Monday, July 6, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (24) Ciencias de la Vida

Mostrando recursos 181 - 200 de 1,124

181. Caracterización reológica y microbiológica, y cinéticas de deterioro en cremogenado de melocotón - Garza Garza, Salvador
A partir dels anys 60 el desenvolupament de la fruticultura a Espanya va experimentar una gran expansió fins el punt d'adquirir una importància significativa respecte a altres sectors agraris. Segons dades de l'Anuari d'Estadística Agrària 1992 (MAPA, 1994), l'any 1989 Espanya tenia una superfície agrària útil (SAU) de 24.740.500 ha., de la qual es dedicava als conreus llenyosos un total de 3.875.500 ha. A Catalunya, d'una superfície agrària útil de 1.106.000 ha, es van dedicar un 33% a conreus llenyosos, els quals van suposar el 40% del valor de la producció final agrícola (DARP, 1993). Referent al conreu del préssec,...

182. Influencia del material vegetal y del riego por aspersión en la coloración de variedades rojas de manzana (Malus domestica Borkh) - Iglesias Castellarnau, Ignasi
S'ha aprofundit en l'estudi dels principals mecanismes bioquímics que intervenen en la coloració de varietats vermelles de poma, i de la influència que en els mateixos exerceixen els factors ambientals, especialment la temperatura i el material vegetal. Així, s'ha estudiat l'efecte que té en la coloració la modificació de les condicions ambientals mitjançant el reg per *aspersión; per altra banda s'ha avaluat el comportament *agronómico de noves varietats, en el que es refereix fonamentalment a la millora del color, respecte a unes altres tradicionalment conreades.

183. Análisis de micotoxinas aminopolihidroxiladas - Velázquez González, Carlos A.
En el present treball de tesi s'han abordat diversos aspectes que fan referència a l'anàlisi d'unes micotoxines aminopolihidroxilades, les fumonisines. L'estudi portat es poden resumir en el contingut dels cinc punts següents.1. Obtenció de fumonisines a partir d'extractes de conreus de Fusarium proliferatum. Amb això es cerca obtenir fumonisines per a ser emprades com patrons i incorporar millores en els mètodes d'extracció i purificació ja proposat per altres autors. Les modificacions que s'assagen consisteixen a utilitzar sistemes cromatogràficos amb major resolució com l'ocupació de cromatografia "flash", amb la que es va poder assolir una millor separació dels productes desitjats en...

184. Dinámica sucesional tras el abandono y recuperación del matorral mediante pastoreo controlado. Experiencia en un sector de la montaña de León - Álvarez Martínez, Javier
Les característiques orogràfiques i climàtiques del territori espanyol exigeixen que la utilització del sòl en gran part del mateix, degui portar-se a terme amb un criteri de conservació dels recursos. La seva òptima gestió s'aconsegueix en molts casos amb la intervenció de sistemes ramaders extensius fonamentats en explotacions de baix cost. No per això resulta fàcil el seu maneig, a l'interaccionar múltiples factors que impliquen un elevat nivell de coneixements. En els sistemes ramaders extensius, el pastizal herbaci és el recurs que juga un paper més destacat com abastidor d'aliment durant llargues èpoques de l'any, tant per als ungulados domèstics...

185. Utilización de feromonas en la predicción fenológica de Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae) - Izquierdo Casas, Josep I.
Utilització de feromones en la predicció fenològica de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Helicoverpa (=Heliothis) armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) és un insecte plaga clau en conreus de tomàquet i clavell a l'aire lliure al Delta del Llobregat i Maresme. La millora dels sistemes de control d'aquest lepidòpter plaga passa per l'obtenció de mètodes senzills per a definir les densitats presents a fi de racionalitzar la presa de decisions d'intervenció. Els mostreigs d'estats inmadurs -ous i larves- sobre planta són una possible via, però el seu cost econòmic és molt elevat. Les trampes de feromones podrien ser una eina útil per...

