Recursos de colección

DEA @ DEENK (202.398 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (BTK)

Mostrando recursos 1 - 20 de 57

 1. A közoktatási intézmények szakmai munkaközösségeinek működése

  Polgár, Béláné
  A baptista fenntartású általános iskolákban működő szakmai munkaközösségek szerepe az intézményben.Különös tekintettel a szakmai irányításban, a tervezésben, szervezésben, helyük az ellenőrzés folyamatában.A szakmai munkaközösségek rövid történeti áttekintése elsősorban a szervezés és a feladatellátás szemszögéből.Kutatás a munkaközösségek helyzetéről a baptista fenntartású iskolákban.A munkaközösségek szerepvállalása az iskolavezetésben, a pedagógusok szakmai megsegítésében, az egyéni ambíciók segítésében.

 2. A végességtapasztalat színrevitele Oravecz Imre Távozó fa című kötetében

  Vigh, Levente
  A dolgozat Oravecz Imre 2015-ben megjelent Távozó fa című verseskötetét veszi górcső alá; értelmezésének fókuszában a végességtapasztalat kérdés- és problémaköre áll. A vizsgálódás poétikai érdekeltségű, a dolgozat a mű egyes darabjainak és a kötetegésznek az összefüggésrendszerét az azt kialakító retorikai és poétikai alakzatok vizsgálatával kívánja felmutatni, e kapcsolódásokat viszont annak a teljesítményeként értelmezi, ahogyan a líra médiuma, a figuratív nyelv előállítja és formálja a végességnek, az elmúlásnak a tapasztalatát, és ezzel összefüggésben közvetíti a nem-lét, a halál eredendő idegenségét. Ennek a viszonyrendszernek az elemzésével látom körvonalazhatónak a Távozó fa antropológiai és poétikai tétjeit.

 3. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása az intézményemben

  Székelyné Veres, Erika
  A pedagógusok körében végzet kutatásom alapján bebizonyosodott az az állításom miszerint az integrált nevelés feltételei nem megfelelőek az intézményünkben. Leginkább a személyi feltételek hiányossága zavarja a kolleganőket a fejlesztő nevelő munka során. A tárgyi feltételek csak másodlagos tényezőként szerepelnek, mert ezeket pótolni tudják kreatív ötleteikkel. A szakmai bizonytalanságokat orvosolni kell, amiben a munkaközösség-vezetők és vezetők tudnak irányító szerepet vállalni. A cél ne az legyen, hogy a pedagógusok erejük végéhez közelítve teljesítsék a fejlesztési tervben megfogalmazott feladatokat, hanem jó lelki egészségben, nyugalomban lelkiismeretes, gyermekszerető oldalukat tudják érvényesíteni. Ehhez társadalmi szemléletváltás szükséges, a felsőbb szervek kitekintése a gyakorlati megvalósításra, az integrálással foglalkozó...

 4. A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében

  Kiss, Nóra
  A mentálhigiéné szerepe a magyar oktatás rendszerében, helye az iskola szervezetében.

 5. A televízió szerepe a felnőttek mindennapos tanulásában

  Tóth, Attila Mihály
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a szakirodalom alapján milyen formájú tanulásnak tekinthető a televízióból történő tanulás, azon belül is az a fajta –adott esetben spontán módon megvalósuló- tanulás, amely nem iskolai keretek között, hanem a mindennapokban, a megszokott aktivitások sorába illeszkedő televízió nézés közben jön létre. A dolgozat a témában általam fellelt szakirodalom minél szélesebb körű elemzése alapján kíván áttekintést tenni, valamint rendszerezni és logikailag csoportosítani a többféle tudományos publikációban fellelhető szerteágazó elméleti megállapításokat, azokból egy egységesebb keretet felvázolni.

