Recursos de colección

NDLTD Union Catalog (1.532.874 recursos)

The NDLTD Union Catalog is an OAICat server containing thesis and dissertation records harvested from registered NDLTD OAI repositories

Universitat de les Illes Balears

Mostrando recursos 1 - 20 de 76

 1. Las nuevas tecnologías en la administración de justicia. La validez y eficacia del documento electrónico en sede procesal

  Jaume Bennasar, Andrés
  RESUMEN

  La tesis se encarga de analizar, por un lado, la integración y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia; y, por otro, los parámetros que constituyen la validez y eficacia del documento electrónico. La primera cuestión se centra en la configuración de los Sistemas de Información de la Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal, así como de la informatización de los Registros Civiles, donde el art. 230 LOPJ es la pieza clave. Se estudian sus programas, aplicaciones, la videoconferencia, los ficheros judiciales y las redes de telecomunicaciones que poseen la cobertura de la firma electrónica reconocida, donde...

 2. Advanced and natural interaction system for motion-impaired users

  Manresa Yee, Cristina Suemay
  Abstract

  Human-computer interaction is an important area that searches for better and more comfortable systems to promote communication between humans and machines. Vision-based interfaces can offer a more natural and appealing way of communication. Moreover, it can help in the e-accessibility component of the e-inclusion. The aim is to develop a usable system, that is, the end-user must consider the use of this device effective, efficient and satisfactory. The research's main contribution is SINA, a hands-free interface based on computer vision techniques for motion impaired users. This interface does not require the user to use his upper body limbs, as only nose...

 3. Theoretical issues in Numerical Relativity simulations

  Alic, Daniela Delia
  Abstract

  In this thesis we address several analytical and numerical problems related with the general relativistic study of black hole space-times and boson stars. We have developed a new centered finite volume method based on the flux splitting approach. The techniques for dealing with the singularity, steep gradients and apparent horizon location, are studied in the context of a single Schwarzschild black hole, in both spherically symmetric and full 3D simulations. We present an extended study of gauge instabilities related with a class of singularity avoiding slicing conditions and show that, contrary to previous claims, these instabilities are not generic for evolved...

 4. Dynamics and Synchronization in Neuronal Models

  Pérez López, Antonio Manuel
  La tesis está principalmente dedicada al modelado y simulación de sistemas neuronales. Entre otros aspectos se investiga el papel del ruido cuando actua sobre neuronas. El fenómeno de resonancia estocástica es caracterizado tanto a nivel teórico como reportado experimentalmente en un conjunto de neuronas del sistema motor. También se estudia el papel que juega la heterogeneidad en un conjunto de neuronas acopladas demostrando que la heterogeneidad en algunos parámetros de las neuronas puede mejorar la respuesta del sistema a una modulación periódica externa. También estudiamos del efecto de la topología y el retraso en las conexiones en una red neuronal....

 5. ¿Por qué somos como somos? Continuidades y transformaciones de los discursos y las relaciones de poder en la identidad de las/os enfermeras/os en España (1956-1976)

  Miró Bonet, Margalida
  La cuestión básica de esta investigación es esclarecer cuáles han sido los procesos de continuidad y transformación que han constituido la identidad profesional de los/as enfermeros/as en España entre 1956 y 1976. Esta investigación guiada por el paradigma crítico social y las perspectivas teóricas postestructuralistas y postfeministas, plantea un análisis de discurso de carácter genealógico de los manuales de moral profesional dirigidos a la formación de los/as Ayudantes Técnicos Sanitarios y, de entrevistas a profesionales que durante este período fueron estudiantes, profesoras/es y enfermeros/as. La constitución de la identidad profesional se ha formado por discursos y relaciones de poder dominantes, como los...

