Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (BTK)

Mostrando recursos 1 - 20 de 63

 1. Assessment and Evaluation in the EFL Classroom

  Balogh, Anett
  Assessment and evaluation have an essential role in the foreign language classroom in order to give students feedback on the basis of their results. In this thesis the focus is on assessment in the English as a Foreign Language (EFL) classroom and evaluation about different kinds of tests are written. In theory, the main aim is to provide our students with enough feedback while giving reasons why testing is important even if it is undesirable. Nevertheless, it is also very difficult how to make good tests in terms of validity and reliability and the biggest question is how we can...

 2. Társas kapcsolatok fejlesztése a magyarórán

  Tabányiné Ratkó, Luca
  Szakdolgozatom témája a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium 9. c osztályában végzett szociometriai vizsgálat eredményeinek bemutatása, ebből kiindulva, a tanítási gyakorlaton szerzett tapasztalatokra támaszkodva annak a bemutatása, hogy a magyarórák miként alkalmasak a társas kapcsolatok fejlesztésére.

 3. Egy tehetséges gyermek esete

  Pánczél, András
  Dolgozatom egy ötödik osztályos, extrém magas intellektussal rendelkező, tehetséges ifjú esetét mutatja be, különös tekintettel az iskolai tehetséggondozás nehézségeire, problémáira. Célom, hogy az egyéni esetet felvázolva megpróbáljam kiszűrni és megfogalmazni a mögöttes tanulságokat, felismerni és elemezni az általánosítható problémákat, s végül, de nem utolsó sorban a magam – s remélem mások számára – is hasznosítható következtetéseket, de legalább gondolkodást serkentő kérdéseket is megtaláljam, s papírra vessem.

 4. The Importance of Using Information and Communication Technologies in Language Teaching

  Palotai, Annamária
  A mai diákok mindennapi életében az internetes technológia fontos szerepet tölt be, ezért a nyelvtanároknak elengedhetetlen használnunk a modern technológia adta lehetőségeket, mivel ez egyrészt motiválni fogja a diákokat, másrészt pedig a tanárok kezébe újabb és színesebb lehetőségeket ad a nyelvoktatás területén.

 5. A zárótanítás óravázlatának részletes elemzése

  Kereskényiné Lakatos, Melinda
  Tanári szakdolgozatom témája a zárótanításom óravázlatának részletes elemzése. Első részében az előzményekről írok és bemutatom azt az osztályt, akikkel együtt dolgoztunk a zárótanításon. Ezt követően az óratervezés előtt felmerült problémákról és kétségekről írok, illetve itt ismertetem, hogy milyen elveket tartottam szem előtt a tervezés során. A részletes elemzésről szóló részben lépésről lépésre írom le, hogyan zajlott az óra, milyen feladatokat végeztünk, milyen módszerrel, hogyan dolgoztuk fel az anyagot. Igazán aprólékosan részletezem a feladatokat, a gyerekek reakcióit, és az én személyes tapasztalataimat, élményeimet a munkafolyamattal kapcsolatban. Végül pár mondatban összefoglalom a történteket és azok hatását további munkámra.

 6. A pedagógus, mint vezető

  Kótiné Losonczi, Zsuzsanna
  Tanári szakdolgozatomban a pedagógus vezetői szerepvállalásáról, annak nehézségeiről és dilemmáiról írok. Igyekszem válaszokat találni az önmagam számára megfogalmazott kérdésekre, olyan válaszokat, melyek mind a magam, mind mások számára hasznos segítséget jelenthetnek a vezetővé válás folyamatában. Sorba veszem a szerepváltás – általam vélt – kritikus pontjait: a szerepdefiniálás, a megfelelés, a kapcsolatok, a kommunikáció, az egyéniség megőrzésének problematikáját. Nem törekszem a teljességre, a szakirodalomban és a témakörökben történő szelekciót szubjektív tevékenységként értelmezem.

 7. A közoktatási intézmények szakmai munkaközösségeinek működése

  Polgár, Béláné
  A baptista fenntartású általános iskolákban működő szakmai munkaközösségek szerepe az intézményben.Különös tekintettel a szakmai irányításban, a tervezésben, szervezésben, helyük az ellenőrzés folyamatában.A szakmai munkaközösségek rövid történeti áttekintése elsősorban a szervezés és a feladatellátás szemszögéből.Kutatás a munkaközösségek helyzetéről a baptista fenntartású iskolákban.A munkaközösségek szerepvállalása az iskolavezetésben, a pedagógusok szakmai megsegítésében, az egyéni ambíciók segítésében.

