Monday, December 22, 2014

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (24) Ciencias de la Vida

Mostrando recursos 81 - 100 de 1,255

81. Simulación numérica de la dinámica del agua en el suelo. Aplicación al diseño de sistemas de riego LAF - Ramírez de Cartagena Bisbe, Francesc
En aquesta tesi doctoral es desenvolupa un model de simulació de la dinàmica de l'aigua en el sòl amb la finalitat de servir de base al disseny de sistemes de reg localitzat d'alta freqüència i ajudar a la presa de decisions en el maneig d'aquests sistemes de reg. Es proposa també una metodologia per al disseny agronòmic. El conjunt model-diseny s'implementa en una sèrie de programes informàtics de fàcil utilització per a l'usuari.Per al desenvolupament del procediment numèric s'utilitza la teoria de fluix d'aigua en condicions de no saturació i sense contemplar l'efecte histéretic. Es resol l'equació de fluix axisimètric...

82. Estudio de la compactación de los suelos sometidos a un proceso de nivelación laser - Ribes Dasi, Manuel
L'augment important del parc de maquinària i equipament agrícola, pot conduir al llarg del temps a una degradació del sòl quant a: erosió, compactació, disminució de la velocitat de infiltració i restricció del creixement radicular. Referent a la compactació del sòl en terres de conreu, s'ha de tenir en compte que les passades successives de la maquinària origina en la capa llauradissa una disminució en els rendiments dels conreus. El tractar de trencar aquesta capa llauradissa amb llavorament profund i amb passades de llavorament superficial originen altres recompactació que es poden transmetre a més profunditat. Aquesta compactació en profunditat es...

83. Demografia i dinàmica de poblacions de Bromus diandrus Roth en cereals d'hivern - Riba Pijuan, Ferran
Els secans semiàrids ocupen un elevat percentatge de les terres de conreu de moltes regions de la Península Ibèrica, aproximadament uns 8 milions d'hectàrees, constituint la base fonamental de l'activitat agrària d'àmplies zones. Aquestes àrees estan generalment caracteritzades per unes condicions edafo-climàtiques força "dures" que limiten notablement les alternatives de conreu, i que afavoreixen en la majoria dels casos el monocultiu de cereals.Si bé en moltes d'aquestes zones la rendibilitat de l'activitat agrícola pròpiament dita es complementa sovint amb una activitat ramadera, des de fa uns anys, mantenir la rendibilitat d'aquesta activitat agrícola en base al monocultiu de cereal d'hivern,...

84. Biología de Lolium rigidum Gaud. Como planta infestante del cultivo de cebada. Aplicación al establecimiento de métodos de control - Taberner Palou, Andreu
La defensa d'un conreu contra plagues, malalties, males herbes o fisiopaties deu emmarcar-se en el conjunt de tots els factors que incideixen en el conreu, de tal manera que ja no sols la protecció integrada és un concepte assumit en tots els programes de protecció vegetal sinó que ja s'obre camí en la pràctica agrícola el concepte de producció integrada (EL TITI, 1995), que deuen ser tinguts en compte no solament tots els mètodes possibles de control de l'agent causal de danys, sinó també tots els aspectes que intervenen en la consecució del producte final.Es defineix com sistema agrícola de...

85. Solución al problema inverso del riego por tablares mediante un modelo hidrológico mixto - Monserrat Viscarri, Joaquín
Actualment el reg superficial ocupa el primer lloc quant a superfície regada tant a nivell de Catalunya, com d'Espanya i del món sencer. A pesar de ser el mètode més estès i el més antic, el seu desenvolupament tècnic recolzat en una anàlisi científica s'ha iniciat fa unes poques dècades, (Israelsen 1932, Lewis i Milne, 1938), degut entre altres raons a la complexitat del fenomen.El coneixement científic actual tendeix a aprofundir en l'estudi de la realitat mitjançant la realització de models matemàtics que són sistemes en els que es plasma la interrelació de les variables que intervenen i permeten veure...

86. Estudio de FAIM y FLIP: dos moléculas antagonistas del receptor FAS, reguladas por NGF y con efectos promotores del crecimiento neurítico - Solé Serra, Carme
El present treball es basa en l'estudi del efecte de dues proteïnes identificades com antagonistes de la mort induïda pel receptor Fas, FAIM i FLIP, en el sistema nerviós. Malgrat que totes dues molècules promouen el creixement neurític, existeixen diferències mecanístiques que es detallaran de forma separada. Inicialment, hem procedit a la caracterització de la proteïna FAIM (Fas Apoptosis Inhibitory Molecule), de la qual n'existeixen dues úniques referències, en la bibliografia. Hem demostrat que l'expressió forçada de FAIM no protegeix les neurones de la retirada de factors tròfics, però exerceix una clara acció promotora del creixement neurític en els diversos...

