Recursos de colección

DEA @ DEENK (207.230 recursos)

Multidisciplinary repository to represent scientific life of the University of Debrecen and to archive regionally important documents of the Library.

Mostrando recursos 1 - 20 de 20

 1. Készletcontrolling egy magyarországi működő kisvállalkozásnál

  Katona, Dávid
  A 21. század első évtizedeire a gazdasági élet minden területén beigazolódott és kiteljesedett a sokat hangoztatott megállapítás: „az információ hatalom”. Manapság szinte egyik piac sincs megkímélve a folytonos, olykor nagyon gyors változásoktól, és csak azok a vállalatok maradhatnak versenyképesek, akik a lehető leggyorsabban reagálnak, sőt előre látják a piaci folyamatok változását. Mind a külső-, mind a belső információszerzés tehát kulcsfontosságúvá vált a vállalatok életében, aminek következménye lett a controlling, mint vállalati funkció kialakulása és fejlődése. Hazánkban sokáig csak a nagyvállalatoknál hallhattunk erről, és azt is gyakran félreértelmezve, összekeverve a szerepét a belső ellenőrzésével. Az utóbbi évtizedben azonban a globális trendeket követve...

 2. Hibridkukorica előállítás gazdasági elemzése adott vállalkozás példáján keresztül

  Török, Lilla
  A dolgozat a hibridkukorica előállításának gazdasági oldalát vizsgálja, egy magyarországi vetőmag-előállító vállalkozás példáján keresztül. Részletesen leírja a vetőmag-előállítás technológiáját, a hozzá kapcsolódó szükséges ráfordításokat és termelési értéket. Üzemgazdasági kalkulációs modell segítségével elemzi a különböző hatékonysági mutatókat a vállalkozás termelését illetően.

 3. Adott vágócsirke hizlaló telep komplex gazdasági elemzése

  Szántó, Csaba
  Dolgozatom egyik fő célkitűzése, hogy az elmúlt 2 év (2015-2016) eredményei alapján összehasonlítsam a telepen lévő 15 istálló hatékonyságát, méretüknek megfelelően összesítve, melyek 3 csoportra oszthatóak méretüket tekintve (6db 450 m2, 6db 800 m2, 3db zöldmezős 1800 m2), majd ezt követően az elmúlt 5 év eredményei alapján értékelem a céget rotáció szinten, és vetem össze hazai és nemzetközi adatokkal. Másik fő célom a 3db zöldmezős 1800 m2-es istálló beruházás-gazdaságosságának vizsgálata.

 4. A Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemének gazdasági értékelése

  Horváth, Andrea
  Dolgozatomban a megújuló energia, azon belül is a mezőgazdasági biogáz üzemekben előállított biogáz és melléktermékeinek hasznosítását vizsgáltam meg, kitérve a hazai és európai helyzetre. Konkrét számításaimat a hajdúszováti székhelyű Szováti Sertés Zrt. biogáz üzemére vonatkoztatva végeztem el. Számításaim célja, a villamos energiával kapcsoltan keletkező hulladékhő kihasználásának maximalizálása. Érintőlegesen foglalkoztam biometán előállítás lehetőségével is.

 5. Az őshonos magyar szürke marha tenyésztésének/tartásának gazdasági értékelése

  Páll, Emese Aranka
  A marhahústermelés és a szürke marha ágazat rövid és hosszú távú gazdasági viszonyainak ökonómiai elemzése és a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szürke marha tartástechnológiájának értékelése, mivel ez a társaság a génmegőrzésen túl a tájvédelem, a környezetvédelem, és az idegenforgalmi tényezőket is figyelembe veszi. A társaság gazdálkodása tartástechnológiájának köszönhetően adott gazdasági-, társadalmi körülmények között biztos jövedelmi helyzetben van és ezáltal működése a jövőre vonatkozóan is biztos fennmaradást eredményez. Általános célkitűzéseim megvalósításához konkrét feladatokat rendeltem el és a Társaságnál végzett adatgyűjtésem után a Debreceni Üzemtani Iskola tervezési/elemzési módszertanának állattenyésztési tervlapjai alapján kalkulációs modellt készítettem. Ezen módszer segítségével a gazdaság ökonómiai...

