Tuesday, August 4, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (52) Demografía

Mostrando recursos 281 - 300 de 2,631

281. A csökkenő gyermekvállalási hajlandóság okai Magyarországon - Balázsi, Orsolya
Dolgozatomban részletesen foglalkozom a Magyarországon tapasztalható csökkenő születésszám okaival.

282. Demográfia változásának hatása a foglalkoztatáspolitikára - Koncsos, Tamás
A dolgozat a demográfia foglalkoztatáspolitikára gyakorolt hatását vizsgálja. Külön kiemeli a politika szerepvállalását a demográfiai és foglalkoztatási folyamatok alakításában.

283. A hajdúvárosok demográfiai folyamatai - Tóth, Gabriella
A hajdúvárosok demográfiai folyamatainak vizsgálata 1870-től napjainkig.Elsőként Magyarország népességnövekedésének folyamatait vizsgálom, majd a hajdúvárosok demográfiai folyamataira térek ki. Megvizsgáltam az utóbbi évtizedek természetes szaporodását,ill. fogyását, valamint a vándorlási különbözet alakulását.A továbbiakban a települések korszerkezetére, valamint vallási és etnikai képére helyezem a hangsúlyt.

284. Kína gazdasági növekedésének árnyoldalai - Szanyi, Krisztián
Kína a világ legnépesebb (1,3 milliárd fő) és az egyik legnagyobb országa (9,6 millió km2). Gazdasága az elmúlt három évtizedben példa nélküli növekedést produkált az évi átlagos 10% növekedésével. Gazdasági növekedés következő években is fog tartani a kutatók szerint és nagy valószínűséggel 2020-ra megfogja előzni a jelenleg világ első Egyesült Államokat. A gazdasági növekedés hatására nőt az emberek életszínvonal, jövedelme stb. Kína és az ő lenyűgöző gazdasági növekedése igen közkedvelt témá a kutatók körében azonban én dolgozatomban megpróblálok ezen a témán túlmutatni és a gazdasági növekedés által okozott problémákra szeretném felhívni a figyelmet.Úgymint a súlyos és növekvő környezet szennyezésre, a...

285. Családtörténet és történeti demográfia Gelénesen - Kósa, Rita Diána
Kutatásom elsődleges célja családom történetének bemutatása volt, majd összevetettem családom néhány demográfiai jellemzőjét Gelénes község demográfiai jellemzőivel. Kíváncsi voltam arra, hogy családom mennyire illeszkedett bele a falu vérkeringésébe demográfiai szempontból. Kutatásom során fő módszerem a levéltári kutatómunka volt, hiszen dolgozatom Gelénes község református anyakönyveinek adatain alapszik. A levéltári kutatómunka mellett készítettem hat félig strukturált interjút is, a kérdések az élet nagy fordulópontjaihoz kötődtek, a születéshez, kereszteléshez, házasságkötéshez és az elmúláshoz. Gelénes demográfiai jellemzőinek feltárásához az 1900. 1910. 1920. 1930. 1940. 1950. 1960. 1970. 1980. 1990. évi anyakönyveket vizsgáltam, ez a tíz év átfogó képet adott Gelénes paraszti társadalmáról. A fennmaradt anyakönyvek...

286. Békés megye kilátásai – a demográfiai adatok tükrében - Borgulya, Gábor
A demográfiai változások hatását vizsgálja Békés megye társadalmára, valamint munkaerőpiacára a szakdolgozat. Számba veszi az elmúlt években bekövetkezett változásokat, figyelemmel követi jövőbeni lehetséges alakulásukat. Elsősorban arra keresi a választ, hogy térség hogyan lesz képes alkalmazkodni a változásokhoz. Miként lesz képes megbirkózni a fogyatkozó népességgel, milyen választ képes nyújtani a kibontakozó válsághelyzetre? Hogyan alakul a népesség száma és minősége? Az itt maradók, hogyan lesznek képesek megfelelni a változó munkaerő-piaci igényeknek, változik-e értékrendjük, tudásuk növekszik-e? A kérdések megválaszolásához az általános demográfiai folyamatok kapcsán elemzésre kerülnek a térség vonatkozó folyamatai, s következtetések kerülnek levonásra arra nézve, hogy mindez milyen gazdasági összefüggéssel bírhat a...

