domingo 16 de febrero de 2014

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (59) Ciencia Política > (5909) Administración pública
(5909.01) Gestión administrativa (5909.02) Instituciones centrales
(5909.03) Administración civil (5909.04) Servicios públicos
(5909.05) Instituciones regionales (5909.99) Otras (especificar)

Mostrando recursos 1 - 20 de 9.094

1. Cultura y creatividad en la nueva economía urbana: evidencias, discursos y críticas - Galarraga Ezponda, Auxkin; Luna García, Álvaro; González Durán, Sandra
En la medida en que el papel de los sectores cultural, artístico y creativo en el desarrollo económico y social de las ciudades-región comienza a ser ampliamente reconocido gracias a las progresivas evidencias empíricas recogidas en los últimos años sobre su importante capacidad de dinamismo, innovación y conectividad global, las intervenciones de las diferentes administraciones públicas y agentes privados en este ámbito también han ido en aumento. Una vez que el sector industrial ha declinado de forma drástica y otras actividades terciarias de la economía urbana se encuentran estancadas o en declive (comercio, consultoría, servicios inmobiliarios, etc.), las formas de...

2. Los distintivos de calidad oficialmente reconocidos - Rodríguez Argüelles, Luquesio; Anaya, Pablo; Queipo de Llano Moya, Juan
La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 contempla una serie de consideraciones especiales para los distintivos voluntarios de calidad que garanticen un nivel de calidad y seguridad superiores a los exigidos reglamentariamente, y que hayan sido objeto de reconocimiento oficial por parte de las Administraciones Públicas. Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Instrucción, el sistema de distintivos de calidad oficialmente reconocidos (DOR) es ya una realidad. En el mercado pueden encontrarse diversos productos en posesión de DOR: hormigones, acero para armaduras pasivas, acero para armaduras activas, armaduras normalizadas, prefabricados de hormigón y, en un futuro próximo, sistemas de...

3. Evaluación del desempeño en la administración pública: propuesta metodológica - Alvarez García, Fernando
Metodologia bat proposatzen du, enplegatu publikoen jarduera ebaluatzeko sistema definitzen eta ezar- tzen duena; izan ere, pertsonen lanaren emaitzak no rberaren eginkizunak betetzearen ondorio dira, bai eta inguruneari dagozkion kanpo-aldagaien ondorio ere. Pertsona bat ek lortutako emaitzak zuzen-zuzenean erlazionatuta daude bere jarduerarekin, eta jarduera motibazioaren eta trebetasunaren funtzioa da; alegia, bere lanean egiteko prest dagoen ahale- ginaren eta bere gaitasunen, gauzak ondo egiteko gaitasunaren arteko funtzioa. Horregatik, kudeaketaren sistemak edo azpisistemak enplegatuen trebetasunak eta motibazioa hobetzera bideratuko dira, jarduera optimizatzeko eta nahi diren emaitzak lortzeko xedez

4. Cómo implantar un plan de prevención en una administración pública o el intento de materializar un estilo "pro prevención" en la gestión de recursos humanos - Álvarez Vázquez, Inés
Euskadiko Autonomia Erkidegoan, Administrazio Oro- korreko eremuan, hain zuzen, joan den 2011ko urriar en 26an, Gober- nu Kontseiluak Prebentzio Plan berria onartu du. Plan hori, aho batez onartuta, Administraziokideek eta langileen or- dezkariek taldeka egin dute, Planak Administrazioari guztiz egokitua izatea helburua du; gainera, giza baliabideen kudeaketari beste ikus- pegi bat eman nahi dio, hau da, prebentzio arloan eginkizunak dituen Erakundearen organo guztiak segurtasun eta osasunaren babesean konprometitu nahi du Planak, batez era langileariar en kudeaketarako organoei dagokiona (pro prebentzioren kudeaketa). Bestalde, Planaren ezarpenak lan erakunde handietan behin eta be- rriro ematen diren arazoak ekidin nahi ditu, arazo horiek, askotan, oztopo larriak dira oso ondo egindako Planak arrakastatsuaz gau- zatzeko

