Monday, July 6, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (52) Demografía

Mostrando recursos 1,981 - 2,000 de 2,619

1981. Mit 60 im Management - Vorstand oder altes Eisen? - Nikutta, Sigrid Evelyn
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage, inwiefern sich Führungskräfte in den letzten Berufsjahren leistungsfähig fühlen, wie sie ihren Leistungsbeitrag für das Unternehmen bewerten und wie in ihrer Wahrnehmung das Unternehmen ihre Leistung und ihr Alter wertschätzt. Auch wurden die Vorstellungen der Führungskräfte hinsichtlich der Wissensvermittlung an nachfolgende Generationen und des Übergangs in den Ruhestand herausgearbeitet. Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes wurden in einem qualitativen, auf der Grounded Theory fußenden Untersuchungsdesign problemzentrierte Interviews mit 20 älteren (zwischen 57 und 64 Jahren) Führungskräften des obersten Managements eines großen deutschen Verkehrsunternehmens durchgeführt, in welchen ausschließlich die Selbsteinschätzung der Führungskräfte erfragt wurde. Es...

1982. Demographie im Wandel : Herausforderung für die Kommunen
Aus dem Editorial: „Negativzuwanderung“ wählten die Österreicher zu ihrem Unwort des Jahres 2005. Dieser Begriff verdeutlicht einen Aspekt des gesamtgesellschaftlichen Problems des demografischen Wandels, der nicht nur in Österreich seit einiger Zeit für jeden zu spüren ist. Verstanden wird darunter die quantitative und qualitative Veränderung der Bevölkerungsstruktur, die sich für Deutschland und die meisten westeuropäischen Länder mit drei Schlagworten beschreiben lässt: weniger Kinder, mehr Alte, also insgesamt weniger Menschen. Allein für Deutschland wird bis 2050 ein Bevölkerungsrückgang um 20% erwartet. Davon betroffen sind alle Politikfelder, unter anderem die Bildungs- und Sozialpolitik sowie die Arbeitsmarkt- und Infrastrukturpolitik. Eine Herausforderung, die für...

1983. KWI-Info [Heft 7/2006] : [Schwerpunkt: Die Reform der Kommunalverwaltung in Brandenburg] - Kommunalwissenschaftliches Institut der Universität Potsdam
Inhalt: Schwerpunkt: Die Reform der Kommunalverwaltung in Brandenburg Editorial (Christiane Büchner/Michael Nierhaus) Die politische Durchsetzung der Kommunalverfassungsreform der neunziger Jahre (Hans-Herbert von Arnim) „Die Kommunalverfassung - monistisch muss sie sein!“ Ein Interview mit dem Kommunalrechtler Michael Nierhaus Position des Brandenburgischen Städte- und Gemeindebundes zur Novellierung der Kommunalverfassung (Karl-Ludwig Böttcher) Position des Brandenburgischen Landkreistages zur Reform der Kommunalverfassung (Peter-Paul Humpert) Alle Macht ... den Hauptverwaltungsbeamten? Ein Interview mit Hans-Jürgen Scharfenberg, MdL Erste Stellungnahme zur Novelle der Kommunalverfassung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Sozialpolitik in Brandenburg e.V. (Christian Maaß) Stellungnahme der Kommunalpolitischen Vereinigung zur Novellierung zur Novellierung der Brandenburger Kommunalverfassung (Ronald Seeger) Die Novellierung der Kommunalverfassung - Chance und Gefahr für die...

1984. Türkei : Daten und Fakten - Kleinwächter, Kai; Meyerhoff, Martin Anselm
Themen der graphischen Darstellungen: Demografie und Wirtschaft Zeitleiste: Türkei Wahlsystem in der Türkei

1985. Betydelsen av Kommunals och Vårdförbundets individuella lönepolitik för medlemmarnas fackliga attityder - Hansen, Niklas

Trots att facken sedan ett drygt decennium alltmer har övergivit den solidariska lönepolitiken till förmån för en individuell lönepolitik är kunskapen bristfällig om vilka konsekvenser det får på medlemmarnas fackliga attityder och beteenden. Baserad på enkätdata från 631 offentliganställda inom Kommunal och Vårdförbundet undersökte denna studie betydelsen av individuell lön och facklig lönepolitik för facklig tillfredsställelse, intention till fortsatt medlemskap samt facklig aktivitet. För att inte överskatta betydel-sen av lönefrågor togs även hänsyn till demografi- och arbetsklimatfaktorer. Resultatet pekar på att lönefrågor har en stor betydelse för olika typer av fackligt engagemang. Ideologisk identifikation med lönepolitiken är generellt en starkare...