287. A demográfia fogalma, módszerei az epidemiológiában - V. Hajdú Piroska; Ádány Róza; Ádány Róza (1952-) (megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos)

288. A demográfia fogalma, módszerei az epidemiológiában - V. Hajdú Piroska; Ádány Róza; Ádány Róza (1952-) (megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos)

289. Albertirsa jóléti rendszere a demográfiai változások tükrében - Györe, Zsuzsanna
Absztrakt Hallgató neve: Györe Zsuzsanna Tanszék: Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szak: szociálpolitika, foglalkoztatáspolitikai szakirány Képzési forma: MA Tagozat: levelező Szakdolgozat címe: Albertirsa jóléti rendszere a demográfiai változások tükrében Kulcsszavak: demográfia, indikátorok, jóléti állam, redisztribúció, önkormányzat Absztrakt: Témám egy nyugodt, Közép-Magyarországon található kisváros demográfiai változásainak, s a jóléti újraelosztás változó arányainak vizsgálata. Arra kerestem a választ, hogy a településre milyen demográfiai folyamatok jellemzőek a 2005 és 2010. közötti időszakban. Ezeknek a folyamatoknak a trendje megegyezik-e az országos trenddel. Valamint, hogy ezeknek a folyamatoknak van-e hatása az önkormányzat pénzügyi politikájára, befolyásolják-e a demográfiai változások az újraelosztás rendszerét helyi szinten. Kutatásom nem nagy volumenű, a statisztikai adatok összehasonlításán alapul,...

290. Borsod-Abaúj-Zemplén megye apró- és kisfalvainak demográfiai folyamatai - Lukács, Ágota
Borsod-Abaúj-Zemplén megye apró- és kisfalvainak demográfiai folyamatai 1900-tól napjainkig, kitörési lehetőségekkel.

291. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti, elmaradott területének demográfiai vizsgálata - Fekete, Ferenc györgy
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti, elmaradott területének demográfiáját vizsgálja a dolgozat 1949-től 2010-ig, főként a természetes szaporodás,fogyás(-) és a vándorlási különbözetet tekintve.

292. Város és elit a Horthy-kori kecskemét történeti földrajzi és társadalomtörténeti megközelítésben - Szilágyi, Zsolt
A dolgozat látszólag két egymástól élesen elváló részből, egy történeti földrajzi és egy társa-dalomtörténeti munkából áll. Abból az előfeltevésből indultunk ki, hogy a környezetek karak-teres vonásai jellegadóan visszatükröződtek az elit szerkezetében, s egyúttal meghatározták annak mozgásterét is. A várossal szemben a helyi elit értelmezése már nehezebb feladatnak bizonyult. Ehhez egy új elitfogalom kidolgozására tettünk kísérletet. A helyi (városirányítási, gazdasági és társadalmi) elitetek közös metszetét multifunkcionális elitként értelmeztük. Az elit megírásához több számítógépes adatbázist készítettünk, melyek együtt 800–900 ezer bruttó adatot tartalmaznak. A dolgozatban alapvetően az analizáló, a leíró és ahol lehető-ség adódott rá a komparatív szemléletmód a meghatározó. Az értekezésben egyszerre...

293. A terápiás adherencia,valamint a komplementer és alternatív gyógymódok használata gyulladásos bélbetegek kezelésében - Lakatos László,; Czeglédi Zsófia; Dávid Gyula; Kispál Zsófi; Kiss Lajos; Palatka Károly; Kristóf Tünde; Molnár Tamás; Salamon Ágnes; Demeter Pál; Miheller Pál; Szamosi Tamás; Banai János; Papp Mária; Bene László; Kovács Ágota; Rácz István; Lakatos Péter László; Palatka Károly (1961-) (orvos); Papp Mária (1975-) (orvos)
Az utóbbi évek tanulmányai a komplementer és alternatív gyógymódok (CAM) egyre gyakoribb alkalmazásáról tudósítanak gyulladásos bélbetegségben (IBD). Ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a betegek jelentős hányada nem tartja be az orvos előírásait. A tanulmány célja a terápiás nonadherencia és a CAM-alkalmazás gyakoriságának felmérése volt hazai IBD-betegekben. Módszer: multicentrikus vizsgálatban 655 IBD-beteg [Crohn-beteg (CD): 344, átlagos életkor: 38,2 (SD 12,9) év; colitis ulcerosa (UC): 311, átlagos életkor: 44,9 (SD 15,3) év] töltött ki a szokásos szakorvosi vizit során a demográfi ai adatokra, gyógyszer-adherenciára és CAM-ra vonatkozó kérdőívet. A klinikai adatokat a kezelőorvos egészítette ki a betegdokumentáció alapján. Amennyiben a beteg...