 8. A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében

  Vigh, Levente
  A dolgozat Oravecz Imre 2015-ben megjelent Távozó fa című verseskötetét veszi górcső alá; értelmezésének fókuszában a végességtapasztalat kérdés- és problémaköre áll. A vizsgálódás poétikai érdekeltségű, a dolgozat a mű egyes darabjainak és a kötetegésznek az összefüggésrendszerét az azt kialakító retorikai és poétikai alakzatok vizsgálatával kívánja felmutatni, e kapcsolódásokat viszont annak a teljesítményeként értelmezi, ahogyan a líra médiuma, a figuratív nyelv előállítja és formálja a végességnek, az elmúlásnak a tapasztalatát, és ezzel összefüggésben közvetíti a nem-lét, a halál eredendő idegenségét. Ennek a viszonyrendszernek az elemzésével látom körvonalazhatónak a Távozó fa antropológiai és poétikai tétjeit.

 9. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása az intézményemben

  Székelyné Veres, Erika
  A pedagógusok körében végzet kutatásom alapján bebizonyosodott az az állításom miszerint az integrált nevelés feltételei nem megfelelőek az intézményünkben. Leginkább a személyi feltételek hiányossága zavarja a kolleganőket a fejlesztő nevelő munka során. A tárgyi feltételek csak másodlagos tényezőként szerepelnek, mert ezeket pótolni tudják kreatív ötleteikkel. A szakmai bizonytalanságokat orvosolni kell, amiben a munkaközösség-vezetők és vezetők tudnak irányító szerepet vállalni. A cél ne az legyen, hogy a pedagógusok erejük végéhez közelítve teljesítsék a fejlesztési tervben megfogalmazott feladatokat, hanem jó lelki egészségben, nyugalomban lelkiismeretes, gyermekszerető oldalukat tudják érvényesíteni. Ehhez társadalmi szemléletváltás szükséges, a felsőbb szervek kitekintése a gyakorlati megvalósításra, az integrálással foglalkozó...

 10. A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében

  Kiss, Nóra
  A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében.

 11. A televízió szerepe a felnőttek mindennapos tanulásában

  Tóth, Attila Mihály
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a szakirodalom alapján milyen formájú tanulásnak tekinthető a televízióból történő tanulás, azon belül is az a fajta –adott esetben spontán módon megvalósuló- tanulás, amely nem iskolai keretek között, hanem a mindennapokban, a megszokott aktivitások sorába illeszkedő televízió nézés közben jön létre. A dolgozat a témában általam fellelt szakirodalom minél szélesebb körű elemzése alapján kíván áttekintést tenni, valamint rendszerezni és logikailag csoportosítani a többféle tudományos publikációban fellelhető szerteágazó elméleti megállapításokat, azokból egy egységesebb keretet felvázolni.

 12. Innovációs folyamatok a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működésében

  Kun, Katalin
  Diplomamunkám hipotézise, hogy az innovációs folyamatok - egyéb pedagógiai eljárások mellett- döntően befolyásolják az intézményi működést, alapvetően gazdagítják azt. Alátámasztom kutatási eredményeimmel, tapasztalataimmal a feltevésemet. Dolgozatomban elemzem és vizsgálom az innovatív tevékenységek hatásait az intézményre, vezetőre és pedagógusra, nézve, mindezt az eltelt tanítási évek tapasztalataira építve. Az újprogramok bevezetésével, a továbbképzéseken való részvételekkel a pedagógusaink munkája eredményesebb lett, sikerélményekhez jutottunk. Feltárom azokat a módszereket, melyek hatást gyakorolnak intézményünkben az innováció sikerességére, olykor kudarcára, felfedem azokat a lehetőségeket, amelyek a sikert szolgálják, amelyek jelentős szerepet képviselnek az eredményesség tekintetében, s ha vannak kudarcok, azokat is kiemelem. Dolgozatom három nagy részre osztható, melyet...

 13. Angol nyelvi hatások napjaink orosz sajtó- és gazdasági nyelvében

  Szücs, Anita
  Szakdolgozatomat a napjaink orosz sajtó- és gazdasági nyelvében megtalálható angol nyelvi átvételekről készítettem. Célom megvizsgálni azt, hogy milyen mértékben figyelhető meg a kölcsönelemek beáramlása az orosz gazdasági lapok lexikájába és ez hogyan jelenik meg a sajtónyelvben, milyen eszközök által történik az átvételek beillesztése az orosz grammatikai rendszerbe.

 14. Vezetővé válni

  Kerekesné Nagy, Éva
  Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogyan változik a vezető. Vezetőnek születik-e az ember, vagy vezetővé válik. Hipotézisem, hogy a változás a vezetői megbízatást követően sem áll meg. Az elméleti megalapozást követően volt és jelenlegi vezetőkkel készítettem interjút. Munkámmal az a célom, hogy segítsek azoknak, akik még a változás rögös útjának elején járnak.