 6. Spatial structures and Information Processing in Nonlinear Optical Cavities

  Jacobo, Adrian

 7. Análisis neurocognitivo de la dinámica de las redes de memoria en el envejecimiento

  Adrover Roig, Daniel
  Durant lenvelliment es dónen canvis estructurals i funcionals al cervell, especialment a lescorça prefrontal, un dels substractes anatòmics responsables del control atencional. Aquest es va mesurar emprant tècniques neuropsicològioques i neurofuncionals durant lexecució de tasques de canvi amb senyals implícites (tipus WCST). 80 subjectes majors sans es varen dividir segons la seva edat i el seu nivell de control cognitiu. El baix control cognitiu (però no ledat) sassocià a un augment dels costos residuals de resposta, en paral.lel amb una major amplitud del component P2 davant els senyals. Ledad avançada, en conjunt amb un baix nivell de control sassocià a...

 8. Phytoplankton cell death induced by solar ultraviolet radiation

  Llabrés Comamala, Maria Moira

  En esta tesis se ha demostrado que la radiación ultravioleta induce mortalidad en comunidades de fitoplancton de diferentes áreas del Océano Atlántico, del Mar Mediterráneo y del Océano Antártico. El fitoplancton más pequeño (pico-fitoplancton) muestra mayor sensibilidad a la radiación UV respecto al fitoplancton de mayor tamaño. Este estudio identifica que el crecimiento de las poblaciones del fitoplancton antártico está controlado por la radiación ultravioleta con inhibiciones de biomasas por encima del 80-90%. Se demuestra también que la transferencia de radicales OH, generados por la radiación ultravioleta, desde la atmósfera hacia la superficie del Océano causa mortalidad en comunidades...

 9. Interaccions entre ions metàl·lics i composts d'interès biològic (halouracils i derivats sintètics, hipurats i aciclovir). Interacciones metàl·liques que desenvolupen noves molècules anticanceroses

  Barceló Oliver, Miquel

  La química bioinorgànica socupa de la funció dels metalls als sistemes biològics i de la síntesi de models per a estudiar sistemes més complexos. Emmarcats en aquesta, shan estudiat els modes dinteracció i els patrons de reconeixement presents als complexos ternaris metall base nitrogenada derivat daminoàcid. En primer lloc shan obtingut una sèrie de complexos binaris de 5-halouracilats amb coure(II), zinc(II) i níquel(II) amb un reconeixement per tàndem denllaços dhidrogen entre uracils. Amb àcid orto-iodohipúric shan preparat una sèrie de complexos binaris amb cobalt(II), níquel(II), coure(II), zinc(II) i plata(I). Amb aquests i aciclovir sha aconseguit la formació dels complexos...

 10. Robert Graves y Mallorca: su narrativa breve mallorquina

  Segui Aznar, Juana Mª
  Robert Graves i Mallorca: les seves narracions curtes

  Aquest treball dinvestigació explora i analitza divuit narracions curtes de Robert Graves publicades al llarg dels anys 1947 a 1962. Està dirigit a establir la relació entre Graves i Mallorca mitjançant els elements autobiogràfics i locals que es poden trobar en les narracions. La idiosincràsia de lilla queda reflectida en la descripció i comportament dels personatges, en els aspectes socials, polítics, culturals i lingüístics, i en lescenari espaciotemporal daquestes narracions; tots aquests elements han servit a Graves per a conformar-les, sempre des del seu personal punt de vista. Es tracta dun treball hermenèutic...

 11. Complejos con ligandos derivados de purinas y pirimidinas N-sustituidas e iones metálicos de transición: Contribución a la Química Bioinorgánica y a la Arquitectura Molecular

  Albertí Aguiló, Francisca M.
  El principal objetivo de la Tesis ha consistido en la síntesis y caracterización de ligandos derivados de purinas y pirimidinas N-sustituidas y el posterior estudio de su química de coordinación con iones metálicos de transición. Los resultados obtenidos pueden dividirse en tres apartados. En el primero se aborda la síntesis y caracterización de poli(2-pirimidil)poliazaalcanos y sus respectivos complejos de Ag(I), estudiando todas las estructuras cristalinas obtenidas por difracción de rayos X. El segundo bloque ha consistido en la preparación de adeninas N6-sustituidas y el posterior estudio de los compuestos de coordinación con Ru(III) y Cu(II). Por último, se evalua la...

