Wednesday, July 8, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (52) Demografía

Mostrando recursos 281 - 300 de 2,620

281. Város és elit a Horthy-kori kecskemét történeti földrajzi és társadalomtörténeti megközelítésben - Szilágyi, Zsolt
A dolgozat látszólag két egymástól élesen elváló részből, egy történeti földrajzi és egy társa-dalomtörténeti munkából áll. Abból az előfeltevésből indultunk ki, hogy a környezetek karak-teres vonásai jellegadóan visszatükröződtek az elit szerkezetében, s egyúttal meghatározták annak mozgásterét is. A várossal szemben a helyi elit értelmezése már nehezebb feladatnak bizonyult. Ehhez egy új elitfogalom kidolgozására tettünk kísérletet. A helyi (városirányítási, gazdasági és társadalmi) elitetek közös metszetét multifunkcionális elitként értelmeztük. Az elit megírásához több számítógépes adatbázist készítettünk, melyek együtt 800–900 ezer bruttó adatot tartalmaznak. A dolgozatban alapvetően az analizáló, a leíró és ahol lehető-ség adódott rá a komparatív szemléletmód a meghatározó. Az értekezésben egyszerre...

282. A terápiás adherencia,valamint a komplementer és alternatív gyógymódok használata gyulladásos bélbetegek kezelésében - Lakatos László,; Czeglédi Zsófia; Dávid Gyula; Kispál Zsófi; Kiss Lajos; Palatka Károly; Kristóf Tünde; Molnár Tamás; Salamon Ágnes; Demeter Pál; Miheller Pál; Szamosi Tamás; Banai János; Papp Mária; Bene László; Kovács Ágota; Rácz István; Lakatos Péter László; Palatka Károly (1961-) (orvos); Papp Mária (1975-) (orvos)
Az utóbbi évek tanulmányai a komplementer és alternatív gyógymódok (CAM) egyre gyakoribb alkalmazásáról tudósítanak gyulladásos bélbetegségben (IBD). Ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a betegek jelentős hányada nem tartja be az orvos előírásait. A tanulmány célja a terápiás nonadherencia és a CAM-alkalmazás gyakoriságának felmérése volt hazai IBD-betegekben. Módszer: multicentrikus vizsgálatban 655 IBD-beteg [Crohn-beteg (CD): 344, átlagos életkor: 38,2 (SD 12,9) év; colitis ulcerosa (UC): 311, átlagos életkor: 44,9 (SD 15,3) év] töltött ki a szokásos szakorvosi vizit során a demográfi ai adatokra, gyógyszer-adherenciára és CAM-ra vonatkozó kérdőívet. A klinikai adatokat a kezelőorvos egészítette ki a betegdokumentáció alapján. Amennyiben a beteg...

283. Alacsony iskolai végzettségűek az Észak-alföldi régióban. Nemek közti különbségek (a foglalkoztatás, a vándorlás és az időfelhasználás tükrében) - Bari, Dóra
Szakdolgozatomban az Észak-alföldi régión belül az alacsony iskolai végzettségűeket vizsgáltam, nemek szerinti különbségekre helyezve a hangsúlyt, melyhez az INNOTÁRS pályázat keretein belül a „Munkavállalási és munkakeresési hajlandóság az alacsony foglalkoztatási szegmensekben” című szociológiai kutatás adatbázisát használtam fel, melyen másodelemzést végeztem. Kutatásom három dimenzióra épül: a gazdasági aktivitás kérdéskörére, a vándorlásra és az időfelhasználásra egy átlagos munkanapon belül. A három dimenzió által kijelölt témákat azért tartom fontosnak, mert a munkaerő-piaci helyzet tekintetében szorosan összefüggenek egymással. Kutatásom magyarázó jellegű. Minden dimenzióban ugyanazon, általam kijelölt magyarázó változók segítségével próbálok ok-okozati összefüggéseket feltárni. Ezek a magyarázó változók a gazdasági aktivitáshoz, demográfia jellemzőkhöz és lakhelyhez kapcsolódnak....