87. Morfologia i morfometria de l'esòfag. Estudi comparatiu - Mias Carballal, Mª Carmen
L'esòfag, estructura tubular interposada entre la regió faríngea i la resta del tub digestiu situat a l'abdomen, no és un òrgan mancat d'importància, com pugui semblar a ull nu. Nosaltres l'hem triat com a tema de la nostra Tesi, perquè creiem que es tracta d'un òrgan l'estudi del qual se'ns presenta sumament atractiu sota qualsevol punt de vista, ja sigui embriològic, anatòmic, fisiològic o patològic incloent-hi el seu tractament. Així mateix considerem que hem de fer especial menció de la porció més distal de l'esòfag o regió esòfago-gàstrica.

88. Oclusión e isquemia intestinal agudas: Estudio fisiopatológico y efectos del SMS 201-995 sobre las variaciones morfológicas, bioquímicas y de supervivencia en un modelo experimental - Fuertes Guiró, Ferran
Es planteja la hipòtesi que el SMS 201 o octreotide, derivat actiu de la somatostatina, posseeix efectes beneficiosos sobre l'oclusió i la isquemia intestinal d'aparició aguda, millorant les conseqüències de les alteracions fisiopatológiques i amb això verificar en quin mesura posseeix un determinat efecte terapeutic.Per a això s'ha planificat un estudi experimental que ha comprès una avaluació bioquímico-clínica, morfològica i de supervivència en 6 patologies a través d'un protocol en el qual ha estat administrat l'octreotide com única opció terapeutica farmacològica.

89. Introducció del portafoli de l'estudiant i del portafoli docent a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra - Valero Marcet, Mireia
S'ha introduït el portafoli com a instrument d'autoprenentatge i acreditació en dues modalitats diferents: el portafoli d'aprenentatge de l'estudiant i el portafoli docent del professor. El primer s'ha aplicat per al desenvolupament de quatre competències transversals (comunicació oral davant d'un auditori, comunicació escrita, cerca d'informació-ús de noves tecnologies i treball en equip) en els estudiants de cinquè curs de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra durant els cursos 2003-04 i 2004-05. Es presenta la guia elaborada, el procés d'implementació, les actituds i satisfacció dels participants (estudiants i tutors) i un estudi d'objectivitat de la seva avaluació. Els resultats positius obtinguts...

90. Contribución a la caracterización dieléctrica y magnética del tejido biológico mediante métodos basados en inducción magnética - Casañas Bueno, Roberto
La caracterización eléctrica del tejido biológico adquiere mayor relevancia cada día. En este proceso, la determinación de la conductividad y permitividad eléctrica del tejido biológico aumenta en importancia en el área de las ciencias de la vida y la salud, al intentar utilizarlas para caracterizar el tejido normal del patológico o usarla para realizar tomografía de impedancia eléctrica (TIE). Hasta ahora esta determinación se realiza con métodos basados en el contacto eléctrico.Existen estudios previos que establecen la posibilidad teórica de determinar la conductividad eléctrica de sustancias poco conductoras a través de métodos libres de contacto, basados en principios de inducción...

91. Contributions to the measurement of electrical impedance for living tissue ischemia injury monitoring - Ivorra Cano, Antoni
Aquesta tesi es centra en el desenvolupament i l'ús d'una sonda miniaturitzada de silici per a la mesura de la impedància elèctrica de teixits vius tous. El propòsit d'aquestes mesures d'impedància és la monitorització en temps real del dany isquèmic per a aplicacions com la cirurgia cardíaca o el trasplantament d'òrgans. Actualment, el rang de mètodes aplicables a nivell clínic per tal de detectar l'isquèmia tissular és limitat i no existeix cap mètode pràctic que permeti la quantificació en temps real de l'efecte d'aquesta isquèmia, això és, el dany isquèmic. En aquest sentit, la monitorització de la impedància elèctrica sembla...

92. Lengua, ecología e interculturalidad: el papel de la persona entre las convenciones y la concienciación - Resinger, Hildegard
La ecología, que estudia las complejas interrelaciones y procesos que determinan las condiciones de vida en nuestro planeta, es una ciencia de implantación relativamente reciente. En su concepción es transdisciplinar, y su temática abarca aspectos de relevancia mundial. Por ello, un factor importante para el avance científico y social es la lengua o lenguas que se utilizan para difundir los nuevos conocimientos en la materia, así como el uso de un lenguaje que permita una comunicación eficaz entre los miembros de la comunidad científica, pero que también facilite la recepción de la información por otras disciplinas y colectivos. A su...

93. Las nuevas biotecnologías en España. Consideraciones sociológicas sobre las políticas, controversias y opiniones - Taguenca Belmonte, Juan
Esta tesis presenta una panorámica general de las nuevas biotecnologías en España. Presentamos las discusiones más importantes, en el ámbito internacional, acerca de ellas (riesgo, bioética, repercusiones económicas, impactos en el "Tercer Mundo"); y la historia de la ciencia y la genética que han supuesto la génesis de esta nueva tecnología de la vida. Describimos también las tecnologías que están detrás de las nuevas biotecnologías. Respecto a España mostramos: las políticas públicas acerca de la ciencia, la tecnología, y la biotecnologías; y el estado empresarial y la opinión pública respecto de ellas.La perspectiva tomada ha sido sociológica, y dentro de...

