Mostrando recursos 661 - 680 de 1,501

 1. Bioarte. Una estética de la desorganización

  Benítez Valero, Laura
  Bioarte. Una estética de la desorganización se centra en cómo la relación biotecnología y prácticas artísticas ha dado lugar a preguntas sin precedentes sobre el concepto de cuerpo, de vida, sobre la relación entre arte, ciencia, sociedad, ética, estética, economía y política. El uso de la biotecnología y las entidades semi-vivas como partes esenciales de la investigación artística nos permite formular preguntar en torno cuál ha sido la evolución del concepto vida desde una perspectiva filosófica. Los proyectos artísticos presentados en esta tesis muestran la necesidad de re-evaluación de las taxonomías, así como permiten nuevos discursos a partir de las diferentes relaciones que establecemos con estas nuevas...

 2. Análisis de la producción científica de las revistas españolas de ciencias de la salud indizadas en los Jornal Citation Reports (2003-2007)

  González Alcaide, Gregorio
  El enorme desarrollo y las dimensiones que ha cobrado la Ciencia moderna exige la evaluación de los resultados de la actividad investigadora y de los actores que intervienen en este proceso, evaluación que resulta fundamental para los propios investigadores, organismos gestores de las políticas científicas, editores y organizaciones implicadas en la generación y difusión del conocimiento científico. La tesis doctoral analiza las investigaciones difundidas en las principales revistas biomédicas editadas en España a lo largo del período 2003-2007, integrando las aportaciones de la Bibliometría para caracterizar la productividad, colaboración e impacto de los trabajos; el aporte del Análisis de Redes...

 3. Las interacciones ciencia, tecnología y sociedad en los ciclos formativos de sistemas eléctricos.

  Ríos Tarazona, Emilio
  Se estudian e investigan las concepciones de los alumnos de Formación Profesional de Ciclos Superiores sobre las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), y el provecho didáctico que la realización de actividades que tratan esas interacciones puede introducir para mejorar dichas concepciones, las actitudes y el interés de los alumnos hacía la Ciencia y la Tecnología. El problema se puede plantear del siguiente modo:1. ¿Qué concepciones poseen los alumnos de Formación Profesional en torno a las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente?2. ¿Qué motivaciones poseen para realizar sus actividades de estudio y aprendizaje?, y en base a las mismas.3. ¿Cómo diseñar...

 4. In silico studies of the effect of phenolic compounds from grape seed extracts on the activity of phosphoinositide 3-kinase (PI3K) and the farnesoid x receptor (FXR)

  Vaqué Marquès, Montserrat
  In silico studies of the effect of phenolic compounds from grape seed extracts on the activity of phosphoinositide 3-kinase (PI3K) and farnesoid X receptor (FXR)Montserrat Vaqué Marquès En aquesta tesis es pretén aplicar metodologies computacionals (generació de farmacòfors i docking proteïna lligand) en l'àmbit de la nutigenòmica (ciència que pretén entendre, a nivell molecular, com els nutrients afecten la salut). S'aplicaran metodologies in silico per entendre a nivell molecular com productes naturals com els compostos fenòlics presents en la nostra dieta, poden modular la funció d'una diana comportant un efect en la salut. Aquest efecte es creu que podria ser...

 5. Degradación enzimática y características físicas y químicas de la pectina del bagazo de melocotón

  Pagan Gilabert, Jordi
  La pectina va ser descoberta en 1790 quan Vauquelin va trobar primerament una substància soluble dels sucs de fruita. El científic francès Braconnot va continuar el treball de Vauquelin qui va trobar que "una substància àmpliament disponible de plantes vives i ja observada en el passat, tenia propietats gelificants quan se li afegia àcid a la seva solució". La va anomenar "pectina àcida" del grec "pectos" que significa sòlid, coagulat. (The Apple. The Pectin, Herbstreith). La pectina va ser definida per Kertesz (1951) com els àcids pectínics solubles en aigua de grau de metilació variat que són capaços de formar...