284. Kockázatkiigazítás az egészségügyi források allokációjánál Magyarországon - a fejkvóta alapú forrásallokációs formula fejlesztése - Nagy, Balázs
A dolgozat Magyarországon először veszi sorra a fejkvótás forrásallokáció kialakításának kérdéseit az egészségügyi ellátórendszer kontextusában.A társadalmi jólét szempontjából a legelőnyösebb allokációs mechanizmus a szabad ver-seny és a hozzá kapcsolódó piac intézménye, amely az árak, a termelés és a fogyasztás optimális kombinációját alakítja ki. Az egészségügy területén azonban a fenti elvet szigo-rúan követő forrásallokáció nem mindig vezet eredményes működéshez. Ennek oka, hogy az egészségügyi ellátásoknak, szolgáltatásoknak vannak olyan jellegzetességei – a szár-maztatott kereslet, az információs aszimmetria, a bizonytalanság és az externáliák jelenlé-te –, amelyek megkülönböztetik a hagyományos értelemben vett piaci javaktól. Ezen sa-játosságok miatt piaci kudarcok, azaz nem Pareto-optimális elosztási helyzetek...

285. A sátoraljaújhelyi kistérség demográfiai folyamatai - Lukács, Tamás
A kistérség demográfiai folyamatainak vizsgálata különböző statisztikai módszerekkel

286. Demográfiai folyamatok az ózdi kistérség településein - Lukács, Ágota
Szakdolgozatomban a demográfiai folyamatokat mutatom be az ózdi kistérség településein 1949-től napjainkig.

287. Elöregedő társadalmak az Európai Unióban - Takács, Sára Judit
Dolgozat magába foglalja az Európai Unió demográfiai vizsgálatát az elöregedő társadalmak szemszögéből.

288. Oktatáspolitika és demográfia = educational policy and demographics - Polónyi István (1953-) (közgazdász); Timár János (1921-) (közgazdász)

289. Két alföldi vidékies térség összehasonlítása - Solymos, László
A két vizsgált kistérség helyzetét elemezve, arra a következtetésre juthatunk, hogy habár mindkét kistérségnek megvannak az adottságai arra, hogy felzárkózzon az országos átlaghoz, vagy a fölé, még nem tudják ezeket a lehetőségeket a leghatékonyabban kihasználni. A kistérségek operatív programjaiban megtalálhatjuk azokat a prioritásokat, amelyeket ha eredményesen valósítanak meg, elérhetik céljaikat. Vannak ezek közt közös tulajdonságok, amelyek főleg a perifériahelyzetből adódnak. Az egyik legégetőbb ezek közül az infrastruktúra fejlesztés és az elérhetőségi viszonyok javítása (autópálya építés és a gyorsforgalmi utak telepítése). Ez külön prioritást kapott mindkét kistérség esetében, kiegészülve helyi sajátosságokkal. Vásárosnamény elhelyezkedésénél fogva – a térség közlekedési csomópont a Tisza-híd...

290. Az M3 számú autópálya hatása a polgári kistérségre - Német, Máté Tibor
Diplomadolgozatom készítésekor, az M3 számú autópálya különböző hatásait(demográfia, munkaerőpiacn gazdasági szerkezet) vizsgáltam a Polgári kistérségre.

291. 9632147294
A magyar könyvkiadás régi adósságát rója le a XX. századi francia és egyetemes történetírás egyik legnagyobb alakja, Fernand Braudel (1902-1985) háromkötetes művének megjelentetésével. Világhírű munkájának első részében a szerző az összehasonlító történetírás keretében az egész világ XV-XVIII. század közötti életéről rajzol fel szinkronikus képet. Könyvét olyan témák - demográfia, betegségek, táplálkozás, öltözködés, lakás, energiaforrások, technika, közlekedés, pénz, városok, stb. - együttes tárgyalása jellemzi, amelyek a hagyományos történetírás margójára szorultak, vagy egymástól elszigetelten, külön-külön kerültek feldolgozásra. Európa-centrikus látásmódunk szemszögéből feltétlen újdonsága a könyvnek Braudel rendkívül tág látóköre: a vizsgált jelenségeket világméretekben veszi szemügyre; az anyagi műveltség kínai vagy amerikai megnyilvánulásait éppúgy...

