Monday, July 6, 2015

 

 Soy un nuevo usuario

Olvidé mi contraseña

Entrada usuarios

Lógica Matemáticas Astronomía y Astrofísica Física Química Ciencias de la Vida
Ciencias de la Tierra y Espacio Ciencias Agrarias Ciencias Médicas Ciencias Tecnológicas Antropología Demografía
Ciencias Económicas Geografía Historia Ciencias Jurídicas y Derecho Lingüística Pedagogía
Ciencia Política Psicología Artes y Letras Sociología Ética Filosofía
 

rss_1.0 Clasificación por Disciplina

Nomenclatura Unesco > (63) Sociología

Mostrando recursos 221 - 240 de 23,869

221. Para entender al movimiento solidarista costarricense - Soto Acosta, Willy
Se analiza la dimensión ideología es del movimiento solidarista, mostrando sus orígenes en la Sociología de Saint Simón y Durkheim, el fetichismo de las relaciones capitalistas de producción que tiene como eje, y su articulación con el pensamiento neoconservador.

222. Estado empresario y lucha política en Costa Rica, por Ana Sojo - Aguilera Peralta, Gabriel
Esta obra fue originalmente la tesis de doctorado de la autora en la Universidad Libre de Berlín. Su relativamente pronta traducción es un hecho afortunado, ya que significa un sólido aporte a uno de los temas centrales de discusión en la sociología costarricense contemporánea: la caracterización  de la recomposición estatal desde el advenimiento de la Segunda República, de las políticas estatales intervencionista que la caracterizan y de los sujetos sociales que intervienen en ellas.

223. Historia y sociología: distanciamientos y nuevas aproximaciones - Vega Carballo, José Luis
El artículo expone la importancia del análisis de los fenómenos sociales desde una visión histórica totalizante y no como una simple recopilación de datos. Se hace un recorrido desde el nacimiento de la sociología hasta la sociología contemporánea.

224. La comunicación humana como objeto semiótico, una tarea en estudio - Riestra, Dora
En la cultura occidental las relaciones entre las nociones y representaciones de lengua, lenguaje y pensamiento humanos han ido cambiando a lo largo de los siglos. En el transcurso del siglo XX, de los cruces producidos entre las teorías funcionalistas y los enfoques cognitivos en las teorías lingüísticas, las nociones de texto y discurso se resituaron como centro de la actividad comunicativa humana; al mismo tiempo, los enfoques pragmáticos fueron centrándose en nuevos objetos de investigación, cuyos marcos en muchos casos aún están delimitándose, y hasta se originaron desprendimientos disciplinares de nuevos campos entre las llamadas ciencias del discurso. El...

225. Psiquiatría crítica versus crítica social en España - González Rodríguez, Benjamín
Aquest article analitza alguns dels problemes bàsics de la sociologia de les professions en general i de la professió psiquiàtrica en concret. A Espanya no tenim investigacions relatives a la professió psiquiàtrica, en un moment en què la sociologia de les professions ha adquirit un desenvolupament considerable. Ja disposem de diversos estudis sobre bastants professions i ocupacions: arquitectes, jutges, aparelladors, assistents socials, economistes, infermeres, metges, practicants, mestres, militars, empresaris, directors generals, científics i polítics, entre d'altres. Aquest cos creixent de coneixement sociològic ens brinda l'oportunitat de poder dur a terme comparacions interprofessionals i intraprofessionals. Així, s'ha estudiat la percepció de...

226. Ideología política y crisis económica en Francia e Italia - Cibrian, Ramiro
Aquest article estudia les relacions entre les fluctuacions a curt termini de la ideologia política i de l'economia en dues formacions socials sud-europees: La V República Francesa i la República Italiana. Es tracta d'esbrinar si, i en quina mesura, els canvis en les opinions polítiques estan influenciats per les condicions econòmiques regnants. Aquesta és una de les hipòtesis clàssiques de la sociologia política, que no obstant això rarament sol ser sotmesa a tests rigorosos per societats concretes que permetin conèixer quins factors econòmics són els realment influents i quin és el pes relatiu d’aquests. Metodològicament, l'anàlisi de les dades es...

227. Aspectos sociológicos del aborto - Bonal, Raimon
En aquest article, que és el text d’un aportació als col·loquis sobre l’avortament que van tenir lloc el 1977 a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, es pretén incidir en la presa de consciència de la importància social que adquireix avui l’existència dels processos abortius. Sense pretendre prendre una postura ideològica a favor o en contra, la intenció bàsica és posar en consideració l’evolució actual que tant la industrialització com les democràcies polítiques occidentals han impulsat als problemes annexos a l’avortament, insistint en les doctrines i polítiques sobre la població que s’han donat a través de la història...

