Sunday, April 12, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Recursos de colección

University of Twente Publications (51,248 recursos)
University of Twente Repository provides publications of UT scientific staff, in many cases full text and publicly available.

Full-text = Public

Mostrando recursos 1 - 20 de 22,546

1. How Gold Deposition Affects Anatase Performance in the Photo-catalytic Oxidation of Cyclohexane - Carneiro, Joana T.; Yang, Chieh-Chao; Moma, John A.; Moulijn, Jacob A.; Mul, Guido
Gold deposition on Hombikat UV100 was found to negatively affect the activity of this Anatase catalyst in selective photo-oxidation of cyclohexane. By ammonia TPD and DRIFT spectroscopy it was determined that the Au deposition procedure leads to a significant decrease in OH-group density (mol m−2 BET) on Hombikat, suggesting that the amount of surface OH-groups, rather than the presence or absence of Au, is determining the catalytic performance. The importance of surface OH-groups was demonstrated by comparing the performance of Hombikat (with and without Au deposition) to surface propoxylated TiO2, synthesized by a sol–gel method from titanium (IV) isopropoxide. The...

2. Rechtbank Amsterdam (1999) AWB 98/3128 HUISV 06 (Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten) - Heldeweg, M.A.
In feite is de beschikking niets anders dan een mededeling omtrent de feitelijke status van het perceel. Niet kan worden gesteld dat de huisnummerbeschikking een onontbeerlijke schakel vormt in bijvoorbeeld de besluitvorming ter fine van beëindiging van het met de bestemming strijdige gebruik van de perceelsgedeelten

3. Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1999) H01.98.1501 (Weigering verklaring van geen bezwaar) - Heldeweg, M.A.
Handhaving weigering om voor de bouw van een woning een verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in art. 19 WRO, af te geven. Gedeputeerde staten hebben, nu zij met de op de zaak betrekking hebbende stukken niet ook het Streekplan c.a. ter inzage hebben gelegd, niet in strijd gehandeld met art. 7:4 lid 2 Awb. Het betreft openbare stukken van algemene aard die op ieder moment – zij het op een andere locatie – kunnen worden ingezien

4. Overzicht van conclusies van het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 600, VI, nr. 46, p. 51-55 (Bijlage 1) - Neerhof, A.R.; Heldeweg, M.A.

5. Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1998) H01.96.1036 (Bekendmaking regeling, Beleidsregel, Conversie) - Heldeweg, M.A.
De Regeling vaststelling eisen lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen, voorzover deze betrekking heeft op de alcoholnormen, is niet op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Dit onderdeel van de Regeling is derhalve niet in werking getreden en mist verbindende kracht. De wettelijke bepalingen verplichten de minister van Verkeer en Waterstaat terzake algemeen verbindende voorschriften vast te stellen, zodat deze voor het in plaats daarvan maken van slechts beleidsregels geen ruimte bieden. Dat betekent in dit geval dat het onwetmatig onderdeel van de Regeling betreffende de alcoholnormen niet in rechtmatige beleidsregels kan worden geconverteerd en als zodanig kan...

6. Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1998) H01.95.0715 (Intrekking, Terugvordering, Bevoegdheid, Passeren vormvoorschriften, Proceskostenveroordeling) - Heldeweg, M.A.
Vast staat dat beslissingen op bezwaar door het waarnemend Hoofd van de afdeling Woningbouwsubsidiëring van het Ministerie van VROM onbevoegdelijk zijn genomen. De Afdeling houdt het ervoor dat de rechtbank op het standpunt staat dat het geconstateerde bevoegdheidsgebrek geheeld moet worden geacht op voet van art. 6:22 van de awb. Naar het oordeel van de Afdeling kan het onbevoegdelijk nemen van een besluit niet worden aangemerkt als de schending van een vormvoorschrift als bedoeld in dit artikel. De bekrachtiging achteraf van de besluiten door de Staatssecretaris van VROM kan de Afdeling niet tot een ander oordeel leiden, nu deze omstandigheid aan...

7. College van beroep studiefinanciering (1997) WSF 10085696, WSF 10174996 (Nieuwe aanvraag, Beleidsregels, Geen plicht tot vaststelling vaste gedragswijze, Hardheidsclausule) - Heldeweg, M.A.
Eiser verzoekt verweerder om terug te komen van een besluit dat ongeveer zes jaar geleden is genomen. Verweerder wijst dit verzoek af omdat het niet binnen een redelijke termijn is ingediend. Het College overweegt dat verweerder bij toepassing van art. 4:6 lid 2 Awb, een discretionaire bevoegdheid toekomt. 'Niet onredelijk laat' wordt door verweerder ingevuld net binnen een termijn van twee jaar na het bekend worden van de eerdere, inmiddels onaantastbaar geworden beslissing. Dit beleid is niet bekend gemaakt, en evenmin is bekendheid gegeven aan het feit, dat na een aanvankelijk ruimhartiger beleid is besloten tot hantering van de twee-jaarstermijn....

