Mostrando recursos 1.321 - 1.338 de 1.338

 1. Caracterització d'una nova proteïna de Solanum tuberosum, PHOR1, involucrada en la via de senyalització de les giberel.lines

  Amador Espinosa, Virginia
  Les giberelines bioactives (GAs) modulen moltes respostes durant el creixement i desenvolupament de les plantes, inclosa la germinació de les llavors, l'expansió de les fulles, l'elongació de la tija, la iniciació de la floració i el desenvolupament del fruit i la llavor. Un altre procés controlat per les GAs és la tuberització a les patateres. En la formació de tubercles, que es troba fortament influenciada pel fotoperiode, està descrit que les GAs tenen un clar efecte inhibidor de la tuberització. La tuberització és en general induïda pels fotoperiodes de dies curts (SD), en algunes especies de patatera però els dies...

 2. Anàlisi funcional de la Kidney Androgen-regulated Protein (KAP): Interacció amb Ciclofilina B i implicacions en nefrotoxicitat provocada per Ciclosporina A

  Cebrián Ligero, Cristina
  El nostre laboratori sha centrat des de fa anys en lestudi del gen que codifica per a la Kidney Androgen-regulated Protein (KAP) al ronyó murí, utilitzant-lo com a model destudi dels mecanismes moleculars que controlen la regulació de lexpressió gènica mitjançant andrògens al ronyó. Aquest gen, expressat de manera exclussiva per les cèl·lules epitelials del túbul proximal renal, exhibeix un control multihormonal específic en els diferents segments del mateix, amb participació dandrògens, estrògens i hormona tiroidal. La comparació de seqüències gèniques i de la proteïna deduïda de KAP amb les dipositades en les bases de dades, no revela cap homologia amb...

 3. Análisis coste-beneficio y eficacia de las pruebas utilizadas en el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing

  Puig de Dou, Jaume
  Objetivo: 1) Evaluar la eficacia diagnóstica y costes de las distintas pruebas bioquímicas y radiológicas utilizadas en el diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing. 2) Establecer, según las pruebas evaluadas, el algoritmo diagnóstico más eficaz y eficiente. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizaron a noventa pacientes con un síndrome de Cushing (80 mujeres) diagnosticado entre 1982 y 1999, edad media de 35.7 ± 13.1 años: 1) Pruebas bioquímicas: ACTH basal, prueba de frenación fuerte con dexametasona (PFFD), prueba de la metopirona (PM), y cateterismo de los senos petrosos inferiores (CSPI); y 2) Pruebas radiológicas: TAC abdominal, TAC o RM hipofisaria. Una vez...

 4. Estudio del metabolismo energético muscular y de la composición corporal de atletas por métodos no destructivos

  Dos Santos, Maria Gisele
  Los métodos de resonancia magnética (MR) se utilizan cada vez más para investigar la fisiología del músculo humano. Aunque la imagen de MR revela la morfología de los músculos con gran detalle, la espectroscopía de MR (MRS) proporciona información acerca de la composición química del tejido. Dependiendo del núcleo observado, la MRS permite la observación de metabolitos fosforilados implicados en la bionergética muscular (31P-MRS), glucógeno (13C-MRS), o lípidos intramiocelulares(1H-MRS). Teniendo eso en cuenta, el objetivo principal de este trabajo fue el estudio del efecto de la suplementación de la dieta con creatina en la bionergética muscular y la composición corporal...

 5. Comparación computacional de estructuras de proteínas. Aplicación al estudio de un inhibidor de carboxipeptidasa como agente antitumoral

  Mas Benavente, José Manuel
  El objetivo general de esta tesis se enmarca en un proyecto más amplio de ingeniería de proteínas que trata de analizar y rediseñar la estructura, camino de plegamiento, función natural y aplicaciones biotecnológicas de una proteína, el PCI (Potato Carboxypeptidase Inhibitor). Las características estructurales de esta proteína, esencialmente sus puentes de azufre, nos invitaron a realizar un estudio general en proteínas ricas en puentes de azufre. This tesis is included in a bigger protein engineering project which analices the structure, the folding pathways, the natural functions and biotechnological applications of PCI (Potato Carboxypeptidase Inhibitor). The estructural characteristics in this protein, and...

