Mostrando recursos 801 - 820 de 1,688

 1. Variabilidad genética y selección de la prolificidad en porcino

  Alfonso Ruiz, Leopoldo
  L'eficiència en la producció de carn magra és el principal objectiu de la millora genètica porcina (Brascampi De Vries, 1992). D'entre els caràcters que determinen l'eficiència d'aquesta producció - la velocitat de creixement, el percentatge de magre de la canal, l'eficàcia en la conversió de l'aliment i el nombre de garrins criats per truja i any - fins fa pocs anys sols els tres primers formaven part de l'objectiu de selecció en la majoria de les poblacions europees (Webb i Bampton, 1989). Això no obstant, la situació ha anat canviant; el nombre de garrins criats per truja i any ha...

 2. Estudio de los cambios en la mucosa colónica de rata y cinética celular durante la carcinogénesis experimental inducida con 1,2-Dimetilhidracina

  Piñol Felis, Carme
  El càncer colorrectal és la tercera causa de mortalitat i morbiditat en els països occidentals. En el passat la informació relacionada amb aquesta alteració s'ha derivat en gran mesura de l'observació clínica. La dificultat de realitzar estudis prospectius dels factors etiopatogènics del càncer de còlon humà, fa necessari la inducció de neoplàsia colòniques experimentals en animals amb carcinogen químics.Aquests estudis han aportat mitjans addicionals per a investigar algunes de les característiques biològiques d'aquests tumors. La 1, 2-Dimetilhidracina és un carcinogen efectiu i selectiu de còlon en injecció subcutània en la rata. Els tumors colònicos induïts amb DMH en rosegadors mostren...

 3. Neumonía adquirida en la comunidad. Rentabilidad diagnóstica de las técnicas de detección de antígeno y genoma bacteriano en muestras obtenidas por punción transtorácica aspirativa

  Ruiz González, Agustín
  La pneumònia adquirida en la comunitat (NAC) constitueix una entitat en estreta relació amb el clínic. Per no ser una malaltia de declaració obligatòria resulta difícil trobar una equivalència numèrica per a aquesta afirmació. Woodhead i col·laboradors (1987), estimen que un metge general assisteix a una mitjana de 10 casos per cada 1000 habitants i any. En el nostre país, dos estudis realitzats recentment (Almirall et al, 1993 i Aguirre et al, 1993), llancen una incidència de 2.6 i 8.8 casos per 1000 adults i any, respectivament. Són nombrosos els estudis realitzats amb la finalitat de conèixer els agents causants...

 4. Història natural de la hepatitis C en pacients en diàlisi

  Roselló i Aubach, Lluis
  En aquesta tesi s'estudia una població de pacients seropositius al VHC i en ells se'ls ha investigat els factors de risc que poden afavorir el patir aquesta infecció i a un grup se'ls ha practicat biòpsia hepàtica per via transjugular amb estidi posterior dels paràmetres histològics i factors que es relacionen amb un major mal hepàtic.S'estudia també l'evolució i pronòstic de la infecció pel VHC en aquests pacients, així com l'evolucióde la malaltia hepàtica en el posttrasplantament.

 5. Influencia metabólica e importancia clínica de emulsiones lipídicas MCT/LCT versus LCT en pacientes sépticos y post-quirúrgicos sometidos a nutrición parenteral total

  Rodríguez Pozo, Ángel
  En el transcurs de l'evolució de la humanitat l'alimentació ha ocupat un lloc predominant. La història de l'alimentació, de fet, ha corregut paral·lela a la història de la humanitat, o, com refereix García Almansa, «la història de l'alimentació és tan antiga com la humanitat mateixa». L'ésser humà constitueix un sistema termodinàmic obert, a través del qual ha d'existir un fluxe ininterromput de matèria i energia per a mantenir la vida. La nutrició és un procés indispensable per a aquest fet. Per mitjà d'ella, l'organisme obté totes les substàncies necessàries per a l'obtenció d'energia adequada per al manteniment de les seves...