 15. A pedagógus életpályamodell és hatása tagintézményünkre

  Boda, Katalin
  Dolgozatomban az elmúlt években bevezetésre kerülő életpályamodellel foglalkozom. Elemzem, hogy a bevezetés óta milyen finomítások, változtatások történtek. Kérdőíves felmérés formájában vizsgálom, hogy tagintézményünkben milyen vélemény alakult ki a minősítési rendszerről és hogyan éli azt meg tantestületünk a mindennapi életben.

 16. Az iskolai szocializáció szerepe és lehetőségei, hátránykompenzáció és innováció a tanórán kívüli foglalkozásokon

  Simon, Albert
  Jelen dolgozatomban keresem a választ arra, hogy az elsődleges szocializáció milyen főbb hiányosságai tapasztalhatóak napjaink iskoláiban, jellemzően a mi iskolánkban. Igaz ezekben az iskolákban az is, hogy tanulói összetétele igen heterogén, a tehetségígéretek, az iskolaérettségi vizsgálatokon jó eredményekkel teljesítő gyermekek, az átlagos képességű diákok, a sajátos nevelési igényű, gyakran enyhe értelmi fogyatékos tanulók, a különböző beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarokkal küzdő iskolakezdők fele, vagy esetenként ezt meghaladó mértékben hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Gyakran hangoztatjuk az együttnevelés fontosságát is ezekben az iskolákban. Tesszük ezt zömében azokban az esetekben, amikor a különböző fogyatékkal élő gyermekek nevelését valósítjuk meg normál iskolai tanulócsoportban....

 17. A tanulásmódszertan tantárgy megjelenése iskolánkban

  Szekeresné Bereczki, Rita
  A XXI. század tanulójának rendelkezésére áll számtalan digitális eszköz, az új ismeretek megszerzésének az információáramlás sebessége nem lehet akadály. Tagintézményünk tanulói mégis egyre szerényebb eredményeket érnek el tanulmányi teljesítményük területén. Pedagógus kollégáimmal naponta szemtanúi vagyunk tanulási kudarcoknak, problémáknak, nehézségeknek. A tanulók többsége nem érti, mit csinál rosszul, számtalanszor halljuk a „Pedig én tanultam” mondatot és valójában nem tudunk tökéletes választ adni arra, hogy mi történik. Dolgozatom megírására az ösztönzött, hogy tüzetesen megvizsgáljam iskolánkban zajló változásokat a tanulás-tanítás területén. Megvizsgáltam a szülők hogyan segítik gyermekeiket otthon a tanulás terén és interjúk keretében a pedagógusok tanulásmódszertani tapasztalatait gyűjtöttem össze. Összességében a statisztikai mutatók, a...

 18. A szakképzés átalakítása a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tükrében

  Abariné Legény, Anita
  Szakdolgozatomban a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában megvalósuló képzéseken keresztül mutatom be a szakképzésben végbement változásokat. A szakképzés fejlődésének történeti áttekintésével párhuzamosan bemutatom a meghatározó jogszabályokat, valamint a társadalmi és gazdasági környezetet. Áttekintem a szakképzést jelenleg meghatározó jogszabályokat, röviden bemutatva milyen téren érintik a szakmai képzést. Oktatásstatisztikai adatok másodelemzésével a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakiskolája rendelkezésre álló adatait felhasználva mutatom be az elmúlt évtizedek oktatási rendszer átalakítására irányuló kormányzati döntéseinek hatásait. Megvizsgálom a döntések közvetlen hatását, valamint az iskolavezetés intézkedését az iskolát hátrányosan érintő szabályozás kapcsán. Elemzem a tanulói létszám alakulását és a lemorzsolódás arányának változását az elmúlt 10 év...

 19. Két különböző fenntartású óvoda összehasonlító elemzése

  Heteiné Löki, Judit
  Dolgozatom célja a különbözőségek és hasonlóságok kutatása a pedagógiai célok tükrében, a szervezeti felépítés és működés,az intézményi dokumentumok és az óvodai élet megszervezésének elvei, valamint a mindennapi pedagógiai munka szintjén. Vizsgálom továbbá a sikeres vezetéshez szükséges kompetenciákat a fenntartói elvárások tekintetében.

 20. Az iskolavezetés és a pedagógusok feladatai a településünkre érkező nevelt gyermekekkel kapcsolatban

  Sas, Éva
  Az elmúlt években településünkön nagy mértékben nőtt a nevelt gyermekek száma. Ez sokféle nehézséget okoz tanulóinknak, a pedagógusoknak, az iskolavezetésnek, sőt a városnak is. Kialakulóban van egy helyi szabályozás, mindenki érzi az összefogás szükségességét. Dolgozatomban arra próbálok választ találni, milyen feladatokkal kell szembenéznie az intézményvezetőnek, a pedagógusoknak, hogy az oktatás színvonala ne csökkenjen és ne vigyék el jó képességű, saját családban nevelkedő tanulóinkat.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.