Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

PhD dolgozatok

Mostrando recursos 1 - 20 de 52

 1. Az abdominális kompartmentszindróma kialakulásának, diagnosztikájának és terápiájának vizsgálata

  Bodnár, Zsolt
  Az ACS a medicina másfél évszázada felismert, mégis egészen a kilencvenes évek végéig méltatlanul elfeledett kórképe. Más kompartmentekhez hasonlóan egy bizonyos határon túl a hasüreg is érzékenyen reagál a benne zajló nyomásváltozásokra. Amennyiben a normál körülmények között átlagosan 5 Hgmm körüli IAP bármely okból tartósan 12 Hgmm felé emelkedik (IAH), azonnal észlelhetővé válnak a vese, a máj, a gasztrointesztinális traktus, a kardiorespiratórikus és a központi idegrendszer funkcióinak zavarai. A kórkép gyorsan progrediál, hatékony beavatkozás hiányában morbiditása és mortalitása extrém nagy. Amennyiben az IAP eléri a 20 Hgmm-t, ACS-ról beszélünk, amely egyaránt előfordul a súlyos sebészeti és belgyógyászati betegek között is....

 2. Az anesztézia bevezetésekor alkalmazott szuggesztiók által kiváltott álmok beszámolóinak a vizsgálata

  Gyulaházi, Judit
  Közvetlenül az anesztézia bevezetésekor alkalmazott szuggesztiók segítségével befolyásolhatjuk az anesztézia alatti álmodást. A kutatásunk célja volt, hogy felmérjük a pszichológiai módszer hatását az anesztézia utáni álombeszámolóra a különböző aneszteziológiai módszerrel altatott betegekben. Egycentrumú prospektív randomizált tanulmányt végeztünk 270 maxillofaciális műtéten átesett beteggel. A betegeket a pszichológiai módszer alapján kontroll, szuggesztiós és álomfilmes, az aneszteziológiai módszer alapján etomidate & sevoflurane, propofol & sevoflurane és propofol & propofol csoportokba soroltuk. Az álombeszámolók incidenciája a pszichológiai kezelést nem kapó kontroll csoportokban nem különbözött szignifikánsan: etomidate & sevoflurane 40%, propofol & sevoflurane 26%, propofol & propofol 39%, (χ2 = 1,48, p = 0,478). Szignifikáns növekedést...

 3. IL-2 és -15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata humán T limfóma sejteken

  Mocsár, Gábor
  A membránfehérjékből felépülő sejtfelszíni struktúrák változatos térbeli és időbeli szerkezettel rendelkeznek, több hierarchikus szinten szerveződnek. Az immunfolyamatokban fontos szereppel rendelkező interleukin-2 és -15 citokin receptorok és az MHC I és II molekulák közös klaszterekben fejeződnek ki T sejtek membránjában. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a legmagasabb expressziójú komponens, az MHC I hogyan befolyásolja a klaszter elemeinek aggregációját és dinamikáját. Ezért az MHC I expresszióját siRNS-sel csendesítettük. Szuperfelfodású képek analízisével kimutattuk, hogy az MHC I molekulák klasztermérete azok expressziós szintjének a függvénye. Az IL-2Rα és IL-15Rα alegységek klaszterizációját, valamint az IL-2/15Rβ és IL-2Rα közötti átlagos távolságot az MHC I csendesítése nem befolyásolta....

 4. A SZÍNES TV A KERESKEDELMI TELEVÍZÓZÁS MEGJELENÉSÉVEL ORSZÁGUNK TÁRSADALMÁNAK, KULTURÁLIS IGÉNYEINEK VÁLTOZÁSAI A REGIONALITÁS TÜKRÉBEN

  Illés, Gabriella
  A színes TV - A kereskedelmi televíziózás megjelenésévvel országunk társadalmának, kulturális igényeinek változásai a regionalitás tükrében” című értekezésben megvizsgáltam a kultúra és médiafogyasztás kapcsolatát, illetve ezek elmúlt évekbeli átalakulását. Az elemzésnek három alappillére volt. A TGI fogyasztói kutatása, a Nielsen Közönségmérés műszeres televíziós nézettségi adatbázisa, valamint egy saját kérdőíves kutatás eredménye. Az első fejezetben a médiafogyasztás átalakulását elemeztem. 1997 októberétől két új országos lefedettségű földi sugárzású kereskedelmi csatorna (RTL Klub és TV2) kezdte meg működését. A két új generikus adó mellett az egyedi nézői igények kielégítésére folyamatosan növekedésnek indult a tematikus csatornák száma is. Napjainkban megközelítőleg 120 magyar nyelvű csatorna...