 6. Estudio del contenido en ADN y cinética celular de síndromes infoproliferativos. Estudio por citometría de flujo e inmunohistoquímica

  Gómez Arbonés, Javier
  Els linfomes no hodgkinianos són un grup heterogeni de neoplasies del sistema linforreticular. Sota el terme genèric de linfoma s'engloben neoplasies de ràpid creixement i elevada agressivitat, vaig agafar com altre bé tolerat durant mesos o anys. L'heterogeneïtat dels processos inclosos dintre dels linfomes es tradueix en una àmplia variabilitat en la presentació clínica, història natural i pronòstic de la malaltia. La caracterització dels linfomes s'ha fonamentat fonamentalment en la valoració histopatològica de biòpsies de mostres d'origen ganglionar o extraganglionar. Donada la diversitat del comportament dels linfomes, s'ha intentat estratificar als malalts afectes de linfoma en grups amb distint pronòstic...

 7. Análisis de situaciones psicológicas desencadenantes en pacientes afectos de infarto de miocardio

  Baró Aylón, Jaime
  La malaltia coronària ha estat i segueix sent objecte central d'atenció i d'investigació en medicina interna i en medicina psicosomàtica considerant-se com una de les malalties psicosomàtiques «clàssiques». La freqüència d'aquesta malaltia com causa de mort i d'incapacitat laboral en les societats occidentals industrialitzades i la convicció de la importància dels factors psicològics en la etiologia de la mateixa han justificat un considerable interès en la investigació sobre les personalitats afectades i sobre les condicions d'aparició de les seves manifestacions agudes. Això no obstant, encara en el no llunyà 1987, Booth-Kewley i Friedman afirmaven que «després de gairebé un segle...

 8. Simulación numérica de la dinámica del agua en el suelo. Aplicación al diseño de sistemas de riego LAF

  Ramírez de Cartagena Bisbe, Francisco
  En aquesta tesi doctoral es desenvolupa un model de simulació de la dinàmica de l'aigua en el sòl amb la finalitat de servir de base al disseny de sistemes de reg localitzat d'alta freqüència i ajudar a la presa de decisions en el maneig d'aquests sistemes de reg. Es proposa també una metodologia per al disseny agronòmic. El conjunt model-diseny s'implementa en una sèrie de programes informàtics de fàcil utilització per a l'usuari.Per al desenvolupament del procediment numèric s'utilitza la teoria de fluix d'aigua en condicions de no saturació i sense contemplar l'efecte histéretic. Es resol l'equació de fluix axisimètric...

 9. Estudio de la compactación de los suelos sometidos a un proceso de nivelación laser

  Ribes Dasi, Manuel
  L'augment important del parc de maquinària i equipament agrícola, pot conduir al llarg del temps a una degradació del sòl quant a: erosió, compactació, disminució de la velocitat de infiltració i restricció del creixement radicular. Referent a la compactació del sòl en terres de conreu, s'ha de tenir en compte que les passades successives de la maquinària origina en la capa llauradissa una disminució en els rendiments dels conreus. El tractar de trencar aquesta capa llauradissa amb llavorament profund i amb passades de llavorament superficial originen altres recompactació que es poden transmetre a més profunditat. Aquesta compactació en profunditat es...

 10. Demografia i dinàmica de poblacions de Bromus diandrus Roth en cereals d'hivern

  Riba Pijuan, Ferran
  Els secans semiàrids ocupen un elevat percentatge de les terres de conreu de moltes regions de la Península Ibèrica, aproximadament uns 8 milions d'hectàrees, constituint la base fonamental de l'activitat agrària d'àmplies zones. Aquestes àrees estan generalment caracteritzades per unes condicions edafo-climàtiques força "dures" que limiten notablement les alternatives de conreu, i que afavoreixen en la majoria dels casos el monocultiu de cereals.Si bé en moltes d'aquestes zones la rendibilitat de l'activitat agrícola pròpiament dita es complementa sovint amb una activitat ramadera, des de fa uns anys, mantenir la rendibilitat d'aquesta activitat agrícola en base al monocultiu de cereal d'hivern,...

