Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)

Mostrando recursos 1 - 20 de 62

 1. Értékesítés a felszámolási eljárásban és az ezzel kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdések

  Szabó, Ferenc
  Dolgozatomban a felszámolási eljárásban történő értékesítés során felmerülő gyakorlati kérdésekkel és problémákkal foglalkoztam. Munkámban többek között kitértem arra, hogy a felszámolási eljárásban pályázaton vagy árverésen történő tulajdonjogszerzés nem minősül eredeti szerzésmódnak. Az elektronikus értékesítés, azaz az EÉR kapcsán elmondhatjuk, hogy s felszámolási eljárással kapcsolatos rendszerek esetében nagy mértékben megvalósult az a törekvés, hogy az adatok elérhetőek legyenek más rendszerek számára, valamint az ügyféladatokat csak egy alkalommal legyen szükséges megadni.

 2. Bizonyítás a büntetőeljárásban

  Papp, Ivett
  Szakdolgozatom témájának a bizonyítás a büntetőeljárásban címet választottam. A dolgozatom elején szeretném bemutatni előbb általánosságban a bizonyítás és a bizonyíték fogalmát, magát a bizonyítási rendszert valamint ennek csoportosítását, illetőleg a bizonyítás értékelését, a bizonyítási tilalmakat. Nagyobb részben a bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárások című témakört szeretném kiemelten elemezni, és minden olyan eszközt és eljárást bemutatni, amit a hatóságok a bizonyítás során alkalmaznak. A dolgozatom végén pedig szeretném ismertetni a jogellenesen beszerzett bizonyítékokat és felhasználhatóságukat.

 3. A deliktuális felelősség alapelemei, valamint a veszélyes üzemi felelősség speciális szabályai

  Varga, Balázs
  A dolgozat a hatályos jog, a bírói gyakorlat, valamint a kapcsolódó jogirodalom elemzésével összefoglalja a szerződésen kívül okozott károkért való (deliktuális) felelősség , valamint egy speciális deliktuális felelősségi alakzat, a fokozott veszéllyel járó tevékenységért való (veszélyes üzemi) felelősség különös szabályait.

 4. A munkaerő-kölcsönzés szabályai

  Sándor-Kovács, Nelli
  Tanulmányoztam a munkaszerződés feltételeit, a munkaviszony során feleket terhelő jogokat és kötelességeket, kitértem azokra a rendeltetés ellenes gyakorlatokra, ami megalapozza a másik személy felmondását, kártérítési igényét, illetve arra, hogy a kötelességek megfelelő alkalmazása eredményes, hatékony munka eredményt biztosít. Személyes érdeklődésem a generációk közötti különbségekre terelte figyelmem, ugyanis tapasztalható a technikai fejlődés következménye a munkaerő piacon. Más munkamorállal állnak a fiatalok a munkához, mint az előző generációk.

 5. A felszámolási eljárás résztvevőinek felelőssége a gyakorlatban

  Cimre, Orsolya
  A hazai gazdasági élet tendenciáját tanulmányozva szembesültem azzal, hogy a fizetésképtelenségi eljárások, és azon belül a felszámolási eljárások esetében mekkora szerepe van az eljárásban résztvevők felelősségének, hiszen ebben az esetben egy olyan gazdasági szereplő távozik a gazdasági élet porondjáról, aki képtelen teljesíteni hitelezői felé. Szakdolgozatom témájához kapcsolódóan elsősorban, a felszámolási eljárás két legfontosabb szereplőjének, a vezető tisztségviselőnek és a felszámolónak a felelősségét megalapozó szabályokat kívánom bemutatni, kiegészítve a bírói gyakorlatban előforduló jogesetek elemzésével.

 6. Fenntartható városfejlődés az Európai Unióban

  Svercsok, Szabolcs
  Az intelligens, illetve smart megközelítés egy újfajta és eredeti módszernek tűnik, melyet annak érdekében kezdtek el kidolgozni, hogy hatásos megoldásokat lehessen megvalósítani a nagyvárosi problémákra. De mit is jelentenek valójában a smart projektek és miért lehet hatékonyabban fellépni a mai problémákkal szemben ezekkel a smart eszközökkel, mint a hagyományos módszerekkel? Hogyan szervezhető át egy város és tehető intelligens környezetté? 1 Gyulai Iván: Fenntartható fejlődés és fenntartható növekedés. In: Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 8—9. szám 821. oldal. http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2013/2013_08-09/2013_08-09_797.pdf Hozzáférés: 2017. augusztus 21. 4 Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szükségesnek tartom kiindulópontként megvizsgálni az európai energiabiztonság és az európai uniós politikák közötti kapcsolatot, amelyet az...