292. 963389493X
A tankönyv a középkori Európa történetét nem az egyes országok történetének aggregátumaként kívánja bemutatni, hanem elsősorban azokra az átfogó meghatározottságokra és struktúrákra kíván rámutatni, amelyek Európa történetét egységbe fogták: a demográfia, a népvándorlás, a gazdaság, az egyházi szervezet, az egyházi és szerzetesi reformmozgalmak, a keresztes hadjáratok, az egyetemek, a reneszánsz és humanizmus megjelenése. Ezenkívül külön figyelemben részesíti a középkori Európa különböző történeti régióit s az azokban kialakuló sajátos fejlődésű modelleket. A hiánypótló mű hét fejezetben tárgyalja a középkori Európa történetét.

293. 9635477600
Ez a könyv II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) első tizenkét évéről szól, és mindarról, amit az Európa akár békésebb, akár háborúk dúlta tájain élő gyermekekről feltárt a tudomány. Hogyan fogadták jelentkezésüket, miként születtek meg, milyen esélyekkel vészelték át a csecsemőkort és a betegségeket? Bölcsőjükbe hogyan hullottak az anyanyelv szavai? Hogyan eszméltek környezetükre, a tájra, a sokszínű világra a 17. század végén a gyerekek? Milyen mesék, játékok, tankönyvek nyitogatták értelmüket? Milyenek voltak körülöttük az emberek? Hogyan készítették szüleik a felnőttkorra a korszakváltás idején, a következő évszázadra felnövő gyermekeiket? Mit tárt fel róluk a demográfia?

294. 9639336831
"Jelen szöveggyűjtemény az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete felkérésére 1997-től kezdődően tartott demográfia előadássorozatnak köszönheti létrejöttét. Összeállítását több tényező motiválta. Egyrészt szükségét éreztük, hogy összegyűjtsük azokat az írásokat, amelyek a tárgy jobb megértését elősegíthetik, ám az előadások korlátozott időkeretein belül részletesen nem tárgyalhatóak és jelentős részükre a kurzushoz használt tankönyv sem tér ki bővebben, másrészt gyakorlati szempontok is vezettek... A kötet önmagában alkalmas arra, hogy a demográfiai tematikájú kurzusokat segítse."

295. 9633892368
A könyv kutatási beszámoló a magyar nemzetállam megvalósulását és modernizációját kísérő egyik legfontosabb, dominánsan asszimilációs jellegű mozgalomról. A családnév-magyarosítások, névnemesítések, illetve névidegenítések gyakorlata a reformkorban kezdődött, s máig tart. A munka több, Magyarországon egyedülálló volumenű társadalomtörténelmi felmérés összesen közel 16000-es reprezentatív adatbankjának elemzésén alapul. A szerzők emellett bőségesen felhasználták az empirikus szociológia, a demográfia, a politológia.. eszköztárát és eredményeit is, hogy a nagy történelmi törésvonalak függvényében értelmezzék a nominális magyarosodás kihatását a nemzetkoncepciókhoz kötődő politikai programokra.