 6. Innovációs folyamatok a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola működésében

  Kun, Katalin
  Diplomamunkám hipotézise, hogy az innovációs folyamatok - egyéb pedagógiai eljárások mellett- döntően befolyásolják az intézményi működést, alapvetően gazdagítják azt. Alátámasztom kutatási eredményeimmel, tapasztalataimmal a feltevésemet. Dolgozatomban elemzem és vizsgálom az innovatív tevékenységek hatásait az intézményre, vezetőre és pedagógusra, nézve, mindezt az eltelt tanítási évek tapasztalataira építve. Az újprogramok bevezetésével, a továbbképzéseken való részvételekkel a pedagógusaink munkája eredményesebb lett, sikerélményekhez jutottunk. Feltárom azokat a módszereket, melyek hatást gyakorolnak intézményünkben az innováció sikerességére, olykor kudarcára, felfedem azokat a lehetőségeket, amelyek a sikert szolgálják, amelyek jelentős szerepet képviselnek az eredményesség tekintetében, s ha vannak kudarcok, azokat is kiemelem. Dolgozatom három nagy részre osztható, melyet...

 7. Angol nyelvi hatások napjaink orosz sajtó- és gazdasági nyelvében

  Szücs, Anita
  Szakdolgozatomat a napjaink orosz sajtó- és gazdasági nyelvében megtalálható angol nyelvi átvételekről készítettem. Célom megvizsgálni azt, hogy milyen mértékben figyelhető meg a kölcsönelemek beáramlása az orosz gazdasági lapok lexikájába és ez hogyan jelenik meg a sajtónyelvben, milyen eszközök által történik az átvételek beillesztése az orosz grammatikai rendszerbe.

 8. Vezetővé válni

  Kerekesné Nagy, Éva
  Szakdolgozatomban arra kerestem a választ, hogyan változik a vezető. Vezetőnek születik-e az ember, vagy vezetővé válik. Hipotézisem, hogy a változás a vezetői megbízatást követően sem áll meg. Az elméleti megalapozást követően volt és jelenlegi vezetőkkel készítettem interjút. Munkámmal az a célom, hogy segítsek azoknak, akik még a változás rögös útjának elején járnak.

 9. A pedagógus életpályamodell és hatása tagintézményünkre

  Boda, Katalin
  Dolgozatomban az elmúlt években bevezetésre kerülő életpályamodellel foglalkozom. Elemzem, hogy a bevezetés óta milyen finomítások, változtatások történtek. Kérdőíves felmérés formájában vizsgálom, hogy tagintézményünkben milyen vélemény alakult ki a minősítési rendszerről és hogyan éli azt meg tantestületünk a mindennapi életben.

 10. Az iskolai szocializáció szerepe és lehetőségei, hátránykompenzáció és innováció a tanórán kívüli foglalkozásokon

  Simon, Albert
  Jelen dolgozatomban keresem a választ arra, hogy az elsődleges szocializáció milyen főbb hiányosságai tapasztalhatóak napjaink iskoláiban, jellemzően a mi iskolánkban. Igaz ezekben az iskolákban az is, hogy tanulói összetétele igen heterogén, a tehetségígéretek, az iskolaérettségi vizsgálatokon jó eredményekkel teljesítő gyermekek, az átlagos képességű diákok, a sajátos nevelési igényű, gyakran enyhe értelmi fogyatékos tanulók, a különböző beilleszkedési-, tanulási-, magatartási zavarokkal küzdő iskolakezdők fele, vagy esetenként ezt meghaladó mértékben hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Gyakran hangoztatjuk az együttnevelés fontosságát is ezekben az iskolákban. Tesszük ezt zömében azokban az esetekben, amikor a különböző fogyatékkal élő gyermekek nevelését valósítjuk meg normál iskolai tanulócsoportban....