 6. Modelización de la operación de secado de malta, por aire caliente, en lecho fijo y en capa profunda

  Llorca Marquès, Miquel
  El mètode convencional utilitzat en el disseny d'un nou assecador o en la millora d'un existent consisteix a realitzar tota una sèrie d'experiments amb un assecador prototip (en planta pilot o utilitzant, fins i tot, el assecador industrial). Aquest mètode duu amb si normalment una despesa considerable en temps i diners (Nishiyama, 1982). La simulació per ordinador representa una eina cada vegada més potent per a realitzar aquestes tasques de disseny i optimització d'equips i operacions unitàries en la indústria agroalimentària en general. En particular, la simulació per ordinador tindrà gran interès en l'optimització de l'operació d'assecat que es porta...

 7. Caracterización reológica y microbiológica, y cinéticas de deterioro en cremogenado de melocotón

  Garza Garza, Salvador
  A partir dels anys 60 el desenvolupament de la fruticultura a Espanya va experimentar una gran expansió fins el punt d'adquirir una importància significativa respecte a altres sectors agraris. Segons dades de l'Anuari d'Estadística Agrària 1992 (MAPA, 1994), l'any 1989 Espanya tenia una superfície agrària útil (SAU) de 24.740.500 ha., de la qual es dedicava als conreus llenyosos un total de 3.875.500 ha. A Catalunya, d'una superfície agrària útil de 1.106.000 ha, es van dedicar un 33% a conreus llenyosos, els quals van suposar el 40% del valor de la producció final agrícola (DARP, 1993). Referent al conreu del préssec,...

 8. Influencia del material vegetal y del riego por aspersión en la coloración de variedades rojas de manzana (Malus domestica Borkh)

  Iglesias i Castellarnau, Ignasi
  S'ha aprofundit en l'estudi dels principals mecanismes bioquímics que intervenen en la coloració de varietats vermelles de poma, i de la influència que en els mateixos exerceixen els factors ambientals, especialment la temperatura i el material vegetal. Així, s'ha estudiat l'efecte que té en la coloració la modificació de les condicions ambientals mitjançant el reg per *aspersión; per altra banda s'ha avaluat el comportament *agronómico de noves varietats, en el que es refereix fonamentalment a la millora del color, respecte a unes altres tradicionalment conreades.

 9. Análisis de micotoxinas aminopolihidroxiladas

  Velázquez González, Carlos A.
  En el present treball de tesi s'han abordat diversos aspectes que fan referència a l'anàlisi d'unes micotoxines aminopolihidroxilades, les fumonisines. L'estudi portat es poden resumir en el contingut dels cinc punts següents.1. Obtenció de fumonisines a partir d'extractes de conreus de Fusarium proliferatum. Amb això es cerca obtenir fumonisines per a ser emprades com patrons i incorporar millores en els mètodes d'extracció i purificació ja proposat per altres autors. Les modificacions que s'assagen consisteixen a utilitzar sistemes cromatogràficos amb major resolució com l'ocupació de cromatografia "flash", amb la que es va poder assolir una millor separació dels productes desitjats en...

 10. Dinámica sucesional tras el abandono y recuperación del matorral mediante pastoreo controlado. Experiencia en un sector de la montaña de León

  Álvarez Martínez, Javier
  Les característiques orogràfiques i climàtiques del territori espanyol exigeixen que la utilització del sòl en gran part del mateix, degui portar-se a terme amb un criteri de conservació dels recursos. La seva òptima gestió s'aconsegueix en molts casos amb la intervenció de sistemes ramaders extensius fonamentats en explotacions de baix cost. No per això resulta fàcil el seu maneig, a l'interaccionar múltiples factors que impliquen un elevat nivell de coneixements. En els sistemes ramaders extensius, el pastizal herbaci és el recurs que juga un paper més destacat com abastidor d'aliment durant llargues èpoques de l'any, tant per als ungulados domèstics...