186. Les feromones sexuals en el control dels barrinadors del blat de moro Ostrinia nubilalis Hbn. I Sesamia nonagrioides Lef. - Sans i Badia, Albert
En aquesta tesi es tracten diversos aspectes referents a les feromones sexuals dels barrinadors del blat de moro Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides. El treball s'ha dividit en quatre capítols.1) Estudi de la feromona sexual d'O. nubilalis. Aquest piràlid es caracteritza per l'existència de diferents races feromonals que difereixen en la composició relativa dels acetats de (Z)- i (E)-tetradecenil en la seva feromona. Donat que la distribució geogràfica d'aquestes races no és uniforme, s'han estudiat les poblacions existents en el nordest de la península Ibèrica. Mitjançant estudis d'anàlisi d'extractes de glàndules de femelles, de bioassajos en electroantenografia (EAG) i de...

187. Influencia del hábito de crecimiento sobre el comportamiento agronómico y fisiológico del Triticale Hexaploide (Xtriticosecale, Wittmack) - Santiveri Morata, Paquita
El triticale, primer cereal creat per l'home, és un conreu desenvolupat, fonamentalment, en la segona meitat d'aquest segle. En el nostre país, la majoria de varietats enregistrades s'han obtingut a partir de germoplasma procedent de CIMMYT. El fons genètic és reduït, pel que la millora d'aquesta espècie necessita la recerca de noves fonts de variabilitat. En aquesta tesi, s'avalua el comportament de línies procedents de CIMMYT, de cicle de primavera i insensibilitat al fotoperíode, i de genotips procedents de Centre Europa, amb el propòsit de conèixer els recursos genètics disponibles en aquesta espècie. També es pretén valorar les característiques agronòmiques...

188. Estructura de virulència de la població Erysiphe graminis f.sp. hordei - Segarra Bofarull, Joan
Es va caracteritzar la interacció genètica del sistema Erysiphe graminis / Hordeum vulgare subsp. vulgare a Catalunya, a través dels caràcters de virulència/avirulència i resistència/susceptibilitat, amb l'objecte d'una millor utilització de la resistència raça-específica pel control d'aquesta malaltia.S'obtingueren 11 mostres aleatòries de la població aèria d'espores mitjançant una 'Schwarzbach jet spore sampler'. En un total de 948 colònies individuals s'analitzà al laboratori la virulència sobre un conjunt de genotipus amb els al.lels de resistència Mla1, Mla3, Mla6, Mla7, Mla9, Mla12, Mla13, Mlk, Mlg, mlo, Ml(La) i Mlh. Part d'aquestes colònies s'analitzaren també amb la resta de les resistències incloses en...

189. Depredadors autòctons per al control biològic de Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) en conreus hortícoles - Riudavets, Jordi
L'activitat hortícola al litoral mediterrani peninsular es desenvolupa seguint cicles de cultiu on alternen conreus a l'aire lliure i conreus protegits, en els quals es combinen una gran diversitat d'espècies vegetals. En aquesta zona es dóna un clima de transició entre el clima temperat i el tropical sec, amb estius calorosos i hiverns suaus. Amb aquestes condicions climatològiques i contràriament al que passa al centre i nord d'Europa, a la regió mediterrània molts organismes vius no aturen la seva activitat durant l'hivern o només l'aturen durant un període molt curt o en certs moments de l'estiu. En aquesta situació de...

190. Agrupación de poblaciones locales de maíz (Zea mays L.) mediante caracteres morfológicos y parámetros ambientales - Ruiz De Galarreta Gómez, José Ignacio
La classificació de les plantes conreades no ha progressat tan ràpidament com la de les espècies vegetals espontànies, sent la principal raó d'aquesta diferència, l'existent al seu torn, en el tipus de variació que es troba en les dos categories de plantes. En la naturalesa la variació és generalment discontínua, mentre que en les espècies conreades aquest tipus de variació és excepcional i no solen existir línies definides de demarcació entre les varietats que componen una espècie conreada.Existeixen dos conceptes diferents en la classificació de les plantes conreades: classificació botanica que determina el rang bàsic d'espècies i classificació agrícola, fonamentada...

191. Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad - Isla Climente, Ramón
La superfície agrícola del nostre planeta afectada per salinitat i/o alcalinitat és de prop de mil milions d'hectàrees (Szabvolcs, 1989) varia, segons les fonts consultades, des de valors de 230 milions fins gairebé mil milions d'hectàrees (Epstein et al., 1980), estant present en tot s els continents. Altres estimacions (Reeve i Fireman, 1967) indiquen que un terç de la superfície mundial de baix reg (unes 230 milions d'hectàrees) es troben afectades en major o menor grau per la salinitat. A pesar de les discrepàncies en les xifres, pel fet que es tracta de meres estimacions i no a a el...

192. Variabilidad genética y selección de la prolificidad en porcino - Alfonso Ruiz, Leopoldo
L'eficiència en la producció de carn magra és el principal objectiu de la millora genètica porcina (Brascampi De Vries, 1992). D'entre els caràcters que determinen l'eficiència d'aquesta producció - la velocitat de creixement, el percentatge de magre de la canal, l'eficàcia en la conversió de l'aliment i el nombre de garrins criats per truja i any - fins fa pocs anys sols els tres primers formaven part de l'objectiu de selecció en la majoria de les poblacions europees (Webb i Bampton, 1989). Això no obstant, la situació ha anat canviant; el nombre de garrins criats per truja i any ha...

193. Estudio de los cambios en la mucosa colónica de rata y cinética celular durante la carcinogénesis experimental inducida con 1,2-Dimetilhidracina - Piñol Felis, Carme
El càncer colorrectal és la tercera causa de mortalitat i morbiditat en els països occidentals. En el passat la informació relacionada amb aquesta alteració s'ha derivat en gran mesura de l'observació clínica. La dificultat de realitzar estudis prospectius dels factors etiopatogènics del càncer de còlon humà, fa necessari la inducció de neoplàsia colòniques experimentals en animals amb carcinogen químics.Aquests estudis han aportat mitjans addicionals per a investigar algunes de les característiques biològiques d'aquests tumors. La 1, 2-Dimetilhidracina és un carcinogen efectiu i selectiu de còlon en injecció subcutània en la rata. Els tumors colònicos induïts amb DMH en rosegadors mostren...

194. Neumonía adquirida en la comunidad. Rentabilidad diagnóstica de las técnicas de detección de antígeno y genoma bacteriano en muestras obtenidas por punción transtorácica aspirativa - Ruiz González, Agustín
La pneumònia adquirida en la comunitat (NAC) constitueix una entitat en estreta relació amb el clínic. Per no ser una malaltia de declaració obligatòria resulta difícil trobar una equivalència numèrica per a aquesta afirmació. Woodhead i col·laboradors (1987), estimen que un metge general assisteix a una mitjana de 10 casos per cada 1000 habitants i any. En el nostre país, dos estudis realitzats recentment (Almirall et al, 1993 i Aguirre et al, 1993), llancen una incidència de 2.6 i 8.8 casos per 1000 adults i any, respectivament. Són nombrosos els estudis realitzats amb la finalitat de conèixer els agents causants...

195. Història natural de la hepatitis C en pacients en diàlisi - Roselló i Aubach, Lluis
En aquesta tesi s'estudia una població de pacients seropositius al VHC i en ells se'ls ha investigat els factors de risc que poden afavorir el patir aquesta infecció i a un grup se'ls ha practicat biòpsia hepàtica per via transjugular amb estidi posterior dels paràmetres histològics i factors que es relacionen amb un major mal hepàtic.S'estudia també l'evolució i pronòstic de la infecció pel VHC en aquests pacients, així com l'evolucióde la malaltia hepàtica en el posttrasplantament.