 7. A hitelintézetek felszámolási sajátosságainak bemutatása az Észak-Magyarországi Regionális Bank példáján keresztül

  Karancsi, Tamás Vince
  Szakdolgozatom témájául a hitelintézetek felszámolási sajátosságainak bemutatását választottam. Ebben kiemelten foglalkozom az Észak-Magyarországi Regionális Bank Zrt. (továbbiakban ÉRB Bank Zrt.) megszűnésének körülményeivel, a gazdasági és pénzügyi szektor szereplőihez fűződő kapcsolatával, illetve a felszámolási eljáráshoz, annak elrendeléséhez és lefolytatásához kapcsolódó magyarországi jogszabályi háttérrel. Elsőként bemutatom, hogyan szűnhet meg ma törvényesen egy hitelintézet Magyarországon, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Mely szervek, illetve személyek rendelkeznek hatáskörrel, illetve illetékességgel az eljárás lefolytatására. Továbbá a károsult ügyfelek mely forrásokból, mekkora mértékben részesülhetnek a bank megmaradt vagyonából....

 8. A KÖZJEGYZŐK JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HAGYATÉKI ELJÁRÁSRA

  Szabó, Dóra
  Szakdolgozatom témájául a közjegyzői tevékenység bemutatását választottam, és a rövid történeti áttekintés során a közjegyzői tevékenység mai helyzetének megítélését is bemutatva igyekszem ismertetni e jogi pálya jellemzőit és a közjegyzők nem peres eljárásait, kiemelten a hagyatéki eljárást. A hagyatéki eljárás a közjegyző eljárásai közül, talán a leggyakoribb eljárási tevékenységnek számít.Szeretnék kitérni arra, hogy mitől is egyedi a többi nemperes eljáráshoz képest.

 9. A munkaerő-kölcsönzés hazai kialakulása és gyakorlata

  Káplár, Adrienn
  Dolgozatomban arra törekedtem, hogy a lehető legjobban bemutassam a munkaerő-kölcsönzés kialakulását, a hazai szabályozás lényegi elemeit, kitérve a szükséges mértékig az Európai Uniós szabályozásra is. A munkaerő-kölcsönzés megítélése mára már gyökeresen megváltozott, ám nemzetközi szinten egyhangú elfogadásról, támogatásról máig nem lehet beszélni. A magyar köztudatban még mindig viszonylag újdonságnak számít a munkavállalók körében a munkaerő-kölcsönzés, hiszen a 2000-es évekig a tipikus munkaviszony volt az egyeduralkodó a gyakorlatban, és a jogviszony speciális háromoldalúsága miatt nehezen értik meg rendeltetését, illetve működését.

 10. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása

  Tuza, Mariann
  A dolgozatom két nagy részre osztható, az egyik részét a haza, tagállami joganyag képezi, amiben a rokontartás általános szabályaira fektetném a hangsúlyt, mivel a Csjk. ezen általános szabályai irányadóak valamennyi tartás kapcsán, mint például szülőtartás, kiskorú és nagykorú gyermek tartása, testvértartás, mostohagyermek tartása. Ezt követően a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásának a feltételeit ismertetem, a tartásdíjról valamint annak mértékéről, módjáról, megváltoztatásáról szólok, melyeket számos jogeset kapcsán szeretnék bemutatni és ezekből lényeges következtetéseket levonni. A másik nagy rész az Európai Uniós rendelkezések, amelyek széleskörű szabályozást teremtettek meg a tartási ügyek kapcsán.

 11. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása

  Kiss, Viktória
  A terület jogi szabályozása, igazodva a mindennapi élet adta sebességhez és változásokhoz, szintén relatíve gyors, így a nyomozási munkát végzőktől is rendre nagyfokú alkalmazkodást és figyelmet igényel. Látható, a bemutatott esetek és a lehetséges rendőri eszközök alapján, hogy a nyomozás egyébként is igen komplex módja hogyan jelenik meg a kábítószer elleni küzdelem során a rendőrség munkájában. A hatságok eljáró tagjainak kell minden esetben a szükséges és lehetséges, azonban leginkább célravezető módszereket alkalmaznia, ami kétségtelenül nem egyszerű feladat.