294. Alacsony iskolai végzettségűek az Észak-alföldi régióban. Nemek közti különbségek (a foglalkoztatás, a vándorlás és az időfelhasználás tükrében) - Bari, Dóra
Szakdolgozatomban az Észak-alföldi régión belül az alacsony iskolai végzettségűeket vizsgáltam, nemek szerinti különbségekre helyezve a hangsúlyt, melyhez az INNOTÁRS pályázat keretein belül a „Munkavállalási és munkakeresési hajlandóság az alacsony foglalkoztatási szegmensekben” című szociológiai kutatás adatbázisát használtam fel, melyen másodelemzést végeztem. Kutatásom három dimenzióra épül: a gazdasági aktivitás kérdéskörére, a vándorlásra és az időfelhasználásra egy átlagos munkanapon belül. A három dimenzió által kijelölt témákat azért tartom fontosnak, mert a munkaerő-piaci helyzet tekintetében szorosan összefüggenek egymással. Kutatásom magyarázó jellegű. Minden dimenzióban ugyanazon, általam kijelölt magyarázó változók segítségével próbálok ok-okozati összefüggéseket feltárni. Ezek a magyarázó változók a gazdasági aktivitáshoz, demográfia jellemzőkhöz és lakhelyhez kapcsolódnak....

295. Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál Magyarországon - a fejkvóta alapú forrásallokációs formula fejlesztése - Nagy, Balázs
A dolgozat Magyarországon először veszi sorra a fejkvótás forrásallokáció kialakításának kérdéseit az egészségügyi ellátórendszer kontextusában.A társadalmi jólét szempontjából a legelőnyösebb allokációs mechanizmus a szabad ver-seny és a hozzá kapcsolódó piac intézménye, amely az árak, a termelés és a fogyasztás optimális kombinációját alakítja ki. Az egészségügy területén azonban a fenti elvet szigo-rúan követő forrásallokáció nem mindig vezet eredményes működéshez. Ennek oka, hogy az egészségügyi ellátásoknak, szolgáltatásoknak vannak olyan jellegzetességei – a szár-maztatott kereslet, az információs aszimmetria, a bizonytalanság és az externáliák jelenlé-te –, amelyek megkülönböztetik a hagyományos értelemben vett piaci javaktól. Ezen sa-játosságok miatt piaci kudarcok, azaz nem Pareto-optimális elosztási helyzetek...

296. A sátoraljaújhelyi kistérség demográfiai folyamatai - Lukács, Tamás
A kistérség demográfiai folyamatainak vizsgálata különböző statisztikai módszerekkel

297. Demográfiai folyamatok az ózdi kistérség településein - Lukács, Ágota
Szakdolgozatomban a demográfiai folyamatokat mutatom be az ózdi kistérség településein 1949-től napjainkig.

298. Elöregedő társadalmak az Európai Unióban - Takács, Sára Judit
Dolgozat magába foglalja az Európai Unió demográfiai vizsgálatát az elöregedő társadalmak szemszögéből.

299. Oktatáspolitika és demográfia = educational policy and demographics - Polónyi István (1953-) (közgazdász); Timár János (1921-) (közgazdász)

300. Két alföldi vidékies térség összehasonlítása - Solymos, László
A két vizsgált kistérség helyzetét elemezve, arra a következtetésre juthatunk, hogy habár mindkét kistérségnek megvannak az adottságai arra, hogy felzárkózzon az országos átlaghoz, vagy a fölé, még nem tudják ezeket a lehetőségeket a leghatékonyabban kihasználni. A kistérségek operatív programjaiban megtalálhatjuk azokat a prioritásokat, amelyeket ha eredményesen valósítanak meg, elérhetik céljaikat. Vannak ezek közt közös tulajdonságok, amelyek főleg a perifériahelyzetből adódnak. Az egyik legégetőbb ezek közül az infrastruktúra fejlesztés és az elérhetőségi viszonyok javítása (autópálya építés és a gyorsforgalmi utak telepítése). Ez külön prioritást kapott mindkét kistérség esetében, kiegészülve helyi sajátosságokkal. Vásárosnamény elhelyezkedésénél fogva – a térség közlekedési csomópont a Tisza-híd...

 

Busque un recurso