Recursos de colección

Document Server@UHasselt (58.026 recursos)

Repository of the University of Hasselt containing publications in the fields of statistics, computer science, information strategies and material from the Institute for behavioural sciences.

Eindverhandelingen 2007-2008

Mostrando recursos 1 - 13 de 13

 1. Afschatting van lichtinval op gefotografeerde objecten met toepassing voor hervisualisatie en herbelichting

  Arkoudopoulos, Athanasios

 2. Allochtoon ondernemerschap in Limburg

  Arslan, Oguzhan
  In België en meer specifiek in Limburg wonen er heel wat allochtonen. Steeds meer allochtonen zetten bovendien de stap tot het ondernemerschap. Toch is het een groep van ondernemers waarover weinig bekend is. Nochtans zijn ondernemers van groot belang voor de reguliere tewerkstelling. Het doel van deze eindverhandeling is meer inzicht verwerven in de groep van allochtone ondernemers. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 'wat is de positie van de allochtone ondernemers in Limburg?' Meer specifiek wordt er onderzoek gedaan naar de sociale, economische en historische positie van de allochtone ondernemers. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en...

 3. Werkloosheidsproblematiek in Vlaanderen. Gevalstudie : Genk

  Mantels, Kristof
  De toenemende vergrijzing en ontgroening van de Vlaamse bevolking zorgen steeds meer voor een krapte op de arbeidsmarkt. Toch zal daardoor het werkloosheidsprobleem niet vanzelf opgelost geraken. Er dient in Vlaanderen vooral iets gedaan te worden aan de werkloosheid bij jongere, die hoger ligt dan bij de oudere leeftijdsgroepen. In een eerste deel van de literatuurstudie wordt aangetoond dat de hogere werkloosheidsgraad bij de jongeren vooral te wijten conjunctuurgevoeligheid, laaggeschooldheid, en allochtone afkomst. In het tweede deel van de literatuurstudie worden de acties ter bestrijding van de jongerenwerkloosheid besproken. We onderscheiden het "Steden- en gemeentenplan", "Afwisselend leren en werken" en...

 4. Bedrijfs-economische aspecten van oenologie. Gevalstudie : opstellen van een ondernemingsplan voor een startend familiaal wijnbouwbedrijf

  Kalavris, Tania
  Opmerking aan de drukkerij: gelieve van de bijlagen slechts 5 exemplaren te drukken. Hartelijk bedankt!

 5. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het verenigingslandschap in Sint-Truiden

  GOVAERTS, Sabrina; Missotten, Sofie
  In het eerste hoofdstuk van deze eindverhandeling beschrijven we de probleemstelling. We verduidelijken in het kort het probleem en lichten de centrale onderzoeksvraag en deelvragen toe. In het tweede hoofdstuk beschrijven we het conceptueel model en het onderzoeksopzet en proces. Het derde hoofdstuk van dit onderzoek zal over de boekhouding van verenigingen met betrekking tot de nieuwe vzw -wetgeving gaan. Door middel van een literatuurstudie worden de boekhoudkundige regels van verenigingen uiteengezet. Vervolgens worden in hoofdstuk vier de resultaten met betrekking tot de boekhouding van de enquêtes besproken. In hoofdstuk vijf van ons onderzoek wordt de volledige enquête geanalyseerd en worden de...

 6. Mogelijke maatregelen om de CO2-uitstoot in het internationaal transport (lucht- en scheepvaart) te reguleren

  Bayrak, Yavuz
  Deze eindverhandeling bespreekt de situatie van de internationale vervoerssectoren aangaande het globale klimaatbeleid.In het inleidende hoofdstuk zullen we een schets maken van de situatie vooraf.Verder zullen we proberen diegenen die iets willen doen aan het probleem,mogelijke oplossingen aanreiken.Nadat we elke sector apart hebben onderzocht op algemene karakteristieken,de overkoepelend bevoegde organen,de uitstoot van soort van broeikasgassen van de sector en de mogelijke manieren van toewijzing van de uitstoot zijn we uiteindelijk toegekomen tot mogelijke maatregelen ter matiging van de uitstoot of anders gezegd mitigatie.Uit dit onderzoek is dan ook naar voren gekomen dat een efficiënte manier om rekening te houden met...

 7. De "Brownfields"-regeling. Een vernieuwde aanpak voor verlaten industriële complexen : Brownfieldontwikkeling als business

  Aerts, Caroline
  Bedrijventerreinen en terreinen voor huisvesting, recreatie, natuur' worden steeds schaarser en bijgevolg duurder. Toch omvat Vlaanderen heel wat verlaten (verontreinigde) gronden, vroeger gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden, die een potentieel hebben voor hergebruik. De herontwikkeling van deze zogenaamde brownfields wordt vaak bemoeilijkt door (mogelijke) verontreiniging en de gronden kunnen slechts opnieuw in gebruik gesteld worden door middel van structurele maatregelen. Het herontwikkelen van deze terreinen zorgt bovendien, naast het vergroten van het aanbod van gronden voor industrie, woonwijken' voor de heropleving van de buurt: het onveiligheidsgevoel en het door de vervuiling veroorzaakte gezondheidsrisico verdwijnen, er worden nieuwe jobs gecreëerd' Ondanks...