 12. Fogyasztók alternatív vitarendezési kihívásai az Európai Unióban

  Debreceni, Cintia Klaudia
  Fogyasztóvédelem gyökerei rég múltra nyúlnak vissza, azonban kifejezett fogyasztóvédelmi célú jogalkotás megjelenése a XX. századra tehető Magyarországon. Fogyasztóvédelmi célú jogszabályok megalkotását az Európai Unióhoz való csatlakozásunkhoz köthetjük. Azt megelőzően a kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó szabályok leginkább az etikus és tisztességes kereskedelem alapvetéseit tartalmazták. A fogyasztóvédelem iránti igény megjelenése a nyugati társadalmakban, összekapcsolódik azzal a felismeréssel, hogy nem érvényesülhet tökéletes verseny a gazdaságban. A vevő mindig kiszolgáltatottabb lesz, mint a vele szemben álló gazdálkodó fél, így egyen jogú partnere sohasem lehet a gazdasági tranzakciók világában. Ugyanakkor a nemzeti és az európai fogyasztás az európai GDP egyik nagyon fontos összetevője, amellyel...

 13. A közjegyzői nemperes eljárások a hagyatéki eljárás aspektusán keresztül

  Borbély, Petra
  A közjegyzői nemperes eljárások kulcsfontosságú szereplője és megvalósítója a közjegyző. Feladatkörébe a dolgozatom címében lévő hagyatéki eljárás lefolytatása mellett sok minden más is beletartozik, amelyeket bár röviden, de minél lényegre törőbben szeretnék bemutatni a már említett eljárás mellett. A közjegyző, mint mediátor funkcionál a vitában álló felek között. Személye egy olyan egységet jelent, amely munkásságát illetően sokféleséget képez. Hivatása egy életre szól, mindemellett egy olyan kötelességet jelent számára, amely által emberek közötti konfliktusok megoldását, egyes eljárások eredményes kimenetelét segíti elő. Mindezen tulajdonság, a munka iránti elköteleződés, hűség és tisztelet ösztönzött e téma választására. Remélem a dolgozatom elkészítéséhez segítségemre lesznek mind...

 14. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása a jogalkalmazás tükrében, különös tekintettel az agresszív kereskedelmi gyakorlatokra

  Sztretye, Mónika
  Munkám központjába a fogyasztói csoportokat befolyásoló tevékenységek közül az agresszív kereskedelmi gyakorlatokat állítottam, mellyel manapság a hatóságok is oly gyakran foglalkoznak. Ennek kapcsán a szabályozási problémákat ismertetettem, majd az agresszív és a megtévesztő gyakorlatok közötti hasonlóságokat és különbségek fontosságát. Továbbá megvizsgáltam, mint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó joganyag, és ennek kapcsán a hatóságok fellépése milyen jellegű védelmet jelent a fogyasztói csoportok számára az agresszív kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Dolgozatomat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó uniós szabályozásának megismertetésével kezdtem, majd annak hazai jogrendbe való átültetését dolgoztam fel. Részletesen foglalkoztam a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló törvény felépítésével, az abban található...

 15. A személyiségvédelem szankciórendszere

  Szőllősi, Evelin
  A polgári jogi személyiségvédelem szankciórendszere egy kettős sémán alapul. Jelen vannak egyfelől azok az objektív jogkövetkezményekként említett erkölcsi-jogi szankciók, melyek a sérelmet szenvedett fél számára elégtételt kívánnak nyújtani. Ide tartoznak: jogsértés tényének bírói megállapítása, a jogsértés abbahagyására és a jogsértéstől való eltiltásra kötelezés, az elégtételadás, a sérelmes helyzet megszüntetése, valamint a jogsértő tárgy megsemmisítése. Ezek a jogintézmények problémamentesen, a jogsértő felróhatóságától függetlenül a sérelmes helyzet megszüntetését célozzák, valamint erkölcsi elégtételt nyújtanak a jogaiban sérelmet szenvedett félnek, azonban alkalmazásukkal a jogsértés során elszenvedett személyi hátrányok nem kerülnek kompenzálásra. Ezért alkalmazza a polgári jog nem vagyoni kártérítést, mint a jogsértő személy felróhatóságához...

 16. Az elektronikus kereskedelem elterjedése, és jogi szabályozása Magyarországon

  Csiga, Miklós
  Az elektronikus kereskedelem és a vele összefüggő szolgáltatások rohamosan fejlődnek világszerte, napjainkra valóban nem jelentenek akadályt az országhatárok. A jogalkotásnak fel kell vennie a versenyt a terület fejlődésével, naprakésznek kell lennie az új megoldásokkal, és szabályoznia kell azt, mert a nem szabályozás, illetve a nem megfelelő szabályozás főleg fogyasztói oldalon nagy károkat okozhat, hiszen a fogyasztók vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben egy elektronikus ügylet alkalmával. Dolgozatomban az elektronikus kereskedelem magyarországi és Közösségi elterjedésével szeretnék foglalkozni, továbbá azzal, hogy a jogi szabályozás fel tudja-e venni a versenyt a kereskedelem e területének villámgyors fejlődésével. Végezetül pedig az UBER-ügy bemutatásán és jelenlegi helyzetén keresztül...