1986. Det svenska pensionssystemet : Makroekonomiska aspekter ur ett demografiskt perspektiv - Eklund, Sofia

Reformen av det svenska pensionssystemet 1999 syftade bland annat till att minska den demografiska risken som en åldrande befolkning har på systemet. Sverige valde ett system som grundar sig på ett fördelningssystem med fiktiva pensionskonton (inkomstpensionen) och ett fonderat pensionssystem med verkliga pensionskonton (premiepensionen).

Eftersom en åldrande befolkning medför utmaningar och påfrestningar för ett pensionssystem, behandlar uppsatsen hur demografiska förändringar påverkar pensionerna i det svenska pensionssystemet i ett makroekonomiskt sammanhang. Uppsatsarbetet är främst baserat på studier av litteratur och statistik samt intervjuer.

Slutsatserna visar att demografiska förändringar som resulterar i en åldrande befolkning har en negativ finansiell inverkan på det svenska pensionssystemet,...

1987. Nätverkssamverkan vid krisberedskap : hur samverkan mellan kommuner kan utvecklas inom krisberedskap - Ramsell, Elina

Med anledning av att flera kriser av extraordinära slag har inträffat i fredstid har förmågan att hantera dessa fått stor uppmärksamhet. Ett exempel är stormen Gudrun som lamslog delar av Sverige i januari 2005. För att kunna hantera sådana kriser behövs en fungerande beredskap och här har kommunerna en viktig roll. Om kommunerna har en väl utvecklad krisberedskap kan samhället bättre klara av en kris. Genom utvärderingar och erfarenheter från kriser har det visat sig att samverkan mellan kommuner är av stor betydelse för en god krisberedskap. Därmed är det av intresse att studera hur en sådan kan utvecklas mellan...

1988. Teknologivalg ved utbygging av ITS-nettverk - Aubert, Eivind Greve

Oppgaven tar for seg mulige løsninger for å realisere en utbygging av ITS-nettverk i Norge. I den forbindelse gis det en oversikt over to aktuelle ITS-forskningsprosjekter, overføringsmedier, problemstillinger knyttet til en ITS-utbygging, prosess for valg av nettverksteknolog og en aktuell plan for utbygging av ITS-teststrekke med tilkobling til NTNU’s nettlab i Trondheim.

To forskningsprosjekter for ITS-systemer beskrives i oppgaven. De to er CALM (Continuous Air-interface Long and Medium range) og CVIS (Cooperative Vehicle Infrastructure Systems). CALM prosjektet har som mål å utvikle en lagdelt løsning for kontinuerlig eller delvis kontinuerlig kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur langs vei, i tillegg til kjøretøy...

1989. Regionala skillnader i ohälsotal : En analys av arbetslöshetens och demografins förklaringsvärde för ohälsotalet på kommunnivå - Ask, Erika; Åström, Anne-Li

Sveriges höga sjukfrånvaro har satt fokus på frågan om vilka bakomliggande faktorer som påverkar individers sjukskrivning. De regionala skillnaderna i ohälsotalet är en faktor som det forskats mycket kring, främst på länsnivå. Föreliggande studie undersökte och jämförde ohälsotalet på kommunnivå. Studiens övergripande syfte var att analysera demografins och arbetslöshetens förklaringsvärde för ohälsotalet. Detta med utgångspunkt i det underliggande syftet, vilket innebar en presentation och jämförelse av ålders- och könsfördelningen, arbetslösheten och kommuninvånarnas nyttjandegrad av de ersättningsformer som ohälsotalet innehåller, mellan Alvesta och Kalix kommuner. De individer som ingick i studien var samtliga invånare i arbetsför ålder 16-64 år på riks,...

1990. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv. - Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka svenska företag och organisationers användning av Facebook i sin marknadsföring. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och vår uppsats bygger på en empirisk studie, med material från...

1991. Rättsprocessen ur ett psykologiskt perspektiv : jämförelse av allmänhetens och nämndemäns attityder, samt upplevda påverkansprocesser vid rättsliga beslut - Tordön, Rikard

Denna studie undersökte representativiteten avseende nämndemännens i Linköpings tingsrätts domsaga demografi; nämndemäns attityder till rättsliga frågor; samt om dessa nämndemäns demografi och attityder kan predicera individuella beslut i konstruerade rättsfall. Dessutom undersöktes vad som styr nämndemäns autonoma beslut respektive hur rättens enade beslut fattas under överläggningar. Resultaten visade att nämndemän inte var representativa för allmänheten avseende ålder eller emotionellt relaterade attityder till rättsliga frågor, men att varken ålder eller attityder till rättsliga frågor kunde predicera beslutsbeteende i manipulerade rättsfall. Inflytande över nämndemännens beslut går att beskriva i medierande och modererande faktorer i en modell över beslutsprocessen. Implikationer för fortsatt forskning...