 11. A tanulásmódszertan tantárgy megjelenése iskolánkban

  Szekeresné Bereczki, Rita
  A XXI. század tanulójának rendelkezésére áll számtalan digitális eszköz, az új ismeretek megszerzésének az információáramlás sebessége nem lehet akadály. Tagintézményünk tanulói mégis egyre szerényebb eredményeket érnek el tanulmányi teljesítményük területén. Pedagógus kollégáimmal naponta szemtanúi vagyunk tanulási kudarcoknak, problémáknak, nehézségeknek. A tanulók többsége nem érti, mit csinál rosszul, számtalanszor halljuk a „Pedig én tanultam” mondatot és valójában nem tudunk tökéletes választ adni arra, hogy mi történik. Dolgozatom megírására az ösztönzött, hogy tüzetesen megvizsgáljam iskolánkban zajló változásokat a tanulás-tanítás területén. Megvizsgáltam a szülők hogyan segítik gyermekeiket otthon a tanulás terén és interjúk keretében a pedagógusok tanulásmódszertani tapasztalatait gyűjtöttem össze. Összességében a statisztikai mutatók, a...

 12. A szakképzés átalakítása a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tükrében

  Abariné Legény, Anita
  Szakdolgozatomban a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában megvalósuló képzéseken keresztül mutatom be a szakképzésben végbement változásokat. A szakképzés fejlődésének történeti áttekintésével párhuzamosan bemutatom a meghatározó jogszabályokat, valamint a társadalmi és gazdasági környezetet. Áttekintem a szakképzést jelenleg meghatározó jogszabályokat, röviden bemutatva milyen téren érintik a szakmai képzést. Oktatásstatisztikai adatok másodelemzésével a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakiskolája rendelkezésre álló adatait felhasználva mutatom be az elmúlt évtizedek oktatási rendszer átalakítására irányuló kormányzati döntéseinek hatásait. Megvizsgálom a döntések közvetlen hatását, valamint az iskolavezetés intézkedését az iskolát hátrányosan érintő szabályozás kapcsán. Elemzem a tanulói létszám alakulását és a lemorzsolódás arányának változását az elmúlt 10 év...

 13. Két különböző fenntartású óvoda összehasonlító elemzése

  Heteiné Löki, Judit
  Dolgozatom célja a különbözőségek és hasonlóságok kutatása a pedagógiai célok tükrében, a szervezeti felépítés és működés,az intézményi dokumentumok és az óvodai élet megszervezésének elvei, valamint a mindennapi pedagógiai munka szintjén. Vizsgálom továbbá a sikeres vezetéshez szükséges kompetenciákat a fenntartói elvárások tekintetében.

 14. Az iskolavezetés és a pedagógusok feladatai a településünkre érkező nevelt gyermekekkel kapcsolatban

  Sas, Éva
  Az elmúlt években településünkön nagy mértékben nőtt a nevelt gyermekek száma. Ez sokféle nehézséget okoz tanulóinknak, a pedagógusoknak, az iskolavezetésnek, sőt a városnak is. Kialakulóban van egy helyi szabályozás, mindenki érzi az összefogás szükségességét. Dolgozatomban arra próbálok választ találni, milyen feladatokkal kell szembenéznie az intézményvezetőnek, a pedagógusoknak, hogy az oktatás színvonala ne csökkenjen és ne vigyék el jó képességű, saját családban nevelkedő tanulóinkat.

 15. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakulása

  Kovácsné Helmeczi, Gizella
  Szakdolgozatomban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2017. január elsején bekövetkező átalakulásáról írok. A dolgozat első részében bemutatom az intézményfenntartó megalakulásának előzményeit, valamint az oktatási intézmények fenntartói feladatának állami kézhez vétele hátterében álló tényezőket. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átalakításának problematikájának megértéséhez, tükröt állítok az Intézményfenntartó Központ elé, és bemutatom a szervezet átalakulásának indítékait. A köznevelési szervezet mérete, és az országosan egységes irányítás és működés biztosítása miatt továbbra is szükséges egy központi szervezet fenntartása a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények és az oktatásért felelős miniszter között. Emiatt létrejön egy új középirányító szervezet, amelyet a törvény, általános elnevezéssel Oktatási Központnak nevez....