 5. A magyarországi zöldség- és gyümölcsfeldolgozás versenyképességének területi vizsgálata

  Kormos, Zoltán
  Az értekezésben átfogó képet adtam a gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás alágazatnak Magyarország gazdasági életében betöltött szerepéről országos és területi vonatkozásban egyaránt. Összegeztem a szakirodalom által ajánlott ágazati versenyképességi vizsgálati módszereket, eljárásokat, és kiválasztottam közülük azokat, amelyek alkalmasak a területi szempontok figyelembe vételére is. Az OCRA módszer és a vezetői számvitel eszközrendszerének felhasználásával egy mutató-rendszert állítottam fel, amelynek segítségével 2008-tól 2015-ig évenként meghatároztam a magyarországi megyék és Budapest rangsorait az OCRA mutató, a vagyoni és pénzügyi helyzet, a jövedelmezőség, a hatékonyság és ezáltal a versenyképesség szempontjából az SBS adatbázisból kinyerhető mérleg és eredmény-kimutatásokból származó adatok felhasználásával. Azonban az OCRA versenyképességi mutató (HTK) jelentős ingadozását...

 6. Energetikai hatékonysági elemzések a szarvasmarha telepek technológiájában

  Csatári, Nándor
  A kutatásom során tejelő tehenészeteket kerestem fel Hajdú-Bihar megyében, az adatokat a telepek bejárásával, módszeres megfigyelés alapján, illetőleg a telepvezetőkkel folytatott interjú alkalmával adatfelvételi lap kitöltése révén gyűjtöttem. Az üzemméret szempontjából az 50 tehén feletti telepeket vizsgáltam. Az interjúk során feltett kérdések az alábbi témakörökbe sorolhatók: termelési adatok, humán erőforrás, energiafelhasználás, telepi technológia, energiatakarékos műszaki megoldások, megújuló energia használat, beruházási pályázatok. Az adatfelvételezés reprezentativitásának vizsgálatát a KSH, ÁT Kft, HfTE adatai alapján végeztem. Az értekezésben szereplő 20 tehenészet a Hajdú-Bihar megyei termelés ellenőrzött tejelő tehénlétszám 60%-át, a Hajdú-Bihar megyei holstein-fríz tehenek összes laktációs tejtermelésének 64%-át adta. A 2014-2016 évek közötti, Hajdú-Bihar...

 7. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOK FELHASZNÁLÁSA A BIOGÁZ ÜZEMEKBEN A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

  Kith, Károly
  Magyarországon jelenleg 33 mezőgazdasági mellékterméket és hulladékokat felhasználó biogáz üzem található. Hazánkban a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzem épült meg elsőként, amely méretei és technológiáját tekintve Magyarország legnagyobb mezőgazdasági alapanyag-bázisú biogáz üzeme. Többek között ezért is választottam vizsgálataim helyszínéül. Saját kutatásaim alapján rendszerbe foglaltam a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzem által alkalmazott alapanyagokat és a fermentált végtermék felhasználásának különböző lehetőségeit. Három év üzemi adatai alapján vizsgáltam és elemeztem a biogáz hasznosításának alkalmazását, és fejlesztési koncepciókat dolgoztam ki. A szakirodalmi áttekintésben bemutattam a biogáz-termelés jelentőségét, szerepét Magyarországon és az Európai Unióban. Bemutattam a biogáz-termelés biológiai hátterét. A biogáz termeléstechnológiai bemutatása mellett leírtam a lehetséges...

 8. A NITROGÉN ÉS KÉN MŰTRÁGYÁZÁS HATÁSA AZ ŐSZI BÚZA TERMÉS MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREIRE

  Diósi, Gerda
  Számos tudományos közlemény ismerteti a különböző termesztési tényezők (pl. fajtaválasztás, megfelelő műtrágya dózis meghatározása, egyéb műtrágyaféleségek felhasználása) hatását a termés mennyiségére és minőségére, ami segítséget nyújthat a gazdálkodók részére az eredményesebb termesztéstechnológia megalapozásához. Jelen kutatás ezt a vizsgálati területet egészíti ki. Tudományos munkám célja az, hogy a nitrogén műtrágya megosztásának hatását értékeljem az őszi búzatermesztés mennyiségi és minőségi tényezőire úgy, hogy egy átlagos és egy nagyobb dózisú műtrágyázási szint melletti esetleges hasonlóságokat és eltéréseket is értékeljem. Emellett a kutatás kiterjed a kén levéltrágyázás hatásának értékelésére is, azaz hogyan tudja a kénutánpótlás és a nitrogén műtrágya adag megosztása kiegészíteni egymást és...