 8. Outsourcing van logistieke functies in de automobielsector

  Avermate-Vranken, Leen
  De veranderende marktomgeving gekenmerkt door stijgende globalisatie, wegvallen van handelsbarrières en stijgende klanteneisen spoort bedrijven aan nieuwe strategieën toe te passen. Outsourcing van logistieke functies is één van de strategieën die recent veelvuldig wordt toegepast. Een goede beheersing van de logistieke processen is immers een belangrijk vereiste. Het opzet van deze eindverhandeling is bijgevolg inzicht te verkrijgen in de factoren die een rol spelen bij outsourcing van logistieke functies. De nadruk ligt op de automobielsector. In een eerste fase komt een grondige literatuurstudie aan bod. Vervolgens wordt in een tweede fase het praktijkonderzoek besproken. Hierbij vindt een toetsing plaats tussen...

 9. Marktanalyse van biobrandstoffen voor personenwagens

  Bemelmans, Chantal
  Het gebruik van fossiele brandstoffen voor transport brengt verschillende negatieve effecten met zich mee. Eerst en vooral zorgt de aanhoudende stijging van de olieprijs voor ongezien hoge brandstofprijzen. Volgens de Energy Watch Group (2007) heeft de productie van olie in 2006 wereldwijd een absolute piek bereikt en zal zij enkel nog afnemen. Een tweede negatief effect van het gebruik van fossiele brandstoffen is de afhankelijkheid van de import van ruwe olie. Als er zich spanningen voordoen in grote olieproducerende landen, dan heeft dat een effect op de olieprijs. Zo waren er in de jaren 70 twee grote oliecrisissen. Een derde...

 10. Revolutie in het distributiebeleid van supermarkten. Een onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen aan de toenemende vergrijzing

  Beckers, Stephanie
  De vijftigplussers maken een steeds groter gedeelte van de bevolking uit en dit betreft geen kortstondige trend. Toch wordt de vergrijzing slechts zelden vanuit een positieve invalshoek benaderd. Dit is spijtig aangezien veel sectoren er voordelen zouden kunnen uithalen. Senioren worden door bedrijven nog niet beschouwd als een belangrijke en aparte doelgroep met eigen noden en wensen. Meer dan 95% van alle lopende marketingcampagnes is nog steeds gericht op mensen jonger dan 50 jaar. Dit is merkwaardig aangezien vijftigplussers 36,29% van de Belgische bevolking uitmaken. De redenen voor het gebrek aan aandacht voor senioren die onderzoekers aangeven betreft dat er...

 11. Mogelijkheden voor warmtekrachtkoppeling in de residentiële sector. Gevalstudie voor een appartementsgebouw

  Beckers, Yordi
  Eén van de vele aspecten van duurzame ontwikkeling is een duurzame energieproductie. Naast hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht, kan ook warmtekrachtkoppeling (WKK) bijdragen aan een duurzamere energieproductie. WKK is een technologie waarbij warmte en elektriciteit gelijktijdig opgewerkt worden door één machine. Een WKK kan verschillende voordelen hebben op energetisch en ecologisch gebied. Het belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om brandstof te besparen in vergelijking met een referentietechnologie. Naast deze voordelen zijn er nog redenen die pleiten voor het gebruik van warmtekrachtkoppeling, zoals de vermeden externe kosten. Om het gebruik van WKK aan te moedigen beschikken de overheden over...

 12. Corporate risk reporting practices in annual reports of Belgian companies - Intelligent risks or risky intelligence? -

  Michiels, Anneleen
  Deze studie tracht te onderzoeken op welke manier Belgische beursgenoteerde bedrijven rapporteren over hun risico's en over de manier waarop ze met deze risico's omgaan. De steekproef bestaat uit 46 Belgische bedrijven genoteerd op Euronext. Om de hoeveelheid risico-informatie in de jaarverslagen van 2006 te meten, is de methode van inhoudsanalyse gebruikt. De resultaten bevestigen dat de risicorapportering-score significant verschilt voor de industrieën in de steekproef. Vervolgens kan geconcludeerd worden dat grotere, minder winstgevende bedrijven met een hoge beta meestal veel informatie over risico's vrijgeven in hun jaarverslag. Ten slotte blijk dat bedrijven waar een risicocomité aanwezig is en waar...

 13. Ontwikkelen van analytische haalbaarheidsmodellen voor het multimodaal vervoer

  Merckx, Yannick
  Transport speelt een uiterst belangrijke rol in onze Belgische economie. Vlaanderen, en vooral Limburg, worden meer en meer beschouwd als de logistieke 'gateway' van Europa. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste ligt Vlaanderen centraal binnen Europa en in de 'Blue Banana'. Ten tweede beschikt Vlaanderen over een goede transportinfrastructuur, namelijk een der dichtste wegen- en binnenvaartnetwerk van Europa, de Antwerpse, Zeebrugse en Gentse havens, de luchthavens te Zaventem, Chaleroi en Oostende, etc. Het gevolg is dat Europa relatief makkelijk bediend kan worden vanuit Vlaanderen. Vandaar dat de Vlaamse logistieke regio gekenmerkt wordt door het hoogste aantal distributiecentra per vierkante...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.