 6. Javaslatok egy vállalkozás takarítási üzletágának reformjára

  Burai, Ágnes
  Dolgozatomban egy debreceni székhellyel működő, az ország nagy részén tevékenykedő vállalkozás takarítási üzletágának helyzetét vizsgáltam. Célkitűzést fogalmaztam meg az üzletág problémáinak bemutatására, a vállalkozás piaci pozíciójának javítására szolgáló javaslatok meghatározására. A vizsgált vállalkozás elhelyezését tág környezetében a PEST modell segítségével végeztem, majd PORTER öttényezős modellje lehetővé tette az üzletági környezet és a benne tevékenykedő versenytársak elemzését. A versenytársak és üzleti környezet mélyreható vizsgálatát követően, a problémák meghatározására fókuszáltam. Majd a problémafa módszer segítségével ok-okozati összefüggéseket kerestem, amiből célokat fogalmaztam meg. A célmeghatározás folytatásaként, a megvalósítás eléréséhez szükséges lehetséges lépésekre tettem javaslatot.

 7. A Kis-Piac Térségi Termelők Boltjának fellendítése Berettyóújfaluban

  Laura Cintia, Harasztosi
  A gyakorlatomat a Kis-Piac Térségi Termelők Boltjában töltöttem. A bolt a Szentpéterszeg Községi Önkormányzatban elindult Start-munkaprogram keretében megalapított Szociális Szövetkezet által jött létre. A Kis-Piac társtulajdonosi viszonyban áll a Szentpéterszeg Községi Önkormányzattal. Ez a Start-munkaprogram a környező településeken is elindult, és a településeken a közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségek, gyümölcsök, saját készítésű száraztészták, valamint egyéb kézműves termékek kerülnek be a Kis-Piac térségi termelők boltjába eladásra. Innen is kapta a ,,térségi termelők” nevet. A Kis-Piac Térségi Termelők Boltja, mint ahogy a nevében is benne van, a környező települések kézműves termékeinek, valamint zöldségeinek, és gyümölcseinek árusításával foglalkozik. Berettyóújfaluban ez az első olyan bolt, amelynek a...

 8. A Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. baromfi telepének naturális és ökonómiai mutatóinak elemzése

  Laczkó, Viktória
  Dolgozatom témájául a baromfi ágazatot választottam, azon belül a brojlercsirke hizlalást. Célom volt egy működő vállalaton keresztül elemezni, a vágócsirke hizlalás naturális és ökonómiai mutatóinak alakulását, valamint azt hazai és nemzetközi viszonyok között összehasonlítani. Szakdolgozatom szakirodalmában a baromfi ágazat nemzetközi és hazai helyzetét kívántam ismertetni. Eredményeim alapján kijelenthető, hogy az adott vállalat hazai viszonyok között versenyképes. Nemzetközi szinten viszont még elmaradást mutat.

 9. Debreceni étteremnyitás gazdasági megítélése

  Pajti, Judit
  A dolgozatomban egy induló étterem gazdasági elemzését készítettem el, azzal a céllal, hogy meghatározzam, hogy Debrecenben gazdaságos e vendéglátóhelyet létrehozni és üzemeltetni. Meghatároztam, hogy az üzleti környezet és a saját adottságok révén van-e a vállalkozásnak realitása. Célom az volt, hogy meghatározzam a vállalkozás indítás beruházási költségeit (kezdeti tőkeigényét), valamint a működés időszakának bevételeit, költségeit és eredményeit.

 10. Az olajtök termesztés gazdasági jelentősége egy családi vállalkozásban

  Barócsi, Dominika
  Dolgozatomban az olajtök termesztés gazdasági jelentőségét vizsgálom egy családi vállalkozás tekintetében. Ismeretem az olajtök általános jellemzőit, valamint a termesztés folyamatát, szó kerül az olajtök megjelenésének világ és magyarországi viszonylatban. Továbbá felhasználásának lehetőségeit is taglalom. A vizsgált vállalkozás kb. 200 hektáron foglalkozik tökmag előállításával. Az eredmények elemzése során sor került a betakarítást követő folyamatok tisztázására. A vállalkozás olajtök termesztésének jelentőségét jövedelmezőségi mutatók segítségével támasztom alá. Adatok feldolgozásánál költséghaszon elemzést vettem alapul.

