Recursos de colección

Document Server@UHasselt (59.068 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Faculty of Law

Mostrando recursos 1 - 20 de 197

 1. Juridische kenmerken van legitiem markttoezicht in de energiesector: de invloed van de constitutioneel-, bestuurs- en Europeesrechtelijke principes op de onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van energieregulatoren in België

  De Deyne, Laura

 2. Gemeentelijke politiek-ambtelijke verhoudingen v2.0?: De invloed van het Gemeentedecreet op de politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeenten

  Hennau, Sofie

 3. 'Statusdelinquentie' van minderjarigen

  Van Oosterwijck, Femke
  Statusdelinquentie is een begrip waar maar weinig mensen mee bekend zijn. Het is echter alom vertegenwoordigd in onze maatschappij. Statusdelinquentie kan gedefinieerd worden als handelingen waarvan de strafbaarheid enkel afhankelijk is van de status van de dader, in casu de status van minderjarigheid. In het bijzonder werden statusdelicten in België en in de Verenigde Staten bestudeerd. Zowel in België als in de Verenigde Staten werden verscheidene statusdelicten teruggevonden. Op deze statusdelicten wordt in België anders gereageerd dan in de Verenigde Staten. Zowel in internationale soft law als in de rechtsleer weerklinkt veel kritiek, in de eerste plaats betreffende statusdelicten op...

 4. De juridische organisatie van de feitelijke samenwerkingsrelatie in rechtsvergelijkend perspectief

  Jardin, Anouschka
  In deze masterproef wordt via een rechtsvergelijkend onderzoek nagegaan of er een statuut voor feitelijke samenwoners wenselijk is in het Belgische recht. Hierbij werd eerst onderzocht hoe de beschermingsregels voor feitelijke samenwoners in Nederland, Frankrijk en Engeland er uitzien. Meer bepaald werd het primaire (beschikbaarheid van de gezinswoning en de bijdrageplicht) en het secundaire stelsel, de onderhoudsplicht en de erfrechtelijke positie nader onderzocht. Om dan vervolgens te kijken of en in hoeverre een dergelijke regeling kan worden toegepast in België. Uit de analyse van al deze elementen is gebleken dat er wel degelijk nood is aan een minimale bescherming voor...

 5. De invloed van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ  op het Europees asielbeleid

  Stappers, Stefanie
  Het opzet van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de manier waarop de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees asielbeleid doorheen de jaren heeft helpen vormgeven. Het onderzoek naar de wisselwerking tussen het Europees asielacquis en de rechtspraak van het EHRM en het HvJ zal uiteenvallen in vier grote subdelen, waarbij capita selecta ingezoomd wordt op specifieke aspecten van het Europees asielbeleid die mogelijks niet geheel in lijn zijn met de ruimere mensenrechtelijke verplichtingen die rusten op de Europese lidstaten. Daarbij komen volgende...

 6. De strafbaarstelling van de hulp bij zelfdoding

  Vandenberk, Jeroen
  Hulp bij zelfdoding is een levensbeëindigende handeling. Doch is er geen specifieke strafbaarstelling in Belgisch recht. Binnen de rechtsleer heeft men getracht dit strafbaar te stellen onder verscheidene andere misdrijven. Doch voldoen deze slechts beperkt of helemaal niet. Op basis van de rechtspraak van het EHRM kan er besloten worden in een evolutie betreffende het de verhouding tussen het recht op leven en het zelfbeschikkingsrecht. Daarnaast evolueert men ook steeds meer naar een voorwaardelijke beschikbaarheid van het recht op leven. Vijf deel aspecten die de analyse over de nood aan wettelijke regeling inzake hulp bij zelfdoding behelzen. Het juridische, ethisch...

 7. Zakelijke rechten op IP

  Koonen, Hanna
  Deze masterscriptie 'Zakelijke rechten op IP' kadert in de dematerialisering van het goederenrecht. Concreet werd er uit de situatie van het vruchtgebruik op een auteursrecht de volgende onderzoeksvraag gedestilleerd: 'Wat zijn de bevoegdheden van een vruchtgebruiker wanneer zijn recht gevestigd is op een auteursrecht?'.