 6. Estudis estructurals, bioquímics i funcionals de la proteïna quinasa CK2 de sistemes vegetals

  Espunya Prat, M. Carme
  La proteïna quinasa CK2 és una Ser/Thr fosfotransferasa que participa en les rutes de transducció de senyal relacionades amb la proliferació cel.lular. En la forma més freqüentment descrita, és un enzim oligomèric format per subunitat catalítica alfa i subunitat reguladora beta, que sorganitzen en un tetràmer actiu del tipus alfa2beta2. Lobjectiu daquesta tesi doctoral fou lestudi a nivell bioquímic i funcional de la proteïna quinasa CK2 de sistemes vegetals, especialment en relació a la proliferació cel.lular. Es va purificar per cromatografia líquida la CK2 de plantes dArabidopsis thaliana. En aquesta espècie, com en la majoria de les plantes, es va demostrar...

 7. Anfotericina B: determinación en diversos fluídos biológicos por cromatografía líquida. Aplicación a estudios farmacocinéticos y de estabilidad química

  López Galera, Rosa M
  La incidencia de infecciones fúngicas ha aumentado en los últimos años debido al incremento de situaciones clínicas que comportan alteraciones en los mecanismos de defensa del organismo tales como neoplasias, pacientes portadores de un trasplante y tratados con fármacos inmunosupresores o síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA), entre otros. La anfotericina B (AnB), comercializada en 1956, continúa siendo el fármaco de elección para el tratamiento de las micosis sistémicas, aunque su utilización no está exenta de toxicidad. Las nuevas formulaciones lipídicas de AnB comercializadas a partir de 1995, han supuesto en la práctica clínica una mejora en la optimización de...

 8. Estudios sobre el mecanismo de plegamiento de proteinas ricas en disulfuros. Estudios sobre el inhibidor de carboxipeptidasa de patata (PCI)

  Pavia Vilà, Silvana
  El PCI es una proteína de 39 aminoácidos con una estructura globular central de 27 residuos y dos colas, N- terminal y C- terminal. La parte globular de la proteína presenta una hélice 310, como única estructura secundaria regular, así como 4 bucles ("loops") y está estabilizada por tres puentes disulfuro formados por las cisteínas C8- C27, C12- C24 y C18- C34. La presencia de estos puentes disulfuro nos permite estudiar el replegamiento del PCI a través de la captura de los intermediarios que se forman en el proceso de plegamiento a partir de la proteína reducida. Esto permite conocer...

 9. Conservació i degradació de sòls a les àrees de muntanya en procés d'abandonament. La fertilitat del sòl al Parc Natural del Cadí-Moixeró

  Molina Gallart, David
  The reduction of agrarian land in Mediterranean Europe has produced a large number of marginal zones, most of them located in mountainous areas. In fact, there has been a decrease of population in Catalan rural areas for the last one hundred fifteen years. This depopulation process has affected directly the abandonment of agrarian land (LASANTA, 1996) and, at the same time, it has favoured new dynamics, specially in the Pyrenees: the colonisation of natural vegetation over these fields and the increase of soil degradation processes. In this thesis we will examine these issues with more detail focusing on the case of...

 10. Caracterització estructural de pèptids dels dominis terminals de la histona H1

  Vila Ujaldón, Roger
  La histona H1 és una de les proteïnes que participen en la formació de la superestructura de la cromatina. Aquesta proteïna està formada per tres dominis: una regió globular central flanquejada per cues N- i C-terminals hidrofíliques i bàsiques, molt riques en lisina, alanina i prolina. Mitjançant tècniques de dicroïsme circular (DC), ressonància magnètica nuclear de protó de doble dimensió (RMN-2D) i espectroscòpia dinfraroig (FTIR), sha estudiat lestructura de pèptids dels dominis N- i C-terminals dels subtipus H1º i H1e en diverses condicions: en dissolució aquosa, en presència de 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) i en presència de DNA. Els pèptids estudiats són: NH-1, de...

 11. Estudis estructurals i funcionals d'oxidoreductases actives amb retinoides i etanol

  Crosas Navarro, Bernat
  El primer que es va abordar en la present Tesi Doctoral va ser la determinació de lestructura primària completa de lalcohol deshidrogenasa humana de la classe IV, de la qual només sen coneixien alguns fragments parcials obtinguts per anàlisi de pèptids, en col.laboració amb el grup del Prof. Hans Jörnvall, del Karolinska Institutet dEstocolm. Es va optar, doncs, per la clonació del seu cDNA mitjançant el triatge duna biblioteca, utilitzant com a sonda un fragment del cDNA de lADH4 de rata. Posteriorment, es va procedir a lestudi de la rellevància funcional de la posició 294, que presenta una valina en la...