 11. Utilización de feromonas en la predicción fenológica de Helicoverpa armigera (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae)

  Izquierdo Casas, Josep I.
  Utilització de feromones en la predicció fenològica de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Helicoverpa (=Heliothis) armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) és un insecte plaga clau en conreus de tomàquet i clavell a l'aire lliure al Delta del Llobregat i Maresme. La millora dels sistemes de control d'aquest lepidòpter plaga passa per l'obtenció de mètodes senzills per a definir les densitats presents a fi de racionalitzar la presa de decisions d'intervenció. Els mostreigs d'estats inmadurs -ous i larves- sobre planta són una possible via, però el seu cost econòmic és molt elevat. Les trampes de feromones podrien ser una eina útil per...

 12. Les feromones sexuals en el control dels barrinadors del blat de moro Ostrinia nubilalis Hbn. I Sesamia nonagrioides Lef.

  Sans i Badia, Albert
  En aquesta tesi es tracten diversos aspectes referents a les feromones sexuals dels barrinadors del blat de moro Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides. El treball s'ha dividit en quatre capítols.1) Estudi de la feromona sexual d'O. nubilalis. Aquest piràlid es caracteritza per l'existència de diferents races feromonals que difereixen en la composició relativa dels acetats de (Z)- i (E)-tetradecenil en la seva feromona. Donat que la distribució geogràfica d'aquestes races no és uniforme, s'han estudiat les poblacions existents en el nordest de la península Ibèrica. Mitjançant estudis d'anàlisi d'extractes de glàndules de femelles, de bioassajos en electroantenografia (EAG) i de...

 13. Influencia del hábito de crecimiento sobre el comportamiento agronómico y fisiológico del Triticale Hexaploide (Xtriticosecale, Wittmack)

  Santiveri Morata, Paquita
  El triticale, primer cereal creat per l'home, és un conreu desenvolupat, fonamentalment, en la segona meitat d'aquest segle. En el nostre país, la majoria de varietats enregistrades s'han obtingut a partir de germoplasma procedent de CIMMYT. El fons genètic és reduït, pel que la millora d'aquesta espècie necessita la recerca de noves fonts de variabilitat. En aquesta tesi, s'avalua el comportament de línies procedents de CIMMYT, de cicle de primavera i insensibilitat al fotoperíode, i de genotips procedents de Centre Europa, amb el propòsit de conèixer els recursos genètics disponibles en aquesta espècie. També es pretén valorar les característiques agronòmiques...

 14. Estructura de virulència de la població Erysiphe graminis f.sp. hordei

  Segarra Bofarull, Joan
  Es va caracteritzar la interacció genètica del sistema Erysiphe graminis / Hordeum vulgare subsp. vulgare a Catalunya, a través dels caràcters de virulència/avirulència i resistència/susceptibilitat, amb l'objecte d'una millor utilització de la resistència raça-específica pel control d'aquesta malaltia.S'obtingueren 11 mostres aleatòries de la població aèria d'espores mitjançant una 'Schwarzbach jet spore sampler'. En un total de 948 colònies individuals s'analitzà al laboratori la virulència sobre un conjunt de genotipus amb els al.lels de resistència Mla1, Mla3, Mla6, Mla7, Mla9, Mla12, Mla13, Mlk, Mlg, mlo, Ml(La) i Mlh. Part d'aquestes colònies s'analitzaren també amb la resta de les resistències incloses en...

 15. Depredadors autòctons per al control biològic de Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) en conreus hortícoles

  Riudavets, Jordi
  L'activitat hortícola al litoral mediterrani peninsular es desenvolupa seguint cicles de cultiu on alternen conreus a l'aire lliure i conreus protegits, en els quals es combinen una gran diversitat d'espècies vegetals. En aquesta zona es dóna un clima de transició entre el clima temperat i el tropical sec, amb estius calorosos i hiverns suaus. Amb aquestes condicions climatològiques i contràriament al que passa al centre i nord d'Europa, a la regió mediterrània molts organismes vius no aturen la seva activitat durant l'hivern o només l'aturen durant un període molt curt o en certs moments de l'estiu. En aquesta situació de...