 11. Biología de Lolium rigidum Gaud. Como planta infestante del cultivo de cebada. Aplicación al establecimiento de métodos de control

  Taberner Palou, Andreu
  La defensa d'un conreu contra plagues, malalties, males herbes o fisiopaties deu emmarcar-se en el conjunt de tots els factors que incideixen en el conreu, de tal manera que ja no sols la protecció integrada és un concepte assumit en tots els programes de protecció vegetal sinó que ja s'obre camí en la pràctica agrícola el concepte de producció integrada (EL TITI, 1995), que deuen ser tinguts en compte no solament tots els mètodes possibles de control de l'agent causal de danys, sinó també tots els aspectes que intervenen en la consecució del producte final.Es defineix com sistema agrícola de...

 12. Solución al problema inverso del riego por tablares mediante un modelo hidrológico mixto

  Monserrat Viscarri, Joaquín
  Actualment el reg superficial ocupa el primer lloc quant a superfície regada tant a nivell de Catalunya, com d'Espanya i del món sencer. A pesar de ser el mètode més estès i el més antic, el seu desenvolupament tècnic recolzat en una anàlisi científica s'ha iniciat fa unes poques dècades, (Israelsen 1932, Lewis i Milne, 1938), degut entre altres raons a la complexitat del fenomen.El coneixement científic actual tendeix a aprofundir en l'estudi de la realitat mitjançant la realització de models matemàtics que són sistemes en els que es plasma la interrelació de les variables que intervenen i permeten veure...

 13. Estudio de FAIM y FLIP: dos moléculas antagonistas del receptor FAS, reguladas por NGF y con efectos promotores del crecimiento neurítico

  Solé Serra, Carme
  El present treball es basa en l'estudi del efecte de dues proteïnes identificades com antagonistes de la mort induïda pel receptor Fas, FAIM i FLIP, en el sistema nerviós. Malgrat que totes dues molècules promouen el creixement neurític, existeixen diferències mecanístiques que es detallaran de forma separada. Inicialment, hem procedit a la caracterització de la proteïna FAIM (Fas Apoptosis Inhibitory Molecule), de la qual n'existeixen dues úniques referències, en la bibliografia. Hem demostrat que l'expressió forçada de FAIM no protegeix les neurones de la retirada de factors tròfics, però exerceix una clara acció promotora del creixement neurític en els diversos...

 14. Morfologia i morfometria de l'esòfag. Estudi comparatiu

  Mias Carballal, Mª Carmen
  L'esòfag, estructura tubular interposada entre la regió faríngea i la resta del tub digestiu situat a l'abdomen, no és un òrgan mancat d'importància, com pugui semblar a ull nu. Nosaltres l'hem triat com a tema de la nostra Tesi, perquè creiem que es tracta d'un òrgan l'estudi del qual se'ns presenta sumament atractiu sota qualsevol punt de vista, ja sigui embriològic, anatòmic, fisiològic o patològic incloent-hi el seu tractament. Així mateix considerem que hem de fer especial menció de la porció més distal de l'esòfag o regió esòfago-gàstrica.

 15. Oclusión e isquemia intestinal agudas: Estudio fisiopatológico y efectos del SMS 201-995 sobre las variaciones morfológicas, bioquímicas y de supervivencia en un modelo experimental

  Fuertes Guiró, Ferran
  Es planteja la hipòtesi que el SMS 201 o octreotide, derivat actiu de la somatostatina, posseeix efectes beneficiosos sobre l'oclusió i la isquemia intestinal d'aparició aguda, millorant les conseqüències de les alteracions fisiopatológiques i amb això verificar en quin mesura posseeix un determinat efecte terapeutic.Per a això s'ha planificat un estudi experimental que ha comprès una avaluació bioquímico-clínica, morfològica i de supervivència en 6 patologies a través d'un protocol en el qual ha estat administrat l'octreotide com única opció terapeutica farmacològica.