 17. A kollektív fogyasztói jogérvényesítés lehetőségei és kihívásai hazánkban és az Európai Unióban

  Bihari, Erika
  A dolgozat témája a kollektív fogyasztói jogérvényesítés lehetőségei és kihívásai hazánkban és az Európai Unióban. A dolgozat elődleges célja a magyarországi kollektív fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek bemutatása. Ezzel kapcsolatban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a közérdekű perlési lehetőségek közül, melyek lehetnek azok, amik leginkább szolgálják a fogyasztói érdekek védelmét. A jelenleg alkalmazható kollektív jogérvényesítési mechanizmusok körébe tartozik Magyarországon a fogyasztóvédelmi törvény alapján indítható közérdekű kereset és igény, a Polgári Törvénykönyv alapján tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazása miatt megindítható közérdekű kereset, valamint a Magyar Nemzeti Bank közérdekű igényérvényesítése is. Jelentős a Gazdasági Versenyhivatal által a fogyasztók érdekében indítható igényper, valamint a...

 18. A szexuális erőszak jogdogmatikai kérdései

  Kántor, Dávid
  A szexuális élet szabadsága elleni erőszakos magatartások az élet elleni támadások mellett a társadalomra veszélyes cselekmények egyik kiemelt körét jelenti, amelyekkel szemben ennek megfelelően már a társadalmi életviszonyok szabályozásának kezdete óta jelen van a büntetőjogi védelem igénye. Jelen dolgozat ezen különös jelentőséggel bíró, a társadalomban történő változásokra érzékeny, azokat adekvátan visszatükröző deliktumok közül a nemi szabadság, a szexuális önrendelkezési jog elleni legsúlyosabb támadást megtestesítő szexuális erőszak vizsgálatára vállalkozik, annak jogdogmatikai kérdéseire fókuszálva, mindeközben kitérve a történeti előzményekre, a releváns fogalmak evolúciójára, a napjainkban zajló alkotmányjogi vívmányokra, amelyek mind alátámasztják azt a megállapítást, miszerint a folytonos változások mellett – illetve azoknak...

 19. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása a jogalkalmazás tükrében

  Pozsonyi, Éva
  A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok mindig is jelen voltak, a kereskedelemmel valószínűleg egyidősek, és mindig meg-megújuló formát öltenek éppen ezért tartom fontosnak nyomon követni a vonatkozó szabályozás kialakulását, áttekintve és értelmezve az Európai Unió Bíróságának releváns ítéleteit. Ezt követően pillantást szeretnék vetni a legfontosabb irányelvet hazai jogunkba implementáló jogszabályra, végül pedig a jogalkalmazás tükrét megcsillantva jogesetek és határozatok ismertetésével szeretném bemutatni a minden körülmények között tilalmazott gyakorlatokat.

 20. Alternatív vitarendezési módszerek a magyar munkajogban és azok alkalmazása a gyakorlatban

  Szanyi, Adrienn
  A dolgozat középpontjában a munkaügyi vita békés feloldásának módszerei szerepelnek. Az alternatív vitarendezési rendszer mind elméleti perspektívából, mind gyakorlati szemszögből megvizsgálásra kerül. Elméleti aspektusból az alternatív vitarendezési eljárások tipizálását, előnyeit, hátrányait, a munkajog terén leginkább alkalmazott alternatív konfliktusrendezési formákat részletezem. Gyakorlati szemszögből különös hangsúlyt fektetek a 2016. november 01. óta a kollektív munkaügyi érdekviták rendezésében közreműködő Munkaügyi Tanácsadói és Vitarendező Szolgálat bemutatására, ami tanácsadást, egyeztetést, békéltetést, közvetítést és döntőbíráskodást végez. Az egyes vitafajták determinálják a megoldásukra legalkalmasabb vitarendezési eljárást, ezért az anyagi jogi kérdéskörbe tartozó munkaügyi vita meghatározása, rendszerének (jogvita-érdekvita, egyéni-kollektív) áttekintése is szerepel a dolgozatban.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.