 16. Agrupación de poblaciones locales de maíz (Zea mays L.) mediante caracteres morfológicos y parámetros ambientales

  Ruiz de Galarreta Gómez, José Ignacio
  La classificació de les plantes conreades no ha progressat tan ràpidament com la de les espècies vegetals espontànies, sent la principal raó d'aquesta diferència, l'existent al seu torn, en el tipus de variació que es troba en les dos categories de plantes. En la naturalesa la variació és generalment discontínua, mentre que en les espècies conreades aquest tipus de variació és excepcional i no solen existir línies definides de demarcació entre les varietats que componen una espècie conreada.Existeixen dos conceptes diferents en la classificació de les plantes conreades: classificació botanica que determina el rang bàsic d'espècies i classificació agrícola, fonamentada...

 17. Efecto de la salinidad sobre la cebada (Hordeum vulgare L.). Análisis de caracteres morfo-fisiológicos y su relación con la tolerancia a la salinidad

  Isla Climente, Ramón
  La superfície agrícola del nostre planeta afectada per salinitat i/o alcalinitat és de prop de mil milions d'hectàrees (Szabvolcs, 1989) varia, segons les fonts consultades, des de valors de 230 milions fins gairebé mil milions d'hectàrees (Epstein et al., 1980), estant present en tot s els continents. Altres estimacions (Reeve i Fireman, 1967) indiquen que un terç de la superfície mundial de baix reg (unes 230 milions d'hectàrees) es troben afectades en major o menor grau per la salinitat. A pesar de les discrepàncies en les xifres, pel fet que es tracta de meres estimacions i no a a el...

 18. Variabilidad genética y selección de la prolificidad en porcino

  Alfonso Ruiz, Leopoldo
  L'eficiència en la producció de carn magra és el principal objectiu de la millora genètica porcina (Brascampi De Vries, 1992). D'entre els caràcters que determinen l'eficiència d'aquesta producció - la velocitat de creixement, el percentatge de magre de la canal, l'eficàcia en la conversió de l'aliment i el nombre de garrins criats per truja i any - fins fa pocs anys sols els tres primers formaven part de l'objectiu de selecció en la majoria de les poblacions europees (Webb i Bampton, 1989). Això no obstant, la situació ha anat canviant; el nombre de garrins criats per truja i any ha...

 19. Estudio de los cambios en la mucosa colónica de rata y cinética celular durante la carcinogénesis experimental inducida con 1,2-Dimetilhidracina

  Piñol Felis, Carme
  El càncer colorrectal és la tercera causa de mortalitat i morbiditat en els països occidentals. En el passat la informació relacionada amb aquesta alteració s'ha derivat en gran mesura de l'observació clínica. La dificultat de realitzar estudis prospectius dels factors etiopatogènics del càncer de còlon humà, fa necessari la inducció de neoplàsia colòniques experimentals en animals amb carcinogen químics.Aquests estudis han aportat mitjans addicionals per a investigar algunes de les característiques biològiques d'aquests tumors. La 1, 2-Dimetilhidracina és un carcinogen efectiu i selectiu de còlon en injecció subcutània en la rata. Els tumors colònicos induïts amb DMH en rosegadors mostren...

 20. Neumonía adquirida en la comunidad. Rentabilidad diagnóstica de las técnicas de detección de antígeno y genoma bacteriano en muestras obtenidas por punción transtorácica aspirativa

  Ruiz González, Agustín
  La pneumònia adquirida en la comunitat (NAC) constitueix una entitat en estreta relació amb el clínic. Per no ser una malaltia de declaració obligatòria resulta difícil trobar una equivalència numèrica per a aquesta afirmació. Woodhead i col·laboradors (1987), estimen que un metge general assisteix a una mitjana de 10 casos per cada 1000 habitants i any. En el nostre país, dos estudis realitzats recentment (Almirall et al, 1993 i Aguirre et al, 1993), llancen una incidència de 2.6 i 8.8 casos per 1000 adults i any, respectivament. Són nombrosos els estudis realitzats amb la finalitat de conèixer els agents causants...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.