94. La multidimensionalidad de los sistemas locales de alimentación en los Andes peruanos: los chalayplasa del Valle de Lares (Cusco) - Martí Sanz, Neus
Si bien las estrategias tradicionales de obtención y producción de alimentos continúan constituyendo la base de la alimentación de la población rural andina, después de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la integración de los modos de sustento local al sistema agroindustrial global. Las agencias financieras internacionales, el Estado, y las multinacionales promovieron cambios en las pautas de producción, transformación y comercialización de los alimentos. Para evitar sus efectos sobre la población rural, el Gobierno de Fujimori puso en marcha la Estrategia Nacional de Alivio a la Pobreza. Ésta promovió una política social focalizada y compensadora para incrementar la capacidad...

95. Estudio de diferentes métodos de integración numérica. Aplicación en la caracterización de superficies mediante deflectometría óptica y un sensor de Shack-Hartmann - Moreno Soriano, Alfonso
Con el cambio del siglo XX al XXI, la importancia de las tecnologías ópticas, como herramientas esenciales para otras ciencias, está llamando la atención en diferentes ámbitos científicos y económicos. El desarrollo de técnicas relacionadas con la imagen óptica aparece en diferentes puntos de vista como por ejemplo, la tecnología de la información y de las comunicaciones, la salud humana y las ciencias de la vida, los sensores ópticos y nuevas lámparas para una mejora en el consumo de energía, el desarrollo de equipos destinados a procesos de fabricación en la industria, etc. Las aplicaciones en la industria han tenido...

96. Variació intrapoblacional de la patogenicitat de Ustilago syntherismae en interacció amb Digitaria sanguinalis - Jorba Pedrosa, Marta
In this project, the interaction between the fitopathogen fungus Ustilago syntherismae and the plant at which it infects, Digitaria sanguinalis, has been studied. U. syntherismae has a drastic effect on the reproduction of D. sanguinalis because it causes an important reduction in the spikelet production. This fact is because the smut is formed in the plant's inflorescence replacing spikelets by a spore mass. This project has been mainly focused on a stage which is considered essential in the knowledge of the pathosystem: the infection phase. An experiment was made in order to determine if the virulence of the fungus during...

97. Sorvete de flocos : uma mistura heterogênea? o uso do cotidiano no ensino de Ciências - Lima, Isadora Ferreira da Costa
Em função do distanciamento do conteúdo e do comum a vida dos alunos, ouve-se muitas vezes: Para que preciso saber isso? Não vou usar isso na minha vida. No ensino em Ciências além dos professores exemplificarem poucos conceitos, não são feitas associações que podem ser correlacionadas com o dia a dia dos alunos. Para este trabalho utilizou-se o Estudo de Caso, dentro de uma abordagem qualitativa de pesquisa, com o objetivo de analisar se o uso do cotidiano em sala de aula influencia no aprendizado escolar. Para a realização do estudo, foram feitas inserções pedagógicas com turmas de oitavo ano,...

98. Italia en la ciencia, en la vida y en el arte / - Ingenieros, José, 1877-1925.
Includes bibliographical references.

99. Educación ambiental, vida en la naturaleza y ciencia escolar: estado de situación y posibles estrategias de integración - Navone, Hugo D.; Melita, José; Martínez, Franco; Giardini, Horacio
La construcción de relaciones entre Vida en la Naturaleza, Educación Ambiental y Ciencia Escolar da lugar a un campo de trabajo educativo sobre el cual es posible trazar diversas configuraciones didácticas. Desde esta perspectiva, en el presente estudio se analiza el estado de situación de este campo relacional a partir de los resultados obtenidos de encuestas realizadas a estudiantes de Institutos Superiores de Formación Docente en Educación Física, para luego proponer posibles estrategias de intersección didáctica, siempre desde el marco referencial que brinda la tríada conceptual: motricidad, ambiente próximo y planetariedad. Las propuestas están dirigidas a enriquecer la formación inicial...

100. Estudios ecológicos y evolutivos en ceroxylon (palmae: ceroxyloideae) - Sanín Pérez, María José
Esta tesis busca tender el puente entre la ecología y la evolución a través del estudio de los patrones filogenéticos y los procesos microevolutivos y demográficos que los subyacen, explicándolos dentro del contexto geográfico. El estudio se centra en los Andes tropicales y en el género Ceroxylon. Estas palmas son endémicas de los bosques montanos en los Andes tropicales, reúnen adaptaciones ecológicas únicas en la familia de las palmas y existen en poblaciones aisladas a lo largo de 30º de latitud. En el tema de la ecología, se estudiaron las estructuras ecológicas de cinco especies: C. quindiuense, C. echinulatum, C.parvifrons, C. ventricosum y C. ceriferum. Para la primera...

Página de resultados:
 

Busque un recurso