 9. ZÖLDALGÁK LEHETSÉGES SZEREPE FÉMSZENNYEZŐK BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ ELTÁVOLÍTÁSÁBAN

  Novák, Zoltán
  Munkánk célja, hogy különböző zöldalga taxonok nehézfém bioszorpciós és/vagy bioakkumulációs sajátságait jellemezzük. Kiválasszunk olyan törzseket, amelyekkel a víz- és szennyvízkezelési technológiai alkalmazás megvalósítható, vagy érzékenységük révén a szennyezők korai detektálására alkalmasak. Munkánkhoz olyan zöldalga taxonokat (Monoraphidium pusillum, Monoraphidium griffithii, Desmodesmus communis) választottunk, amelyek hazai felszíni vizeinkben széles körben elterjedtek, viszonylag könnyen izolálhatók és olcsón fenntarthatók laboratóriumi körülmények között. Kísérleteink során az élő szervezetek számára esszenciális, azonban nagyobb koncentrációkban toxikussá válható nehézfémek (cink, réz) hatásait vizsgáltuk, amelyek gyakran előforduló szennyezőanyagok felszíni vizekben és a szennyvizek állandó összetevői.Vizsgálataink komplex rendszerben (teljes tápoldatban) zajlottak, ahol a bonyolult összetétel nehezítheti ugyan a fémeltávolításra vonatkozó adatok...

 10. Morphological adaptations to migration in birds

  Vincze, Orsolya
  Migratory flight has direct and carry-over effects on fitness. Therefore, selection is expected to act on minimizing the costs of migratory flight, which increases with the distance covered. Theory predicts how morphological and physiological adaptations improve flight performance and fitness gains of migration. Within the framework of the four studies presented in this dissertations we carried out phylogenetic comparative studies to test these suggested adaptations. Our results highlight that long-distance migratory species are characterised by higher wing aspect ratios, lower wing loading and smaller hearts than resident species (Paper I). Moreover long-distance migratory species have smaller brain sizes and telencephalons,...

 11. MARKETING ÉS MENEDZSMENT MÓDSZEREK A KOSÁRLABDA SPORTÁGBAN AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÉS ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

  Váczi, Péter Tamás
  ÖSSZEFOGLALÁS A dolgozatom során négy kutatási területre fókuszáltam, melynek összefoglalását is a 4 terület kapcsán ismertetem. Elemeztem az NBA franchise rendszerét és megvizsgáltam annak adaptációs lehetőségét a hazai kosárlabda klubok területén. A hazai kosárlabda működési modellbe az alábbi következő jó gyakorlatokat lehetne/kellene átültetni az NBA gyakorlatai közül, mely javíthatná a hazai klubok versenyképességét és jövedelemteremtő szerepét. Ezeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: • Merchandising termékek forgalmazása a kosár klubok részéről a szurkolók felé; • Saját shopok nyitása a sportcsarnokokon belül; • Éttermek kialakítása és üzemeltetése a sportcsarnokokon belül. Legyen több órás családi program a kosárlabda mérkőzésre járás; • Az innovációs lehetőségek jobb kihasználása (internetes jegyvásárlás, Qr kódos beléptetés, streames meccsnézés kínálata...

 12. Az osztódó növényi sejtek szubcelluláris folyamatainak vizsgálata cianotoxinokkal

  Garda, Tamás
  Napjainkban igen komoly környezeti problémát okoznak a felszíni vizekben létrejövő cianobakteriális vízvirágzások. Maguk a cianobakteriális toxinok a vízvirágzások alkalmával dúsulnak fel a felszíni vizekben. Az elmúlt néhány évtizedben széles körben elterjedt az a felismerés, hogy az eutrofizáció miatt megjelenő cianobakteriális toxinok számos egészségügyi és ökológiai kockázatot jelentenek (Carmichael, 1992; Walker, 2014). Mindazonáltal a természetes funkciójuk nem teljesen világos. Jelen tanulmányban két cianobakteriális toxin hatásait és azok biokémiai hátterét vizsgáltuk Vicia faba csíranövényekben. Az egyik cianobakteriális toxin az alkaloid típusú cilindrospermopszin (CYN) a másik pedig a heptapeptid típusú mikrocisztin-LR (MCY-LR). A MCY-LR gátolja az 1 és 2A típusú szerin/treonin protein foszfatázokat,...