296. 9633891493
A könyv célja, hogy megismertesse az olvasót az oktatás gazdasági összefüggéseinek különböző aspektusaival. Először áttekintést ad a közgazdaságtan azon elméleteiről, amelyek az ember és az oktatás gazdasági szerepét magyarázzák. Ezt követően kitér a demográfia legfontosabb fogalmainak bemutatására, tisztázza a munkaerőpiac fogalmait, bemutatja az oktatásfinanszírozást, végül felvázolja az oktatástervezést. A kötetet a felsőoktatáson kívül a pedagógusoknak, menedzsereknek, a közigazgatásban, az államigazgatásban dolgozó s az oktatásirányítással kapcsolatban álló szakembereknek ajánljuk.

297. 9633796717
A könyv az új francia történeti irány, az úgynevezett Annales-kör egyik legismertebb képviselőjének reprezentatív alkotása, a 17-18. század történetével kapcsolatosan a hatvanas évekig végzett kutatások egyik legkiválóbb összegezése. A kör élesen szemben áll a hagyományos történetírással, figyelmüket nem a folyton változó politikai-katonai tényekre irányítják, hanem arra törekszenek, hogy a jelenségeket egy közös fejlődési vonalba illesszék, a fejlődés hosszú távon érvényesülő, jellegzetes vonásait kutassák. Pierre Chaunu munkája ennek a szemléletnek és módszernek a tükrében mutatja be Európa klasszikusnak nevezett korszakának történelmét. E hosszú távú fejlődés különböző szintjeit, lassú változásait a rokon tudományok, a szociológia, a közgazdaságtan, a demográfia, a néprajz, az...

298. 9639494852
Szöveggyűjteményünket tulajdonképpen a történeti demográfiába bevezető oktatási segédkönyvnek szántuk, de feltételezésünk szerint akár az önművelésnek is hasznos eszköze lehet. Válogatásunk fő szempontjait a kiválasztott szöveg szemléltetésre való alkalmassága és/vagy adatközlő jellege képezte. Egyaránt fontosnak éreztük ugyanis mind a demográfiai szemlélet érvényesítését, mind bizonyos mennyiségű, a múltra vonatkozó népességstatisztikai adat közlését. Utóbbiak nélkül ugyanis a módszerek, valamint a szemléletformáló ismeretek tanulmányozása holt térben reked, az adatok túlhangsúlyozása viszont azzal a veszéllyel fenyegethet, hogy a témakörben a könyv kinyitásakor nem különösebben otthonos olvasó továbbra is megmaradhat azon (téves) vélekedés mellett, miszerint a történeti demográfia, illetve a népesség története elsősorban csak (foként a...

299. 9633898099
Colin Renfrew az elmúlt évtizedek talán legkiemelkedőbb angol őstörténésze: ezt a művét világszerte alaptankönyvként használják. A kötetet tudománytörténeti áttekintés vezeti be, majd végigveszi azokat a problémákat, amelyekkel a régész a munkája során találkozhat. Tárgyalja a régészeti adat természetét, a tereprégészet módszereit, a kormeghatározási eljárásokat. A szokásosnál nagyobb teret szentel a történetiség felé mutató témáknak, így részletesen tárgyalja a társadalom, a környezet, a táplálkozási szokások, a technológia, a kereskedelem, a művészet, a vallás, az emberi test, a demográfia és a kultúra változásainak régészeti problémáit. Bemutat néhány nagy régészeti vállalkozást is, és számos esettanulmányt, majdnem ezer képet, ábrát, grafikont tartalmaz. Magyar nyelven...

300. Entre París y Santiago de Chile - Zarowsky, Mariano
El siguiente trabajo se propone dar cuenta de algunas de las condiciones en las que se inscribió el pasaje de Armand Mattelart hacia la semiología y el estructuralismo. Llegado a la Universidad Católica de Santiago, como demógrafo, en 1962, Mattelart se abocó a los estudios de población y de sociología del desarrollo. Será a partir de los problemas que estas cuestiones le planteaban que irá acercándose a los temas de la comunicación de masas. Pero no será hasta 1969 cuando, en el marco de determinados procesos sociales, políticos e institucionales, comience a abordar estos fenómenos desde la perspectiva de la...

 

Busque un recurso