 12. La raça bovina Bruna dels Pirineus: qualitat de la canal i de la carn. Característiques bioquímiques del múscul longissimus thoracis en set races autòctones

  Serra i Dalmau, Xavier
  Lobjectiu principal daquesta tesi és la caracterització de la raça bovina Bruna dels Pirineus per tal de conèixer, per una banda, la variabilitat de la raça en relació a la qualitat de la canal, la qualitat de la carn i les característiques bioquímiques del múscul longissimus thoracis (pigments hemo, percentatge de miosina MHC I mitjançant ELISA i activitats enzimàtiques lactat deshidrogenasa i isocitrat deshidrogenasa) i, per laltra, lestudi de les seves relacions amb les variables o atributs de lanàlisi sensorial (olor de vedella, olor de fetge, flavor de vedella, flavor de fetge, tendresa i sucositat), a fi de poder avaluar...

 13. Certificación de la concentración de masa de la isoenzima 2 de la creatina-quinasa del material de referencia BCR 608

  Sánchez Manrique, Maribel
  En la actualidad no se ha descrito ningún procedimiento de medida de referencia para la medición de la concentración de masa de la isoenzima 2 de la creatina-quinasa, por lo que para la asignación de un valor de concentración de masa al material de referencia BCR 608 se siguió la siguiente estrategia: en la campaña de certificación se midió la concentración de masa del material mediante inmunoanálisis de distintas características, utilizando como calibrador una solución purificada de creatina-quinasa 2 a la que previamente se le había asignado un valor de concentración de proteína mediante el procedimiento de Doetsch, utilizando como...

 14. Inhibición de las etapas tempranas de ciclo replicativo del virus de la inmunideficiencia humana tipo1 (VIH-1): mecanismo de acción y posible estratégia terapéutica

  Cabrera Navarro, Cecilia
  Recientes progresos en el conocimiento de la patogénesis de la enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) junto con el desarrollo de potentes agentes antiretrovirales han resultado en una abundancia de opciones de tratamiento para los individuos infectados por este virus, y entre estos progresos, los avances en el conocimiento del proceso por el cual el VIH-1 entra en la célula huésped, han señalado este punto como una diana para el desarrollo de nuevas drogas que añadir al actual armamento terapéutico. Este trabajo esta centrado en el proceso de entrada viral, en su posible inhibición y en...

 15. Estudio del efecto de los antagonistas del factor activador de las plaquetas (PAF) en varios modelos de shock experimental

  Giral Pérez, Marta
  ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS ANTAGONISTAS DEL FACTOR ACTIVADOR DE LAS PLAQUETAS (PAF) EN VARIOS MODELOS DE SHOCK EXPERIMENTAL. El shock es una situación clínica que se ha venido observando durante cientos de años y cuya presencia ha ido asociada con procesos que culminaban casi siempre con la muerte. El estudio de estos procesos ha permitido llegar a la conclusión de que el shock tiene un componente multifactorial y multietiológico. La cascada de eventos que tienen lugar en un estado de shock parece demasiado compleja como para que la actuación terapéutica sobre uno solo de estos pasos sea suficiente como para...

 16. Caracterización morfoagronómica y bioquímica de germoplasma de judía común (Phaseolus vulgaris L.) de España

  Rodiño Míguez, Ana Paula
  Edición digital a partir del texto original de la tesis doctoral.

 17. Análisis de la composición bioquímica y de posibles biomarcadores de contaminación en el erizo de mar, Paracentrotus lividus, Lmk

  Montero Torreiro, María Fe
  Edición digital a partir del texto original de la tesis doctoral.

 18. Oclusión e isquemia intestinal agudas : estudio fisiopatológico y efectos del SMS 201-995 sobre las variaciones morfológicas, bioquímicas y de supervivencia en un modelo experimental

  Fuertes Guiró, Ferran
  Edición digital a partir de la edición electrónica de Lleida, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Lleida.

Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.