5. La Administración Vasca ante la nueva ley de empleo público para Euskadi - Ramos Rodríguez, Juan Carlos
Euskal Autonomia Erkidegoak hortxe du erronka: he- rritarren beharrei erantzuteko moduko Enplegu Publi koaren Legea egitea, noiz eta krisi fiskala dela-eta ziurgabetasuna nagusi den garai honetan. Lan honek agerian jartzen du zein garrantzitsua den fun- tzio publikoaren (edo enplegu publikoaren) erakunde a, eta erakunde hori indartu beharra azpimarratzen du, aurrekontua doitzeko politi- kak erreformarik egin gabe inposatzen diren garaiotan. Ildo horre- tatik, berrikuntzaren aldeko apustua egiten du, enp legu publikoaren etorkizuneko eredua garatzeko oinarrizko elementu b aita, eta bide emango baitu enplegatu publikoen profesionaltasuna areagotzeko, kudeaketarekiko erantzukizunaren kultura pizteko et a garapen pro- fesionalean aurrera egiteko aukerak sortzeko. Horixe da bide baka- rra enplegu publikoa gizartean baloratutako institu zio izan dadin, eta komunikabideek eta iritzi publikoak aurrerantzean z alantzan jar ez dezaten

6. El comportamiento de los directivos públicos y las emociones. Un apliación a la administración pública vasca - Delgado García, Juan Bautista; Fuente Sabaté, Juan Manuel de la
Azkeneko hamarkadetan, gero eta interes handiagoa dago aztertzeko zenbaterainoko eragina daukan zuzen dariaren ja- rrerak erakundean. Ikerketa horiek batez ere enpres a pribatuetan egin dira, eta ezaugarri demografikoen eragina aztertzen jardun dira nagusiki, alde batera utzita zuzendarien emozioak. Gure ikerketak, ordea, azterketa-ildoa zabaltzen du, bereizgarri afektibo horiek ere kontuan hartuta. Emaitzek, Eusko Jaurlaritzako zuze ndari publikoen laginetan oinarrituta, erakusten dute bereizgarri afektiboek, bestela- ko bereizgarri demografikoek bezala, badutela eragi na zuzendariok kudeatzen dituzten erakundeen aurrekontua erabiltze ko moduan. Planteatutako hipotesiaren arabera, zuzendarien bereizgarri afektibo positiboak desbiazio (positibo nahiz negatibo) handiagora daramate aurrekontuaren erabilera, emandako aurrekontutik; a ldiz, bereizgarri afektibo negatiboek ez dute eragin apartekorik. Zuz enbideko arloan egindako azterketek ere halaxe erakusten dute, erag in positiboa dauka alderdi afektiboak aurrekontuak gauzatzeko orduan.

7. Democracia, clientes y calidad total en la administración pública - Losada Trabada, Antón

8. La reforma laboral 2012 en las administraciones públicas - Rojas Rivero, Gloria Pilar
Lan honen bidez, 3/2012 Legearen indarrez sektore pu- blikoan egindako lan-erreforma aztertzen da. Lege h orren bigarren, hirugarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan xedatzen denez, kaleratze kolektiboak Langileen Estatutuaren 51. eta 52,c) artikulue- kin bat etorriz eta gainerako garapen-arauekin bat etorriz egingo dira ¿arau horiek sakon aldatu dira erreforma legean bertan¿; de- bekatuta dago Langileen Estatuaren 47. artikulua aplikatzea, arrazoi berberak direla-eta sektore horretako langileei kon tratuak eteteari eta lanaldiak aldi baterako murrizteari dagokionez; eta berezitasunak ezarri dira Estatuko sektore publikoko merkataritza -kontratuetan eta goi-zuzendaritzako kontratuetan

9. De la cartografía a la geoinformación: tres décadas de servicio público desde la administración autonómica andaluza - Fernández-Palacios Carmona, Arturo; Manzanera Díaz, Elena; Nieto Calmaestra, José Antonio
Treinta años de gestión autonómica en torno a una materia como la cartografía, que al calor de las nuevas tecnologías ha evolucionado tanto en los últimos tiempos, aportan en el caso andaluz, una dilatada experiencia que es la que el presente trabajo pretende recoger. Este artículo muestra como, partiendo de una situación precaria en cuanto a la disponibilidad de cartografía, para la gestión de competencias vinculadas al planeamiento y la ordenación del territorio, se pasa a una producción propia que, con el tiempo, en atención a las nuevas demandas de la administración y la sociedad, se va diversificando, dejando atrás el sesgo sectorial con el que la...