 16. Introducció del portafoli de l'estudiant i del portafoli docent a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra

  Valero Marcet, Mireia
  S'ha introduït el portafoli com a instrument d'autoprenentatge i acreditació en dues modalitats diferents: el portafoli d'aprenentatge de l'estudiant i el portafoli docent del professor. El primer s'ha aplicat per al desenvolupament de quatre competències transversals (comunicació oral davant d'un auditori, comunicació escrita, cerca d'informació-ús de noves tecnologies i treball en equip) en els estudiants de cinquè curs de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra durant els cursos 2003-04 i 2004-05. Es presenta la guia elaborada, el procés d'implementació, les actituds i satisfacció dels participants (estudiants i tutors) i un estudi d'objectivitat de la seva avaluació. Els resultats positius obtinguts...

 17. Contribución a la caracterización dieléctrica y magnética del tejido biológico mediante métodos basados en inducción magnética

  Casañas Bueno, Roberto
  La caracterización eléctrica del tejido biológico adquiere mayor relevancia cada día. En este proceso, la determinación de la conductividad y permitividad eléctrica del tejido biológico aumenta en importancia en el área de las ciencias de la vida y la salud, al intentar utilizarlas para caracterizar el tejido normal del patológico o usarla para realizar tomografía de impedancia eléctrica (TIE). Hasta ahora esta determinación se realiza con métodos basados en el contacto eléctrico.Existen estudios previos que establecen la posibilidad teórica de determinar la conductividad eléctrica de sustancias poco conductoras a través de métodos libres de contacto, basados en principios de inducción...

 18. Contributions to the measurement of electrical impedance for living tissue ischemia injury monitoring

  Ivorra Cano, Antoni
  Aquesta tesi es centra en el desenvolupament i l'ús d'una sonda miniaturitzada de silici per a la mesura de la impedància elèctrica de teixits vius tous. El propòsit d'aquestes mesures d'impedància és la monitorització en temps real del dany isquèmic per a aplicacions com la cirurgia cardíaca o el trasplantament d'òrgans. Actualment, el rang de mètodes aplicables a nivell clínic per tal de detectar l'isquèmia tissular és limitat i no existeix cap mètode pràctic que permeti la quantificació en temps real de l'efecte d'aquesta isquèmia, això és, el dany isquèmic. En aquest sentit, la monitorització de la impedància elèctrica sembla...

 19. Lengua, ecología e interculturalidad: el papel de la persona entre las convenciones y la concienciación

  Resinger, Hildegard
  La ecología, que estudia las complejas interrelaciones y procesos que determinan las condiciones de vida en nuestro planeta, es una ciencia de implantación relativamente reciente. En su concepción es transdisciplinar, y su temática abarca aspectos de relevancia mundial. Por ello, un factor importante para el avance científico y social es la lengua o lenguas que se utilizan para difundir los nuevos conocimientos en la materia, así como el uso de un lenguaje que permita una comunicación eficaz entre los miembros de la comunidad científica, pero que también facilite la recepción de la información por otras disciplinas y colectivos. A su...

 20. Las nuevas biotecnologías en España. Consideraciones sociológicas sobre las políticas, controversias y opiniones

  Taguenca Belmonte, Juan
  Esta tesis presenta una panorámica general de las nuevas biotecnologías en España. Presentamos las discusiones más importantes, en el ámbito internacional, acerca de ellas (riesgo, bioética, repercusiones económicas, impactos en el "Tercer Mundo"); y la historia de la ciencia y la genética que han supuesto la génesis de esta nueva tecnología de la vida. Describimos también las tecnologías que están detrás de las nuevas biotecnologías. Respecto a España mostramos: las políticas públicas acerca de la ciencia, la tecnología, y la biotecnologías; y el estado empresarial y la opinión pública respecto de ellas.La perspectiva tomada ha sido sociológica, y dentro de...

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.