228. El papel de la mujer en la publicidad: la manipulación de una imagen - Estruch Gibert, Joan; Mercadé, Francesc; Romeu, Jordi
Aquest article és el fruit del treball dut a terme en un seminari de sociologia durant el curs 1977-1978. A partir de l'anàlisi d'una mostra d'anuncis publicitaris diversos, però que tenen com a denominador comú la presència de la dona, hom intenta veure quin és l'estereotip de la dona vehiculat per la publicitat. L'elaboració d'un codi de classificació permet de situar la dona dels anuncis en diferents etapes de la seva vida i en l'exercici de papers diversos: nena, noia, esposa, mare, mestressa de casa, dona en el treball i dona amant. Però en aquesta diversitat de situacions no hi...

229. Formando parte del movimiento feminista de Barcelona: las vocalías - Grup de feminisme de l'Escola de Sociologia de Barcelona
Aquest article és part d'un estudi més ampli sobre el moviment feminista a Barcelona. Se n'inicià l'anàlisi per a les vocalies en comprendre que eren una forma quasi nova d'organització dins el moviment feminista. Ens hem proposat investigar quin lloc ocupen en relació al moviment, a quines necessitats responen, quina gent aglutinen; conèixer les característiques i les opinions de les dones que participen en les vocalies; els diferents elements relacionats entre organització feminista i ideologia. Amb els resultats a la mà hem pogut comprovar que si bé llurs plantejaments no són eminentment feministes, cosa força natural si hom té en...

230. Despotismo moderno y dominación de clase: para una sociología del régimen franquista - Sevilla Guzmán, Eduardo; Pérez Yruela, Manuel; Giner San Julián, Salvador
Entre els treballs històrics, polítics i sociològics sobre el règim establert a Espanya el 1939, que convenim a denominar franquisme, existeix un considerable grau de desacord sobre quina és la seva naturalesa exacta. L’objectiu d’aquest treball no és afegir un qualificatiu més als ja proposats. Al contrari, es tracta, d’una banda, de considerar el franquisme com un subtipus dins d’un conjunt de règims que temptativament denominarem despotismes moderns. De l’altra, s’intenta definir sistemàticament les, segons el nostre parer, característiques específiques del règim franquista tenint en compte la seva peculiaritat dins la tipologia anterior. És, doncs, una anàlisi teòrica i concreta...

231. Para una reorientación de la sociología del conocimiento - Toharia Cortés, José Juan
Entre totes les subàrees sociològiques, probablement la sociologia del coneixement és l’única que es presenta encara dominada, molt substancialment, per enfocaments i punts de vista que a aquestes alçades de l’últim quart del segle XX resulten clarament qualificables de presociològics o asociològics. Una possible raó perquè això sigui així consisteix en l’indiscriminat etiquetament com a «sociologia del coneixement» de pràcticament tot tipus d’indagació gnoseològica. Per acabar amb aquest estat de coses es planteja aquí la necessitat de dur a terme una doble tasca: d’una banda, delimitar clarament, i d’una vegada per sempre, sociologia del coneixement i teoria del coneixement, i...

232. La sociología de Freud - Marsal, Juan Francisco
L’autor analitza, en primer lloc, succintament en què consisteix la revolució freudiana, que se centra en les àrees de la sexualitat infantil, la negació de l’antinomia normal-anormal, l’inconscient, els somnis i el nou enteniment d’una esfera ampliada de la sexualitat i els afectes. Però l’obra de Freud no es refereix únicament al coneixement sinó que també consisteix en un intent de transformació de l’ésser humà neuròtic per mitjà de la teràpia. En una segona part, aquest treball tracta de la teoria social de Freud pròpiament. A part de la seva influència indiscutible tant en la teoria com en la metodologia...

233. Positivismo y sociología: en torno a unos artículos recopilados por Anthony Giddens - Jiménez Blanco, José
En este artículo se realiza una revisión crítica de la colección de textos presentada por Anthony Giddens bajo el título de Positivism and Sociology (Londres: Heinemann, 1974). El autor se refiere más extensamente a los textos de Max Weber, Alfred Schutz y Harold Gadinkel. La revisión ofrece un diálogo intelectual no sólo con estas tres formas de pensar sociológico, sino con la labor compiladora e interpretativa (sobre todo en la introducción) de Giddens.