 16. Modellezési lehetőségek az evolúciós nyelvészetben

  Mészáros, Anna
  A dolgozat azt vizsgálja, hogy a különböző nyelvészeti irányzatok miképpen közelítették meg a nyelv kialakulásának kérdéskörét. Emellett megoldást kínál arra a kérdésre is, hogyan modellezhetjük a nyelv evolúcióját skálafüggetlen hálózatok segítségével úgy, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a nyelv társas jellegét.

 17. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézményének helye, szerepe és kapcsolatrendszere a köznevelés világában

  Tóth, Katalin
  A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szeghalmi Tagintézményének helye, szerepe és kapcsolatrendszere a köznevelés világában; kommunikációs csatornák, együttműködési jellemzők a munkatársak szemszögéből a feladatok szerint csoportosítva.

 18. Egy nemzetiségi általános iskola mindennapjai

  Pintye, Edit
  Szakdolgozatomban a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájában működő nemzetiségi nevelési-oktatási tevékenységeket mutatom be. Ahhoz, hogy átfogó képet tudjak adni az itt élő magyar és román emberek kapcsolatáról, helyzetéről, az intézményünkben folyó munkáról, felvázolom a magyarországi románok múltját és jelenét, vallási, nyelvi, kulturális életük és oktatásrendszerük legfontosabb tulajdonságait, törekvéseit. Ezt követően szűkítve a kört, a településen élő nemzetiségi csoport helyzetéről, valamint a Körösszegapátiban működő nemzetiségi iskola életéről, annak a nemzetiségi nevelés-oktatás, hagyományőrzés terén végzett munkájáról fogalmaztam meg tényeket és gondolatokat. Dolgozatommal szeretném bemutatni a nemzetiségi nyelvoktatás lehetőségeit a gyermekek, szüleik és a pedagógusok szemszögéből is.

 19. Közoktatási jellegek egy nem közoktatási iskolában

  Balogh, Miklós Péter
  A szakdolgozat bemutatja a debreceni Rocksuli rövid történetét és helyét a könnyűzene oktatásban. Ismertetésre kerül az ismert szervezeti formák közül melyiket valósítja meg, és pontosan hogyan is épül fel. Bemutatásra kerül a szervezet szervezeti kultúrája is. A dolgozat második felében olyan köznevelésben mindennapos dokumentumok születését mutatom be, amelyek nem kötelezőek egy egyesületi szervezetnek. Szó esik a házirendről, a tanmenetekről és a pedagógiai programról. Végezetül egy pár jövőkép lehetőséget soroltam fel.

 20. Az esélyegyenlőség megteremtésének lehetősége közoktatás vezetőként

  Kövesi, Tamás
  Dolgozatomban a Karacs Ferenc Kollégiumban zajló esélyegyenlőség megteremtésének lehetőségét mutatom be. Mint tudjuk, nem beszélhetünk kimondottan esélyegyenlőségről, hiszen az egyenlő bánásmódról szóló törvény csak az esélyegyenlőség előmozdítását célozza, megteremtve ezzel a lehetőséget arra nézve, hogy a hátrányos helyzetben élő tanulók kedvezményeket, juttatásokat és támogatásokat kaphassanak. Dolgozatomban elsősorban az Arany János Kollégiumi Program bemutatása kap hangsúlyos szerepet, bemutatva ezen keresztül azt, hogy az általam vezetett kollégiumban hogyan kap szerepet az esélyegyenlőség, a hátrányos és halmozottan hátrányos szerep. Az állam ugyan megteremti törvények által a keretet, meghatározza a legfontosabb szabályokat, de a program hatékonysága nagyban függ az intézmény által kidolgozott részletektől, intézkedésektől, a...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.