196. Influencia metabólica e importancia clínica de emulsiones lipídicas MCT/LCT versus LCT en pacientes sépticos y post-quirúrgicos sometidos a nutrición parenteral total - Rodríguez Pozo, Ángel
En el transcurs de l'evolució de la humanitat l'alimentació ha ocupat un lloc predominant. La història de l'alimentació, de fet, ha corregut paral·lela a la història de la humanitat, o, com refereix García Almansa, «la història de l'alimentació és tan antiga com la humanitat mateixa». L'ésser humà constitueix un sistema termodinàmic obert, a través del qual ha d'existir un fluxe ininterromput de matèria i energia per a mantenir la vida. La nutrició és un procés indispensable per a aquest fet. Per mitjà d'ella, l'organisme obté totes les substàncies necessàries per a l'obtenció d'energia adequada per al manteniment de les seves...

197. Estudio del contenido en ADN y cinética celular de síndromes infoproliferativos. Estudio por citometría de flujo e inmunohistoquímica - Gómez i Arbonés, Xavier
Els linfomes no hodgkinianos són un grup heterogeni de neoplasies del sistema linforreticular. Sota el terme genèric de linfoma s'engloben neoplasies de ràpid creixement i elevada agressivitat, vaig agafar com altre bé tolerat durant mesos o anys. L'heterogeneïtat dels processos inclosos dintre dels linfomes es tradueix en una àmplia variabilitat en la presentació clínica, història natural i pronòstic de la malaltia. La caracterització dels linfomes s'ha fonamentat fonamentalment en la valoració histopatològica de biòpsies de mostres d'origen ganglionar o extraganglionar. Donada la diversitat del comportament dels linfomes, s'ha intentat estratificar als malalts afectes de linfoma en grups amb distint pronòstic...

198. Análisis de situaciones psicológicas desencadenantes en pacientes afectos de infarto de miocardio - Baró Aylón, Jaime
La malaltia coronària ha estat i segueix sent objecte central d'atenció i d'investigació en medicina interna i en medicina psicosomàtica considerant-se com una de les malalties psicosomàtiques «clàssiques». La freqüència d'aquesta malaltia com causa de mort i d'incapacitat laboral en les societats occidentals industrialitzades i la convicció de la importància dels factors psicològics en la etiologia de la mateixa han justificat un considerable interès en la investigació sobre les personalitats afectades i sobre les condicions d'aparició de les seves manifestacions agudes. Això no obstant, encara en el no llunyà 1987, Booth-Kewley i Friedman afirmaven que «després de gairebé un segle...

199. Simulación numérica de la dinámica del agua en el suelo. Aplicación al diseño de sistemas de riego LAF - Ramírez de Cartagena Bisbe, Francesc
En aquesta tesi doctoral es desenvolupa un model de simulació de la dinàmica de l'aigua en el sòl amb la finalitat de servir de base al disseny de sistemes de reg localitzat d'alta freqüència i ajudar a la presa de decisions en el maneig d'aquests sistemes de reg. Es proposa també una metodologia per al disseny agronòmic. El conjunt model-diseny s'implementa en una sèrie de programes informàtics de fàcil utilització per a l'usuari.Per al desenvolupament del procediment numèric s'utilitza la teoria de fluix d'aigua en condicions de no saturació i sense contemplar l'efecte histéretic. Es resol l'equació de fluix axisimètric...

200. Estudio de la compactación de los suelos sometidos a un proceso de nivelación laser - Ribes Dasi, Manuel
L'augment important del parc de maquinària i equipament agrícola, pot conduir al llarg del temps a una degradació del sòl quant a: erosió, compactació, disminució de la velocitat de infiltració i restricció del creixement radicular. Referent a la compactació del sòl en terres de conreu, s'ha de tenir en compte que les passades successives de la maquinària origina en la capa llauradissa una disminució en els rendiments dels conreus. El tractar de trencar aquesta capa llauradissa amb llavorament profund i amb passades de llavorament superficial originen altres recompactació que es poden transmetre a més profunditat. Aquesta compactació en profunditat es...

 

Busque un recurso