 13. Orvosi diagnosztikában és terápiában alkalmazható fémkomplexek fizikai-kémiai sajátságainak vizsgálata

  Vágner, Adrienn
  Munkám során tanulmányoztam a CyAAZTA ligandum néhány alkáliföldfém(II)-, átmenetifém(II)- és lantanida(III)-ionokkal alkotott komplexeinek egyensúlyi és szerkezeti, valamint a gallium(III)- és gadolinium(III)-komplexek kinetikai, illetve a Gd(CyAAZTA) relaxációs sajátságait. A vizsgálatok eredményei bővíthetik a merevített ligandumok fémkomplexeivel kapcsolatos koordinációs kémiai ismereteinket, de hasznosak lehetnek a Gd(III)-, illetve Ga(III)-komplexek MRI kontrasztanyagként, illetve radiofarmakonként történő alkalmazása szempontjából is. A Gd3+-alapú MRI kontrasztanyagoknak, illetve a disszociációjukkal képződő szabad Gd3+-nak a Nefrogén Szisztémás Fibrózisos (NSF) megbetegedés kialakulásában feltételezett szerepe a mai napig nem tisztázott. Az endogén fémionok cserereakciókon keresztül elődizézhetik a Gd(III)-komplexek disszociációját, ezért vizsgáltam a testfolyadékokban viszonylag nagy koncentrációban jelenlévő Ca2+- és Mg2+-ionok négy, a...

 14. A hagyományos tájhasználathoz kapcsolódó antropogén geomorfológiai folyamatok vizsgálata Tokaj-Hegyalja területén

  Incze, József
  A társadalomnak, a természeti környezetre gyakorolt fokozódó hatása együtt járt az emberi civilizáció fejlődésével. Manapság az ember felszínalakító tevékenységének mértéke gyakran meghaladja a természetes folyamatokét, amely számos kedvezőtlen hatást von maga után. Dolgozatom célja volt meghatározni Tokaj-Hegyalja hagyományos tájhasználatához kötődő geomorfológiai folyamatokat, valamint az antropogén hatásra kialakult formák térbeli sajátosságait és időbeli változásait. Munkámban öt fő vizsgálati területre összpontosítottam: (1) a szőlőterületek térbeli és időbeli változásainak, illetve a felhagyások topográfiai tényezőinek vizsgálata; (2) a kőtámfallal megtámasztott szőlőteraszok területének feltérképezése, a teraszozott lejtők topográfiai jellegzetességeinek meghatározása, felhagyásuk időbeli megoszlása, a teraszok részletes geomorfológiai vizsgálata és a támfalak állapotleírása; (3) a teraszozott és teraszozástól mentes egykori szőlőterületek...

 15. Sport és versenyképesség

  Kith, Nikoletta
  Munkám során arra voltam kíváncsi, hogy régiónk lakosainak fittségi állapota hogyan viszonyul a magyarországi átlagos értékhez, illetve egy másik, kulturális és történelmi hagyományait tekintve eltérő hazai régióhoz. Annak megértése érdekében, hogy ezen fittségi állapot milyen okok miatt alakul ki, illetve annak milyen felnőtt és időskori következményei lesznek az adott populáció sportolási szokásainak szempontjából, kérdőíves felmérésekben vizsgáltam az Észak-alföldi régió lakosainak ilyen irányú szokásait. Arra kerestem választ, hogy melyek azok a tényezők, amik a sportolás iránti igényt meghatározzák, illetve melyek azok a visszatartó okok, amelyek miatt egyesek keveset, vagy egyáltalán nem sportolnak. Munkám további részében, annak felderítésére, hogy a fiatalkori szervezett sportolás...

 16. A tanulók sztöchiometriai számítási feladatokkal kapcsolatos megoldási módszerei és tudásszerkezete

  Sebestyén, Annamária
  Munkám során több szempont alapján vizsgáltam a sztöchiometriai kémiai számítási feladatok három területét. Ezek a következőek: kémiai számítások reakcióegyenlet alapján, vegyületek összetételének számítása, valamint makroszintű és részecskeszintű mennyiségek átszámítása. A dolgozat célja a tanulók feladatmegoldó stratégiáinak azonosítása mellett a tanulók tudásszerkezetének feltérképezése és összehasonlítása. Különös tekintettel a kémiai számítási feladatokban alkalmazott megoldási módszerek és a tudásszerkezet közötti kapcsolat feltárására az általános és középiskolás tanulók körében. Annál is inkább, mert ilyen vizsgálat még nem történt korábban. A tudásszerkezet-vizsgálatok segítségével igazoltam, hogy a többféle szempont alapján kialakított tanulócsoportok jellemző tudásszerkezetében különbségek vannak. Munkámmal mindenekelőtt szeretnék segítséget nyújtani a pedagógusoknak a hatékonyabb oktatáshoz...