 11. Egy szántóföldi növénytermesztő családi gazdaság ökonómiai elemzése

  Gindele, Péter
  A családi gazdálkodás nem csak egy mezőgazdasági tevékenységet folytató üzleti vállalkozás, hanem a vidéki életforma szerves része. Agrár-ökonómiai megközelítésben a családi gazdaság családi tőkén alapuló, családi munkaerő foglalkoztatására törekvő, mezőgazdasági termelőtevékenységre szakosodott üzleti kockázatot viselő vállalkozási forma, amely megteremtheti a család jövedelmét. A család megélhetése, életszínvonala a családi gazdaság jövedelemtermelő- és eltartó-képességétől függ. A dolgozatban egy szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó családi gazdaság jövedelmi helyzetét elemeztem, melynek során az ágazatonkénti jövedelemtermelő-képesség alapján – az eredményeket összesítve – meghatároztam a családi gazdaság eltartóképességét.

 12. A vágócsirke hizlalás naturális és ökonómiai mutatóinak vizsgálata eltérő technológiai színvonal mellett

  Béres, Evelin
  A dolgozat fő célkitűzése a vágócsirke hizlalás technológiai hátterének termelési és ökonómiai mutatókra gyakorolt hatásainak értékelése adott vállalkozás két eltérő technológiai színvonalú brojler telepének összehasonlítása alapján. Ehhez kapcsolódóan két hipotézist fogalmaztam meg. H1: A magasabb technológiai színvonalú telep kedvezőbb termelési paramétereket eredményez. H2: A technológiai színvonal okozta különbség a gazdasági mutatókban is kimutatható, a korszerűbb telep nagyobb jövedelemtermelő képességgel bír.

 13. A Tranzit-Food Kft. termékértékesítési tendenciáinak elemzése

  Kerti, Bianca
  Dolgozatom révén Olvasóm figyelmét a hazai élelmiszeripar jelentőségére szerettem volna felhívni. A Tranzit-Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft. tevékenysége által a hazánkban jelenlévő húsfeldolgozás-, tartósítás-, húskészítmények gyártása élelmiszeripari alágazat ismertetésére kerítettem sort. A Társaság liba-, kacsa-, csirke feldolgozóipari tevékenységet végez. Az értékesítés általános tendenciáinak ismertetését követően, elemzésem középpontjába a termékértékesítésből származó nettó árbevételt befolyásoló hatások vizsgálatát állítottam. Az elemzés a láncbehelyettesítéses módszer segítségével ment végbe.Az analízis eredményeképp megkaptam az egyes befolyásoló tényezők által kiváltott pozitív, illetve negatív hatásokat. A negatív befolyásoló érővel rendelkező hatások kiküszöbölésére a következtetések levonása részben javaslatot tettem.

 14. A könyvelői feladatok bemutatása a Pure Energy Kft-nél, a mezőgazdasági könyvelés példáján keresztül

  Szopkó, Tímea Irma
  Záródolgozatomban bemutatásra került az általam gyakorlati helynek választott Pure Energy Kft megalakulása, fejlődése, szerkezete. Az ott tanult könyvelési tevékenység folyamatát mutatom be. Külön részletezem a könyvelés egyes lépésit. Kitérek a mezőgazdasági ágazat, azon belül az őstermelői tevékenységet folytatók adózási lehetőségeire a könyvelésben. Ismertetem a mezőgazdasági könyvelés sajátosságait. A Pure Energy Kft könyvelőirodája, Karcag egyik legsokoldalúbb ügyfélkörével rendelkezik.

 15. A tejszűrőpapír értékesítés hatékonyságának növelése a debreceni Bimf Kft.-nél

  Komaság, János
  Gyakorlati időm alatt rengeteg hasznos dolgot tanultam és úgy vélem, hogy ezek a tapasztalatok nagy mértékben hozzá fognak járulni a későbbi munkáihoz. Minden olyan információt és támogatást megkaptam a cégtől, ami segített megírni ezt a szakdolgozatot. Szerencsésnek mondom magam, mivel ez idő alatt, minden a szemem előtt zajlott, ezáltal betekintést nyertem minden egyes folyamatba. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy nekem is sikerült hozzájárulnom a vállalati folyamatok javulásához, és minden építő jellegű ötletemet örömmel vettek. Dolgozatommal remélem sikerült rávilágítani a Bimf Kft. értékesítési folyamataiban lévő még kihasználatlan lehetőségekre, és a kívülálló szemével elemezni a cég működését. Úgy gondolom indokoltnak tűnik a marketing...