 8. Deelneming in strafrecht

  Wirix, Heleen
  Om als deelnemer strafbaar gesteld te worden is het nodig dat de deelnemer een bepaalde deelnemingsgedraging aanneemt. Deze gedragingen worden genoemd in art. 66 en 67 Sw (België). en 47 en 48 Sr. (Nederland). De vraag is nu of een onthouding ook een dergelijke deelnemingsgedraging kan uitmaken. Rechtspraak en rechtsleer verdedigen de laatste decennia dat strafbare deelneming door onthouding mogelijk is. Toch moet onderzocht worden of deze vorm van strafbare deelneming tekstueel kan ingelezen worden in de wettelijke bepalingen. Indien dit niet zo is, is strafbare deelneming door onthouding contra legem. In dit werkstuk zal een analyse gebeuren van de...

 9. Levensverzekeringen in het erfrecht: optimaal instrument voor vermogensplanning?

  Thevissen, Mike
  Deze thesis wil onderzoeken of de levensverzekering anno 2015 nog voldoet om aan vermogensplanning te doen. Allereerst zal de levensverzekering worden gesitueerd, inclusief de verschillende actoren die kunnen optreden. Het tweede hoofdstuk wil het eerste probleempunt aanpakken, namelijk de begunstigingsproblematiek. Voor de toekomst van de levensverzekering is het cruciaal dat de werkelijke wil van de verzekeringnemer juridisch ook tot uiting komt, echter kunnen hier in de praktijk problemen rijzen. Vervolgens zal deze thesis het tweede pijnpunt blootleggen. Een levensverzekering als onrechtstreekse schenking wordt nog steeds ten onrechte vrijgesteld van inbreng terwijl een schenking of legaat wel standaard tot inbreng zijn...

 10. Reclame gericht tot kinderen en jongeren

  Demirci, Zeynep

 11. De Beslechting van Internationale Investeringsgeschillen

  Cetinkaya, Esra
  Het aantal investeringsgeschillen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Arbitrage is een bijzonder populaire methode gebleken om deze geschillen te beslechten. Deze masterscriptie handelt over de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten. De laatste jaren is er meer en meer kritiek gekomen op het mechanisme van investeerder-staat arbitrage. Zo spreekt men van een gebrek aan legitimiteit, transparantie, consistentie van uitspraken, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van arbiters, hoge kosten en een lange duur van arbitrageprocedures. Deze kritieken zullen onderzocht worden in de masterscriptie. Eveneens wordt een voorstel tot hervorming van het geschillenbeslechtingssysteem besproken en geanalyseerd. Het betreft de oprichting van een...

 12. Tot waar gaat mijn huis? De grenzen van het aanbestedingsrecht aan publiek-publieke samenwerking nader beschouwd

  Vliegen, Stef
  In de masterscriptie wordt de evolutie van de Europese 'in-house'-rechtspraak geschetst om na te gaan wat 'in-house' nu eigenlijk is en wat niet. Vervolgens worden de bevindingen van de analyse van die rechtspraak afgezet tegen de codificatie van de 'in-house'-uitzondering in artikel 12 de nieuwe richtlijn overheidsopdrachten (Richtlijn 2014/24/EU 'Klassieke Sectoren'). Ook zal het 'in-house' leerstuk worden toegepast op de gemeentelijke verzelfstandigingsvorm van het autonoom gemeentebedrijf om uit te maken of een dergelijke samenwerking onderworpen is aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

 13. In hoeverre kan een machtigende overheid aansprakelijk worden gesteld bij een onregelmatige onteigening?

  Voorter, Jonas
  Een onteigening verloopt niet altijd volgens de regels. In onteigeningsprocedures bij hoogdringende omstandigheden kan dit zeer schrijnende gevolgen hebben. De onteigenende overheid treedt in dergelijke procedures immers vrij snel in het bezit van het onteigende goed. Een lokaal bestuur heeft, indien zij wenst te onteigenen, een onteigeningsmachtiging nodig. Deze thesis stelt zich daarom de vraag naar de aansprakelijkheid van de machtigende overheid indien een onteigening door de herzieningsrechter als onregelmatig wordt beschouwd. De kenmerken van een onteigeningsmachtiging worden ontleed en er wordt een parallel gezocht met een stedenbouwkundige vergunningsbeslissing. Bij vaststelling van dergelijke parallel kan de rechtspraak rond de aansprakelijkheid...

 14. Schuldeiserbescherming bij dividenduitkering in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

  De Bruyne, Lisa
  In de herfst van 2015 werd door de minister van justitie, Koen Geens, een voorstel gelanceerd tot een grondige hervorming van het wetboek vennootschappen. Eén van de speerpunten van de mogelijke hervorming van de bvba naar het beeld van de Nederlandse BV. Een vennootschap zonder wettelijk minimumkapitaal dat kan wedrijven met de light vehicles die zich overal in Europa ontwikkelen. Het maatschappelijk kapitaal is de basis voor de uitkering van een dividend in de bvba, bij de afschaffing van het maatschappelijk kapitaal zal dit ook gevolgen hebben voor de wijze waarop het dividend zal worden uitgekeerd. De uitkering van een dividend...