234. La práctica ideológica de san Nicos Poulantzas: instancias, supradeterminaciones y sociología - Giner San Julián, Salvador; Salcedo, Juan
Aquest assaig intenta avaluar d’una manera crítica la pràctica teòrica i ideològica de Nicos Poulantzas, a qui s’estudia com a promulgador d’una versió sociologitzant del pensament del filòsof comunista francès Louis Althusser. Després d’una breu exposició d’aquelles nocions clau d’Althusser que podrien prestar-se a una reelaboració sociològica, els autors passen a una consideració sistemàtica de l’obra de Poulantzas guiats estrictament pel criteri del seu possible valor sociològic. En el curs de l’anàlisi mostren com les abstraccions i el llenguatge tautològic d’aquest autor desafien tota refutació empírica i com apareixen com a mera construcció general la naturalesa estàtica de la qual...

235. La investigación sociológica y los datos estadísticos: una crítica al positivismo y al subjetivismo - García Ferrando, Manuel
El tema central de l’article es refereix a l’ús de les dades censals i estadístiques amb la finalitat d’obtenir conclusions de tipus sociològic. Es fa una crítica a la postura dels etnometodòlegs que rebutgen l’ús de les dades estadístiques i a l’activitat d’alguns sociòlegs «empiricopositius» que fan un ús indiscriminat de les dades estadístiques. Es tracta de demostrar que l’enfrontament entre «subjectivistes» i «positivistes», reduïble aparentment a una qüestió del mètode que cal utilitzar per aconseguir el coneixement sobre els fenòmens socials, s’ha de traslladar a un plànol teòric, ja que ha de ser des de la teoria i no...

236. Tiranía: variaciones sobre un tema entre historia y teoría - Turchetti, Mario
El autor aborda el estudio del concepto «tiranía» bajo un aspecto histórico substancialmente interdisciplinario, que abarca la teología, el derecho, la economía, la filosofía, la lógica, la moral y la sociología. El artículo se divide en tres secciones: teórica, práctica e histórica. Teniendo en cuenta el sinnúmero de reflexiones sobre el Mal Gobierno efectuadas a lo largo de los siglos por los teóricos del pensamiento político, es obvio que la terminología asume un papel decisivo en las variaciones del concepto tiranía en el traspaso de un idioma a otro, de una civilización a otra. Además, esto facilita la diferenciación de...

237. Líneas de investigación sobre la historia del concepto de sociedad. La conclusión sociológica y la transición gubernamental - Chignola, Sandro
El liberalismo decimonónico tuvo que imaginar nuevos saberes y nuevas técnicas de gobierno para poder dejar sin efecto al explosivo potencial de la coyuntura. Separar sociedad y Estado �pero con la intención de redefinir las posibilidades y tiempos de su recomposición� es el modo mediante el cual juristas, científicos sociales y teóricos de la política hacen evidente un problema que atañe a lo que se define como una patología específica de la democracia. Individuos emancipados por el establecimiento de clases, que deben redefinir las razones de un vínculo entre ellos manteniendo intactas las condiciones que han permitido su individuación y...

238. Trabalho docente e subjetividade : a condição dos professores temporários (PSS) no Paraná - Nauroski, Everson Araujo
Orientadora: Profª. Drª. Maria Aparecida Bridi

239. Engagements, rébellions et genre dans les quartiers populaires en Europe (1968-2005) - Béroud, Sophie; Gobille, Boris; Hajjat, Abdellali; Zancarini-Fournel, Michelle
Ce livre fait le pari d'analyser en profondeur les rébellions urbaines sur la moyenne durée (de 1968 à 2005) et de croiser la question des engagements et du genre ce qui implique des approches comparatiste et pluridisciplinaire, histoire, science politique et sociologie sont ainsi convoquées - ainsi que jeux d'échelles, quartier, entreprise, ville, pays, espace européen. Ce qui pourrait apparaître à première vue comme une fragmentation, permet en réalité, tel un kaléidoscope, de recomposer des configurations en désenclavant les phénomènes de rébellions pour leur donner sens et de mettre en lumière la circulation des représentations, des pratiques, des modalités d'action...

240. Entre marketing et sociologie : quelques clés pour bien comprendre la consommation des produits de la mer - GOUIN, Stéphane
Entre marketing et sociologie : quelques clés pour bien comprendre la consommation des produits de la mer

 

Busque un recurso