8. Rechtbank 's-Gravenhage (1997) AWB 95/4870 (Afgeleid belang, Subsidie) - Heldeweg, M.A.
In het algemeen geldt bij subsidiebesluiten dat alleen degene aan wie subsidie wordt verstrekt of wordt geweigerd belanghebbende bij dat besluit is. De belangen van hen die tot de subsidiegerechtigde in een contractuele relatie staan, zoals werknemers, worden in het algemeen niet geacht rechtstreeks bij het besluit te zijn betrokken. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval een uitzondering op deze regel moet worden gemaakt in die zin dat eiseres, ook al staat zij in een contractuele relatie tot de Stichting, niettemin als belanghebbende bij het bestreden besluit moet worden aangemerkt.

9. Centrale Raad van Beroep (1997) 95/8309 ABW (Ontvankelijkheid, Ambtshalve toetsing, Bepalingen van openbare orde) - Heldeweg, M.A.
De rechtbank heeft appellante terecht alsnog ambtshalve in haar bezwaar niet ontvankelijk verklaard, aangezien de wettelijke voorschriften met betrekking tot de termijn voor het indienen van bezwaar of beroep van openbare orde zijn

10. Hoge Raad (1996) 16.089 (C95/241) (Beleidsregels, Recht in de zin van art. 99 RO, Evenredigheid, Klemmende redenen van humanitaire aard (driejarenbeleid)) - Heldeweg, M.A.
Het cassatiemiddel gaat kennelijk uit van de opvatting dat het driejarenbeleid kan worden aangemerkt als 'recht' in de zin van art. 99 lid 1 onder 2 RO. Deze opvatting is juist. In een antwoord op vragen heeft de Staatssecretaris van Justitie in de Tweede Kamer mededeling gedaan omtrent de inhoud van dit beleid. Aldus is sprake van een door de staatssecretaris binnen haar bestuursbevoegdheid vastgestelde en -gezien de publicatie in de kamerstukken- behoorlijk bekend gemaakte regel omtrent de uitoefening van haar beleid, welke regel weliswaar niet kan gelden als algemeen verbindend voorschrift, omdat hij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid is...

11. Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1996) H01.95.0654 (Bouwvergunning in strijd met bestemmingsplan, Ambtshalve toetsing, Beperking tot grieven) - Heldeweg, M.A.
Hoewel in beroepschrift noch overigens uitdrukkelijk strijd met bestemmingsplan is aangevoerd en dit punt door de rechtbank niet ter zitting aan de orde is gesteld, is de Afdeling van oordeel dat, waar de handhaving van een verleende bouwvergunning is bestreden, de toetsing van het bouwplan aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet achterwege kan blijven. De rechtbank heeft terecht onderzocht of het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan en aldus in overeenstemming met art. 8:69 lid 2 Awb de rechtsgronden aangevuld. Uit het oogpunt van een goede procesorde had het op de weg van de rechtbank gelegen de toepassing...

12. Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1996) H01.95.0599 (Omvang van geschil, Rechtbank is getreden buiten geschil door ambtshalve toetsing aan art. 7:2 Awb, Art. 7:2 Awb bevat geen voorschrift van openbare orde, Bestuursorgaan behoeft niet ambtshalve te onderzoeken of aanspraak bestaat op grond van andere subsidieregeling) - Heldeweg, M.A.
In beroep bij rechtbank is op generlei wijze als grief naar voren gebracht dat art. 7:2 lid 1 Awb is geschonden. Door uitdrukkelijk het beroep gegrond te verklaren wegens schending van dit wetsartikel, is rechtbank getreden buiten de grenzen van het aan haar voorgelegde geschil en heeft, dusdoende, de betekenis van art. 8:69 lid 1 Awb miskend. Hoewel art. 7:2 Awb een essentieel onderdeel vormt van de bezwaarschriftprocedure, bevat het niet een voorschrift dat kan worden aangemerkt als te zijn van openbare orde. Van bestuursorgaan kan niet worden verlangd dat hij ambtshalve nagaat of de aanvrager die op grond van...

13. Rechtbank 's-Hertogenbosch (1996) AWB 94/11638 WVG (Artikelsgewijze toelichting: aanvulling geen deel van de regeling doch gelijk te stellen met bestendig gevoerd beleid, Motiveringsbeginsel, Zorgvuldige voorbereiding) - Heldeweg, M.A.
De artikelsgewijze toelichting op art. 3.3 van de verordening betreft niet zozeer een nadere uitleg of uitwerking maar heeft veeleer het karakter van een aanvulling op genoemd artikel. Het zou de voorkeur hebben indien de passage uit de toelichting in een afzonderlijk lid bij art. 3.3 ware opgenomen. Nu dit niet is gebeurd kan de betreffende toelichting niet zonder meer geacht worden deel uit te maken van de verordening zelf. De passage kan op één lijn worden gesteld met bestendig gevoerd beleid. Van dat beleid kan slechts in bijzondere gevallen worden afgeweken. Door zonder onderbouwing van die regels af te...