 15. Geregistreerde kassasystemen in de horeca: Blackbox of gouden box?

  Maris, Bérénice

 16. De bouwbevoegdheid van de vruchtgebruiker naar Belgisch en Nederlands recht

  Derwael, Aline
  In deze masterproef wordt nagegaan of de bouwbevoegdheid van de vruchtgebruiker voldoende actueel is en of er een uitbreiding van de bevoegdheden doorgevoerd dient te worden. Er zal een rechtsvergelijking doorgevoerd worden met Nederland aangezien Nederland over een recenter burgerlijk wetboek beschikt en verdergaande bevoegdheden aan de vruchtgebruiker heeft toegekend. De masterproef bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een inleiding waarbij vruchtgebruik gedefinieerd wordt en er nagegaan wordt aan welke voorwaarden de vruchtgebruiker moet voldoen om het vruchtgebruik aanvang te laten vinden. Het tweede deel handelt over de bouwbevoegdheid. Er wordt gekeken welke verplichtingen de vruchtgebruiker bij het...

 17. De aansprakelijkheid van de diverse actoren die een rol spelen in het kader van de WCO

  Wilms, Michelle
  Deze masterthesis handelt over de aansprakelijkheid van de actoren in de WCO. Deze wet is gericht op de reorganisatie van ondernemingen om zo de kans op een faillissement te verminderen. Het doel van de WCO, het toepassingsgebied alsook de verschillende mogelijkheden voor een schuldenaar in moeilijkheden worden allereerst besproken. De schuldenaar kan bovendien bijgestaan worden door verschillende actoren. De opdracht alsook de kwalificatie van deze actoren wordt dan ook verder toegelicht. Dit is belangrijk aangezien teruggegrepen moet worden naar het gemene aansprakelijkheidsrecht. Dit omdat de WCO hierover geen enkele bepaling bevat. Zowel de strafrechtelijke als burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden uiteengezet. Tot...

 18. Prijsvergelijkingssites

  Yavuz, Ece
  Deze masterproef handelt over prijsvergelijkingssites. Dit zijn websites waarop producten van verschillende aanbieders online door consumenten op basis van relevante criteria met elkaar worden vergeleken. Het is een handig medium voor consumenten, waarmee zij zich snel kunnen informeren over verschillende producten. Het is van groot belang dat consumenten goed geïnformeerd worden, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen. De informatie die een prijsvergelijkingssite verstrekt is echter niet altijd even betrouwbaar. De vraag lonkt of het huidige wetgevingskader voldoende waarborgen biedt aan de consument.

 19. De aansprakelijkheid van de curator jegens derden bij de afwikkeling van het faillissement

  Vandeborne, Iris
  Deze masterscriptie bespreekt allereerst de betrokken partijen, namelijk de curator en derden. Vervolgens komen de constitutieve elementen aan bod dewelke vereist zijn om de curator persoonlijk aansprakelijk te stellen. Hierbij wordt ook besproken welke eventuele rechten en/of plichten hieruit voortvloeien voor derden. Ten slotte wordt er nagegaan of de huidige regeling geschikt is en op welke wijze deze al dan niet verbeterd zou kunnen worden. Over de hele lijn wordt een rechtsvergelijking gevoerd met het Nederlandse recht.

 20. De waarde van een afstand van verhaal in het kader van gemotoriseerde sporten

  Eyckmans, Gregory
  Deze masterscriptie handelt over de clausule tot afstand van verhaal in het kader van gemotoriseerde sporten. Deze afstand van verhaal wordt vaak gebruikt in de relatie tussen organisatoren en fotografen bij autosport wedstrijden op nationale en internationale circuits . Het gaat om een eenzijdig door de organisator opgestelde overeenkomst die opgedrongen wordt aan de fotograaf, waarbij de organisator zich poogt te ontdoen van zijn aansprakelijkheid. De fotograaf, die geen andere keuze wordt gelaten dan ermee in te stemmen om zo zijn job te kunnen uitoefenen, moet het contract lijdzaam ondergaan. In eerste instantie wordt een kwalificatie gegeven van afstand van...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.