 12. El masaje infantil aplicado a la escuela: nuevas estrategias para la mejora de la calidad afectiva y emocional en atención temprana

  Femenias Andreu, Maria

  En aquest estudi shan observat les interaccions existents entre pares, infants i professionals de leducació en diverses activitats de massatge infantil dins làmbit escolar, les valoracions sobre els seus alumnes i la seva tasca docent, el coneixement del llenguatge corporal infantil, els rols paternofilials, lambient de seguretat i confiança, la interacció infantil amb els seus iguals, lautoconeixement corporal infantil i laprenentatge de conductes positives entre altres variables. En total han participat 426 persones en 24 cursos i tallers, emprant-se qüestionaris oberts i fulls de registre de disseny propi. En aquest estudi es proposa la qualitat afectiva i emocional com la...

 13. Suport a les famílies en la primera infància. Estudi de cas d'un programa socioeducatiu

  Ferrer Ribot, Maria J.

  En el treball es revisen una sèrie de conceptes i estudis relacionats amb la família, la parentalitat, el context familiar i latenció i suport a les famílies, atenent al moment actual i els canvis sociodemogràfics. També es revisen alguns programes existents en el context europeu, en el nostre país i a la nostra comunitat posant de relleu el buit existent quant a latenció a la parentalitat de les famílies immerses en contextos vulnerables i que presenta dificultats en lexercici de la parentalitat i latenció als infants. La tesi segueix una metodologia qualitativa, a través de lestudi de cas. Així, sanalitza un programa...

 14. Test estructural i predictiu per a circuits RF CMOS

  Suenaga Portugués, Kay
  Resum

  En aquesta tesi sha desenvolupat una tècnica de test que permet testar un LNA i un mesclador, situats en el capçal RF dun receptor CMOS, en una configuració de test semblant al mode normal de funcionament. La circuiteria necessària per a implementar aquesta tècnica consta dun generador IF, per a generar el senyal IF de test, i dun mesclador auxiliar, per a obtenir el senyal RF de test. Les observables de test escollides han estat lamplitud de la tensió de sortida del mesclador i el component DC del corrent de consum. Sha estudiat leficàcia de la tècnica de test proposada utilitzant les estratègies...

 15. Estudio cinético de las reacciones entre piridoxamina y compuestos carbonílicos de interés biológico y biomédico

  Adrover Estelrich, Miquel
  Resum

  La piridoxamina es un derivat natural de la vitamina B6, que participa (mitjançant la seva forma fosforilada en posició 5) com a cofactor de reaccions biològiques. Recentment shan demostrat les seves propietats farmacològiques, concretament contra el desenvolupament de les patologies associades a la diabetis. En ambdós casos, la formació duna base de Schiff amb compostos carbonílics esdevé la clau del seu mecanisme dacció. Malgrat la seva importància, les propietats físico-químiques de les bases de Schiff de la piridoxamina han estat poc estudiades. Es per això, que el principal objectiu daquesta tesi és estudiar, en condicions fisiològiques de pH i...

 16. Ecología de Caulerpales: Fauna y Biomarcadores

  Box Centeno, Antonio
  Resumen

  En la presente tesis doctoral se estudian los cambios en la comunidades bentónicas que se producen tras la sustitución de una pradera de Posidonia oceanica por algas invasoras del género Caulerpa (Caulerpa racemosa y Caulerpa taxifolia) y la caulerpal establecida Caulerpa prolifera. Las comunidades bentónicas cambian con la presencia de caulerpales. Las principales diferencias entre los cuatro hábitats estudiados son debidas a las diferentes abundancias de las especies coincidentes tanto para moluscos, decápodos como poliquetos. La comunidad de invertebrados presenta patrones estacionales diferentes entre esos cuatro hábitats y con Posidonia oceanica (referidos a abundancia y diversidad de especies). Las algas del...