1992. Hur upplever vårdtagare servicekvaliteten? : En studie om hälsocentralers styrform och dess inverkan på vårdtagares upplevda servicekvalitet - Bohman, Henrik; Falck, Sebastian

Kraven på att landstingen ska erbjuda hög servicekvalitet inom vården ökar ständigt och det finns för närvarande områden, som bemötande och tillgänglighet, att förbättra. Samtidigt är en ny trend inom denna bransch att tilldela enheter inom den större organisationen mer inflytande över dess egen arbetssituation och styrsätt. En styrform som blivit allt vanligare i Västerbotten är intraprenad, vilken medger större befogenheter för personalen och ska främja intraprenöriellt arbete inom organisationen. Ökat intraprenörskap inom organisationer har visat sig ha en positiv effekt på bland annat servicekvalitet, vilket är centralt för hur vårdtagare upplever besök vid hälsocentraler. Med denna bakgrund och ett...

1993. Åldrande i Europa : utmaningen för europeiska kommuner - Erixon, Elin

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur den offentliga verksamheten som kommunen i Jönkö-ping står för tillhandahålls ute i sex olika kommuner i Europa. Uppsatsen skall även under-söka kommunernas utförandekapacitet för att möta behovet av äldreomsorg från ett ökan-de antal äldre människor. Detta problem ställer även krav på skol- och barnomsorgen att kunna erbjuda högkvalitativ service för att öka motivationen för ett ökat antal födda barn i samhället som i framtiden skall trygga försörjningskvoten för våra äldre och yngre. I en enkät som skickats ut till de sex kommunerna har frågor ställts om förväntad demogra-fiutveckling, offentliga och privata aktörer för kommunal...

1994. Foundations of demographic theory : choice, process, context / - Bruijn, Bart de.
Thesis (doctoral)--Rijksuniversiteit Groningen, 1999.

1995. Reproduccion y cultura: pervivencia y perspectiva de futuro de las etnias de Antioquia - Colombia - Arias Valencia, Maria Mercedes.
Doutor -- Escola Nacional de Saude Publica, Rio de Janeiro, 2002.

1996. Aspectos da demografia da palmeira nativa Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, jeriva, como subsideos ao seu manejo
Electronic Thesis or Dissertation.

1997. Demografia dos povos indigenas do alto rio Negro/AM : um estudo de caso de nupcialidade e reprodução
Electronic Thesis or Dissertation.

1998. Análisis general del contenido de los convenio internacionales de Seguridad Social suscritos por Chile con otros estados. - Blanco Lobos, Gonzalo; Alviz Riffo, Christian
Introducción. Se puede decir que la seguridad social constituye un principio y una meta que las naciones modernas se han impuesto desde hace mucho tiempo, y que forma parte de las aspiraciones legítimas del individuo para su completa realización en el seno de la comunidad. Este ideal se manifiesta en la realidad mediante una cobertura muy variada en los diversos países, tanto en lo que toca a las personas protegidas como a los riesgos cubiertos, y al interno de estos últimos, en lo que corresponde al número y a las modalidades, cualitativas y cuantitativas, de protección. Ningún país en particular...

1999. Historia social y demográfica de la provincia de Ñuble: siglos XIX y XX - Crisosto Rifo, Cristian Luciano
En esta memoria se ha intentado establecer los elementos fundamentales de la estructura social, del régimen político- administrativo y de la evolución demográfica de la provincia de Ñuble, en la actual octava región del país, durante el período comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX. Para esto se ha utilizado como principal fuente de trabajo los Censos Nacionales de Población. Se realizó una crítica de los censos como fuente histórica en las áreas social y demográfica. Abordé la legislación que marcó el inicio de los recuentos poblacionales desde la época colonial y la...

2000. Segmentación de la población chilena. - Giadalah Astudillo, Francisco Antonio
El objetivo del presente trabajo es lograr la consecución de una segmentación de la población chilena. Una buena segmentación es la que cumple el objetivo de agrupar un conjunto de elementos, en este caso hogares, en grupos o cluster que están internamente conformados por hogares que tienen características similares entre sí, y que además difieren de las características de los hogares que fueron clasificados en otro grupo, debiendo además cumplirse que las variables con que se mide su similitud sean relevantes. La motivación para tratar el tema anteriormente expuesto radica en la importancia que tiene para nuestra sociedad una buena...

 

Busque un recurso