 16. A NAGISZ Zrt. bérpolitikája, CAFETERIA rendszere, kedvezményes dolgozói számlacsomag felülvizsgálata

  Kárai, Lajos Dániel
  A szakmai gyakorlatomat a NAGISZ Zrt-nél töltöttem. A közel 70 éves múltra visszatekintő vállalat , mint anyavállalat hét jogilag önálló leányvállalatának menedzselésében és finanszírozásában vállal komoly szerepet. A NAGISZ Zrt. és leányvállalatai több, mint 1 100főt foglalkoztatnak, ezáltal a térség egyik legnagyobb munkáltatója. Dolgozatomban a cég bérköltségének alakulását mutattam be 2011-2015. évekre vonatkozóan. Bérpolitikáját , javadalmazási rendszerét ismertettem. Sikerült egy problémát is feltárnom. A gyakorlati időm jó részében ezen probléma kijavításán dolgoztam.Ezáltal hozzájárulhattam a vállalat költségeinek csökkentéséhez, nyereségének javításához.

 17. A NYÍRERDŐ NYÍRSÉGI ERDÉSZETI ZRT. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSE

  Lovász, László
  Összefoglalás Záródolgozatom első fejeztében ismertettem az erdő fogalmát, védelmének fontosságát, valamint az erdőgazdálkodás erdővédelemben betöltött szerepét és az ezt támogató intézményrendszert. Bizakodásra ad okot, hogy az erdőgazdálkodók a jövedelmező gazdálkodás mellett egyre inkább előtérbe helyezik a védelmi és a közjóléti célokat, egyre inkább a fenntartható erdőgazdálkodásra törekednek. A fenntartható erdőgazdálkodás révén pedig, ami szükségszerűen egy intenzív erdőtelepítési és erdőfelújítási tevékenységet jelent, az erdős területek aránya egyaránt nő az Európai Unió és hazánk területén is. Az erdős területek arányának növekedése mellett az előfakészlet mennyisége is folyamatosan emelkedik. A Nyírerdő Zrt. az Észak-alföldi Régióban elsőként lett az FSC védjegy tulajdonosa Magyarországon, mely bizonyítja...

 18. Iktatás a földhivatalokban

  Stelin, Cintia Mária
  Szakdolgozatomban megpróbáltam bemutatni, hogy a földhivatali munka mennyire szerteágazó és sokrétű. Ismertettem a telekkönyvi nyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás kialakulásának történetét, valamint napjainkig tartó folyamatos fejlődését és korszerűsítését, az osztrák telekkönyv mintájára való bevezetését, az állami földnyilvántartás kialakulásának okát és a főbb jellemzőit. Bemutattam a földügyi szakigazgatás szervezeti felépítését, a földhivatalok általános feladatait és a Mátészalkai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, az itt használt hagyományos, manuális iktatásokat és nyilvántartásokat, valamint ezek fejlődését és teljes átalakulását. . Bemutattam a hivatal feladatait napjainkban, illetve javaslatomat az irattár korszerűsítésére körzetünkben, amire igazán nagy szükség lenne, valamint a korszerűsítés és integrálás esetleges és valós negatív hatásait. Ismertettem...

 19. Webkereskedelem alakulása a debreceni Digitalko webáruháznál

  Gulyás, Bettina
  A gyakorlatomat a Frektan Kft., Digitalko nevű webáruházánál töltöttem. Ez a cég szórakozató elektronikai termékek értékesítésével foglalkozik. A dolgozatomba a Digitalkonál végzett feladataimat írtam le.

 20. A minőségi húsmarha-előállítás az újszentmargitai Kiscserepes tanya egyéni vállalkozásnál

  Szücs, Máté
  A 14 hetes szakmai gyakorlatomat az újszentmargitai Kiscserepes tanya egyéni vállalkozásánál töltöttem. A vállalkozás állattenyésztéssel, szarvasmarhával foglalkozik. Azon belül is a húsmarha tenyésztéssel. Az én legfőbb feladataim közé tartozott, hogy megismerjem az értékesítés munkafolyamatát és azt segítsem. Bemutattam a dolgozatomban a vállalkozást és a gazdaság által tenyésztett limousin szarvasmarha fajtának a jellemzését. Emellett a minőségi húsmarha előállítását vizsgáltam. Ehhez feltérképeztem a vállalkozás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Majd az értékesítés munkafolyamatát vezettem le. Tapasztalataim szerint a minőségi húsmarha- előállítása rendkívül hosszú időt és nagy odafigyelést igényel, ami az állatok szaporításától kezdődik és annak az értékesítéséig tart.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.