 17. De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari menorquí (1708-2006)

  Méndez Vidal, Alfons Xavier
  Resum

  En aquest estudi s'analitza l'evolució del sector vitícola de Menorca durant els segles XVIII, XIX i XX confrontant-lo amb la del sector ramader. En el segle XVIII es constata un avanç de la producció vinícola, gràcies a l'estímul de l'augment de la població. No obstant això, aquesta disminueix a partir de 1830, quan l'economia insular sofreix una severa depressió. L'excedent vinícola generat ocasiona una forta caiguda dels preus. Així, quan el oídium assoli la illa a partir de 1852, s'experimentarà una arrencada massiva de vinyes. Parallelament augmenta el pes de la ramaderia bovina, amb una importància creixent de la producció formatgera, i...

 18. Fitat: estudis sobre la seva activitat biològica i els efectes sobre la prevenció de les calcificacions patològiques

  Perelló Bestard, Joan
  Resum

  En aquesta Tesi Doctoral es pretén seguir aprofundint en lestudi de lactivitat biològica del fitat, molècula que està demostrant unes inusitades, i fins fa poc desconegudes, propietats com inhibidor del desenvolupament de calcificaciones patològiques. En primer lloc, es presenten tres metodologies analítiques per a la determinació simple y sensible del myo-inositol i del fitat a nivells fisiològics. Posteriorment, es dedica un capítol a lestudi de labsorció oral i tòpica del fitat, avaluant després els seus efectes sobre la prevenció de calcificaciones distròfiques subepitelials. Finalment, es demostra que el fitat administrat oralment en una dosi elevada i a llarg termini no provoca problemes de...

 19. Complejos quirales derivados de sales de lantánidos (III) como catalizadores enantioselectivos de la condensación nitroaldólica y análogas

  Tur Espinosa, Fernando
  Resum

  Shan sintetitzat derivats de BINOL (2,2'-dihidroxi-1,1'-binaftale) amb substitucio en C-3 i C-3' per grups dialquilaminometil anomenats, genericament, binaftolamines. Sha evaluat la capacitat coordinant daquestes binaftolamines amb sals de lantanids (III) determinant que la combinacio de 3,3'-bis[(dietilamino)metil]-2,2'-dihidroxi-1,1'-binaftale (BINOLAM) i triflats de lantanids (III) condueix a la formacio de complexos quirals, destequiometria 3:1, amb simetria D3 i amb quiralitat predeterminada en el lantanid. Son especies estables al aire i emmagatzemables sense cap precaucio especial. Presenten una xarxa organitzada de centres acid de Lewis-acid de Bronsted-base de Bronsted (LABABB) de gran rellevancia per explicar la seva activitat catalitica. En dissolucio, son especies cineticament...

 20. Numerical study of intense cyclogenesis events in the Mediterranean basin

  Fita Borrell, Lluis
  Resum

  S'han estudiat diverses ciclogènesis mediterrànies mitjançant el model atmosfèric MM5, la inversió de vorticitat potencial per peces i la tècnica de la separació de factors. Els resultats mostren com a agents per a una ciclogènesi intensa: anomalia a nivells alts; confrontació de masses d'aire càlides i fredes a nivells baixos, desenvolupament baroclí; processos diabàtics; el mar; efectes topogràfics; baixa tèrmica; fluxes de calor superficials i les condicions atmosfèriques de l'entorn. S'ha verificat el comportament quasi-tropical dels medicans, com a mescla de la interació mar-aire i l'existència d'una anomalia de nivells alts, amb una evolució diferent a la dels huracans. S'ha observat l'impacte en les simulacions de medicanes...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.