10. Ética pública, política y alta administración. Los códigos éticos como vía para reforzar el buen gobierno, la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones - Jiménez Asensio, Rafael
Kode etikoek Politikan eta goi-mailako Administraz ioan be- tetzen duten eginkizunaz gogoeta egitea: horra hor lan honen xedea. Baina, funtsean, lerro hauen helburua bi azterketa egitea da: alde bate- tik, kode etikoen testuinguruarena, hau da, nola et a zergatik agertu di- ren herri honen eremu publikoan; eta, beste alde ba tetik, gainetik bada ere, zelakoak diren azken urteotan aipatu eremuan hedatu diren kode etikoak. Begi-bistakoa denez, gaiari gutxieneko arr akastaz heldu nahi izanez gero, perspektiba kontzeptual batean sartzea z gain, analizatu behar dugu erakundeen erantzunak zer testuingurutan eman diren

11. Las comunidades de políticas: el caso de la pesca de Galicia - Losada Trabada, Antón
El artículo �Las Comunidades de políticas: el caso de la pesca en Galicia� es el examen del rol de una comunidad política en el proceso de políticas públicas. En la primera sección, una amplia discusión teórica conduce a la definición y delimitación del concepto de �policy communities�, distinguiéndolo de conceptos afines como los de �policy networks� o �issue networks�. Tras esto se realiza una panorámica, necesariamente breve, de la literatura más relevante que analiza su papel en las políticas públicas. La segunda sección presenta un estudio de caso de la industria pesquera en Galicia, donde una �policy community� fue formada...

12. Función de personal en las administraciones autonómicas: aproximación a la administración de la Xunta de Galicia - Bouzas Lorenzo, Ramón; Briones Gamarra, Oscar; Rodríguez García, Naica
En el marco de la Administración Pública española son escasos los estudios realizados sobre el compromiso que los responsables de personal mantienen con las funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos. Con la pretensión de contribuir modestamente a paliar la laguna que evidencia esta materia, el presente trabajo, centrado en el caso particular de la Administración de la Xunta de Galicia y en el contexto de la ejecución de su proyecto de modernización, constituye la síntesis de la primera etapa de desarrollo de una investigación en la que se analiza el grado de conocimiento y aplicación de las modernas...

13. Las elites de la administración y el sector público en Galicia - Bouzas Lorenzo, Ramón; Diz Otero, Isabel; García Arias, Celestino

14. Gestion de perfiles de cargos laborales basados en competencias - Sandoval, Franklin

15. Bases de un módelo de evaluación de méritos profesionales en la administración pública, centrado en el desempeño - Basoredo Ledo, Carmelo; López Basterra, Joseba
En la provisión de puestos de trabajo de la Administra- ción Pública es una práctica generalizada la valoración de distintas categorías de méritos profesionales, relativos a las cualificaciones académicas de los aspirantes, la experiencia laboral, la antigüedad, etc. Sin embargo son escasas las investigaciones empíricas que ex- plican y avalan esta práctica administrativa, de la que en el ámbito jurídico-administrativo se prejuzga, con carácter general, su validez y eficacia. Por tal razón, el presente estudio tiene dos propósitos fundamenta- les, uno es conceptualizar de un modo más operativo en qué consis- te el mérito, asociándolo al principio constitucional de capacidad, y otro, aportar argumentos suficientes para establecer cuáles son los méritos que,...

16. Transparencia, buenas prácticas y gestión de la calidad en la actividad de la Administración Pública gallega - Almeida Cerreda, Marcos; Santiago Iglesias, Diana

17. Últimas consideraciones jurisdiccionales y de la DGRN sobre las deudas de los cónyuges con las administraciones públicas - Martínez García, Miriam

18. La centralidad de las administraciones públicas en las redes sociales del turismo industrial. Una comparación entre el Bages-Berguedà y el Haut-Rhin - Prat Forga, José María; Cánoves Valiente, Gemma
In the present neo-modern society, where most of the population is urban and dedicated to the tertiary sector, having more consumption power and more leisure time available, in recent years the tourists increasingly demand customized products, wishing to treasure unique and individual experiences in the festive, recreational, educational and cultural aspects. Facing this situation, the tourist supply is adapting itself to these new needs, generating new products. One of them is the industrial tourism, whose consumption serves to give satisfaction to a collective group with differential characteristics regarding other more generic tourists. With its consumption, the industrial tourists satisfy their cultural motivations, having short stays - mainly...

19. Proyectos de eficiencia energética en la Administración Pública de Galicia - Uría Traba, Paula

20. Turismo inducido por el cine: aplicación del caso a la ciudad de Barcelona - Vives García, Miquel
Este trabajo intenta abordar el fenómeno del turismo de cine, fenómeno que ha provocado numerosas investigaciones y trabajos acerca del papel del cine en el ámbito turístico y su capacidad de difundir y consolidar imaginarios. Algunos de estos trabajos no aportan novedad cayendo frecuentemente en repeticiones y en análisis experimentales que sólo reportan datos estadísticos pero no avanzan en la investigación de su naturaleza, más compleja de lo que a simple vista parece. Barcelona, como ciudad icónica que está de moda, está huérfana de estudios acerca del fenómeno del turismo de cine, y de los impactos que recibe procedentes del...

Página de resultados:
 

Busque un recurso