant). En aquest cas, és necessari utilitzar una metodologia diferent a la utilitzada en lanàlisi de supervivència estàndard. El principal problema que lestudi daquest tipus de dades comporta és que les observacions poden no ser independents. Fins ara, aquest problema sha solucionat de dues maneres diferents en...

 14. Predictors of knowledge creation performance. A quantitative qualitative comparative study of European doctorandi

  Capó Artigues, Aina Maria
  RESUM Aquesta tesi forma part d'un projecte destinat a predir el rendiment acadèmic dels estudiants de doctorat portat a terme per l'INSOC (International Network on Social Capital and Performance). El grup de recerca INSOC està format per les universitats de Girona (Espanya), Ljubljana (Eslovènia), Giessen (Alemanya) i Ghent (Bèlgica). El primer objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar anàlisis quantitatius comparatius sobre el rendiment acadèmic dels estudiants de doctorat entre Espanya, Eslovènia i Alemanya a partir dels resultats individuals del rendiment acadèmic obtinguts de cada una de les universitats. La naturalesa internacional del grup de recerca implica la recerca comparativa. Vam utilitzar variables...

 15. A proposal for the diagnosis of uncertain dynamic systems based on interval models

  Gelso, Esteban Reinaldo
  ABSTRACT The performance of a model-based diagnosis system could be affected by several uncertainty sources, such as,model errors,uncertainty in measurements, and disturbances. This uncertainty can be handled by mean of interval models.The aim of this thesis is to propose a methodology for fault detection, isolation and identification based on interval models. The methodology includes some algorithms to obtain in an automatic way the symbolic expression of the residual generators enhancing the structural isolability of the faults, in order to design the fault detection tests. These algorithms are based on the structural model of the system. The stages of fault detection, isolation,...

 16. Ecological analysis of periphytic diatoms in Mediterranean coastal wetlands (Empordà wetlands, NE Spain)

  Trobajo Pujadas, Rosa
  RESUM Shan estudiat els efectes dels factors ambientals sobre el perífiton dels sistemes lenític fluctuants del aiguamolls de lEmpordà. Lestudi sha realitzat als tres nivells dintegració: nivell decosistema considerant el rol del perífiton envers els altres productors primaris; a nivell de comunitat, estudiant la composició específica de les diatomees i a nivell de població estudiant la plasticitat fenotípica duna espècie de diatomea (Nitzschia frustulum). A nivell decosistema sobserva que els factors que afavoreixen el predomini dels diferents tipus de productors primaris (perífiton, fitoplàncton i macròfits) són la renovació i el grau deutròfia de laigua. A nivell de comunitat els factors determinants en...

 17. Valorisation of industrial wastes for the removal of metals and arsenic from aqueous effluents

  Escudero Oñate, Carlos
  RESUMEN En la presente tesis se han realizado estudios de eliminación de metales pesados y arsénico de aguas contaminadas mediante procesos de adsorción sobre materiales de bajo coste. Dichos materiales son, en todos los casos, subproductos de industrias agroalimentarias o metalúrgicas.La tesis consta de diferentes capítulos enmarcados en tres secciones: (i) Eliminación de cromo hexavalente y trivalente (ii) Eliminación de cationes divalentes de metales pesados en presencia de complejantes y en mezclas multimetálicas y (iii) Eliminación de arsénico utilizando un subproducto de la industria de cromados metálicos como adsorbente. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que ciertos residuos industriales pueden ser...

 18. Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers

  Tornés Bes, Elisabet
  RESUM Aquesta tesi tracta la jerarquia i lheterogeneïtat dels sistemes fluvials que afecten lestructura de les comunitats bentòniques de diatomees. A nivell regional, es van buscar diferents grups de punts i les seves espècies indicadores, es va estudiar la resposta de les comunitats de diatomees als gradients ambientals, es va avaluar la utilitat de diferents índexs de diatomees i es va buscar el millor sistema de classificació per a condicions de referència. A nivell de conca, es volien definir els factors que determinen la distribució longitudinal de la diversitat de les comunitats de diatomees. Finalment, a nivell dhàbitat es van determinar...

 19. L´onconasa com a model per l´estudi de les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques. Aplicacions a la construcció de ribonucleases amb activitat antimicrobiana

  Torrent Alberti, Gerard
  RESUM La primera part daquest treball s´ha centrat en la caracterització i optimització del procés dactivació de l´onconasa recombinant per tal dobtenir l´enzim igual a la forma nativa. Per això, les reaccions deliminació de la Met-1 i la ciclació de la Glu1, necessàries per generar el piroglutamic han estat seguides per MALDI-TOF MS. La segona part d´aquest treball s´ha centrat en l´estudi de la contribució del pont disulfur 30-75 de l´onconasa a les seves propietats biològiques. Els resultats suggereixen que el potencial redox del citosol cellular podria reduir el pont disulfur 30-75 de l´onconasa salvatge afectant la unió onconasa inhibidor proteic...

 20. L'Avaluació de polítiques socioculturals municipals. Una proposta d'indicadors.

  Planas Lladó, Anna
  RESUM La Tesi aporta un sistema dindicadors davaluació per a les polítiques socioculturals municipals. Una eina per a detectar mancances, interpretar els resultats, orientar línies dacció i millorar les polítiques socioculturals municipals. Sadreça fonamentalment a lavaluació de les polítiques socioculturals de municipis petits i mitjans i parteix del paradigma de lempoderament. Emmarcant-nos en aquest paradigma plantegem que les polítiques socioculturals municipals haurien dapostar per la democratització de la cultura, estimular la creació didentitat comunitària i lautovaloració dels grups i les comunitats, i potenciar leducació com a procés permanent i de desenvolupament comunitari.El sistema dindicadors sestructura en dues dimensions; la sociocultural, formada...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.