14. Rechtbank Groningen (1996) AWB 95/880 BELEI V06 (Algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel?, Deugdelijke publicatiewijze, Inzendtermijn aanvraag, Niet in redelijkheid kunnen afwijzen) - Heldeweg, M.A.
Bekendmaking van bij ministeriële regeling vastgestelde algemeen verbindende voorschriften geschiedt, voorzover deze niet in het Staatsblad bekend gemaakt dienen te worden, door plaatsing in de Staatscourant. De Regeling in kwestie berust niet uitdrukkelijk op de wet en is derhalve geen algemeen verbindend voorschrift maar, gezien de inhoud, een beleidsregel. Ten einde externe werking te verkrijgen dienen beleidsregels deugdelijk te worden gepubliceerd.

15. President Rechtbank Zutphen (1996) 95/2826 en 95/2827 GEMWT 09 (Reformatio in peius, Vermelding (on)gegrondheid bezwaar, Deskundigenadvies, Motivering, Materiële zorgvuldigheid) - Heldeweg, M.A.
Verweerder was bevoegd om na het op de hoorzitting in het kader van de bezwaarschriftenprocedure nader verkregen deskundigenadvies en verkregen andere beleidsinzichten een nieuwe, voor eiser minder gunstige aanschrijving te doen uitgaan.

16. Multi-generational frames of reference: managerial challenges of four social generations in the organisation - Culpin, Vicki; Millar, Carla; Peters, Kai

17. Rechtbank Leeuwarden (1996) 94/1672 WRO 44 (Vooringenomenheid, Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften, Zorgvuldigheid) - Heldeweg, M.A.
Een adviescommissie ex art. 7:13 is een bestuursorgaan. De voorzitter van zo'n commissie maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan waaraan de commissie advies dient uit te brengen. De voorzitter dient ten opzichte van dat bestuursorgaan een onafhankelijke positie in te nemen. De rechtbank is van oordeel dat de voorzitter, als voormalig lid van verweerder, een dusdanige betrokkenheid bij het primaire besluit heeft gehad, dat moeilijk voorstelbaar is dat deze voorzitter zonder enige vorm van vooringenomenheid heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het advies.

18. President Rechtbank Amsterdam (1996) AWB 95/9275 VRWET (Bestuursorgaan) - Heldeweg, M.A.
De Stichting is een particuliere stichting: in het stichtingsbestuur is de overheid niet vertegenwoordigd, noch is de overheid betrokken geweest bij de oprichting van de stichting. Voorts rust op de Stichting geen opvangplicht voor asielzoekers. Zij belast zichzelf met opvang en advisering op een wijze waarbij niet kan worden gesproken van openbaar gezag. De Stichting heeft ook geen publiekrechtelijke taak van de overheid, die door de overheid vervuld moet worden, aan zich getrokken. De overheid heeft evenmin financiële bemoeienis met de stichting noch heeft zij zeggenschap in het bestuur van de stichting. Mitsdien is geen sprake van een bestuursorgaan in...

19. Centrale Raad van Beroep (1994) AW 1993/642 (Hoger beroep, Bezoldiging ambtenaar, Algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel, Conversie, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Zorgvuldigheid, Motivering, Overgangsrecht, Schadevergoeding) - Heldeweg, M.A.
In de van toepassing zijnde bezoldigingsverordening geldt als hoofdregel dat inschaling in de functionele schaal alleen achterwege kan blijven, indien het functioneren van de ambtenaar zich daartegen nog verzet. Aan in de, niet op enige regelgevende bevoegdheid steunende en mitsdien door de Raad als beleidsregel aangemerkte, 'Richtlijnen Bezoldigingsbeleid' van B. en W. opgenomen eisen die verder gaan, komt geen betekenis toe.

20. Multimodality Imaging to Predict Response to Systemic Treatment in Patients with Advanced Colorectal Cancer - Heijmen, Linda; Voert, Edwin E.G.W. ter; Oyen, Wim J.G.; Punt, Cornelis J.A.; Spronsen, Dick Johan van; Heerschap, Arend; Geus-Oei, Lioe-Fee de; Laarhoven, Anneke W.M. van
Aim Aim of this study was to investigate the potential of 18F-FDG PET, diffusion weighted imaging (DWI) and susceptibility-weighted (T2*) MRI to predict response to systemic treatment in patients with colorectal liver metastases. The predictive values of pretreatment measurements and of early changes one week after start of therapy, were evaluated. Methods Imaging was performed prior to and one week after start of first line chemotherapy in 39 patients with colorectal liver metastases. 18F-FDG PET scans were performed on a PET/CT scanner and DWI and T2* were performed on a 1.5T MR scanner. The maximum standardized uptake values (SUV), total lesion glycolysis (TLG),...

Página de resultados:
 

Busque un recurso