 17. Védett Amaryllidaceae fajok szövettenyésztése és antioxidáns aktivitásuk vizsgálata

  Juhászné Resetár, Anna
  Számos Amaryllidaceae fajt kerti növényként is termesztenek, ezzel szemben sok vadon termő faj veszélyeztetett vagy védett Európában, például a Magyarországon is védettnek számító kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) (Farkas, 1999; Fay és Chase, 1996; Király és mtsai., 2007; Podani, 2014). Így e fajok megőrzése természetvédelmi, és konzervációbiológiai szempontból is fontos. Ezen nemzetségek közül ötöt ismerünk közelebbről: az Amaryllis (amarillisz), Galanthus (hóvirág), Leucojum (tőzike), Sternbergia (vetővirág), Narcissus (nárcisz) nemzetségeket.A növények megőrzésére egyik alkalmas módszer lehet az in vitro szövettenyésztés, mely jelenthet kallusz (hegszövet), sejtszuszpenziós és protoplaszt tenyészeteket, valamint növényregenerálási és mikropropagációs eljárásokat. A sejtek számos antioxidáns tulajdonságú folyamattal vagy molekulával rendelkezhetnek. Ezek...

 18. Parasites, taxonomic composition and ploidy level of the Pelophylax esculentus complex

  Herczeg, Dávid
  Doktori értekezésemben egy összetett gazda-parazita rendszert vizsgáltam a Kelet-Magyarországon található Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) területén. Emellett egy újfajta parazitagyűjtési protokollt (DAMA) is alkalmaztam ezen a rendszeren. Az elmúlt évtizedekben egyre inkább növekvő figyelem irányult a parazita szervezetek felé és ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy ezen organizmusok a földi élet sokféleségének a jelentős részét alkotják, illetve kapocsként szolgálhatnak a klímaváltozás, biodiverzitás és az előretörő fertőző betegségek közötti kapcsolat feltárásában. Disszertációmban dokumentáltam és értékelésnek vettetem alá a Pelophylax esculentus komplex endoparazita helminth élősködőit, melyeknek faji identitását morfológiai módszerekkel azonosítottam, emellett pedig genetikai mintát is gyűjtöttem ezekből a helminth fajokból, annak érdekében, hogy a...

 19. The FNDC5/irisin/BDNF axis, as a modulator of reinforcement learning and mood in health and disease

  Papp, Csaba Sándor
  A magas átlagos jövedelemmel jellemezhető társadalmakban egyre nagyobb jelentőségűek a krónikus nem fertőző betegségek, melyek hátterében a WHO négy alapvető rizikómagatartást azonosított: dohányzás, egészségtelen étrend, elégtelen testmozgás és káros mértékű alkoholfogyasztás. Feltételeztük, hogy ezek mind az agy ősi viselkedésszabályozó rendszerének kóros (és/vagy civilizált körülmények között célszerűtlenné vált) funkciójára vezethetők vissza, ezért első célkitűzésünk egy új modell kidolgozása volt a mesocortico-limbikus rendszer működésére („a megerősítéses tanulás proaktív modellje”). A megerősítéses tanulás egyik formája ún. modell-alapú, a másik modell-független. Az általunk kifejlesztett koncepció, a megerősítéses tanulás proaktív modellje a modell-alapú és modell-független idegi struktúrák konnektivitására alapozva felveti, hogy a megerősítéses tanulás középpontjában álló...

 20. Amilinhormon fragmensek és mutánsok fémionkomplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata

  Dávid, Ágnes
  A Debreceni Egyetem Bioszervetlen és Koordinációs Kémiai Kutatócsoportjában évtizedek óta folynak olyan kutatások, melyek a különböző hormonrendszeri és idegrendszeri elváltozásokban, megbetegedésekben szerepet játszó peptidfehérjék és az élettani szempontból fontos fémionok között kialakuló komplex kölcsönhatások megértését célozzák. Az Alzheimer-kór és a prionbetegség mellett ilyen a cukorbetegség is. Munkám során az amiloidplakkok képzésére nem hajlamos patkány és az amiloidképző humán amilin hormonok fémionkötő képességét vizsgáltam és hasonlítottam össze különböző modellvegyületeken keresztül. Az amiloidplakkok képződése, a peptidlánc konformációváltozása, valamint a fémionok megkötése közötti szoros összefüggés jól ismert a szakirodalomban, így fontos lehet a komplexek koordinációs módjának feltérképezése. A szakirodalomban fellelhető adatok szerint a patkány és...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.